Sluke kameler

the-attack-on-the-camel-by-the-lion-crow-wolf-and-jackal-folio-fra-kalila-wa-dimna-1700-tallet

engelsk: swallow one’s pride, make unpalatable compromises; tysk: Kröten schlucken

Å gå med på noe man egentlig er imot, særlig om man må gi opp en kjepphest og særlig innen politikken. Alternativt til å sluke, brukes selvfølgelig også å svelge kameler.

Matteus kap. 23 vers 23 og 24 lyder: «(23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer det som veier mer i loven: rettferdighet, barmhjertighet og troskap. Det ene burde gjøres og det andre ikke forsømmes. (24) Blinde veiledere, som siler bort myggen, men sluker kamelen!» Versene sier altså at de prioriterer det enkle av de riktige handlingene og ikke det vanskelige og viktigste. På engelsk brukes strain at gnats and swallow camels typisk om å slå ned på små uregelmessigheter mens de store overtredelsene overses.

Moth (ca. 1700) har på oppslaget myg skrevet «Hand sier myggen og opslyger kamelen, it[em] Hand synker en kamèl og en myg bliver ham siddende i halsen.» Det tyder på at det var en klisjé allerede da. Betydningen har endret seg noe med tiden, men det er få gamle treff på dette som ikke er rene bibelsitater. Den 12.1.1845 kan vi lese i Bergens Stiftstidende: «Man har afskaffet Lotterierne, forbudt Hazardspil, […] Alt af den Grund, at Staten ei bør berige sig af Borgernes Forfængelighed, Vindesyge og moralske Feil. Er nu ikke alt dette at sie Myg og sluge Kameler, saalænge Staten deler Rovet af Nationens Drikkelyst med Producenten og Værtshuusholderen.» I Fredriksstads Tilskuer 14.5.1878 er en beskrivelse av jernbaneadministrasjonen som gjennomsyret av «Bureaukratisme i dens uheldigste Form … Vi kunde fremføre flere Exempler paa, hvorledes man har troet at kunne sluge Kameler medens man affsiler en hel Del Myg».

Etter avsløringen av predikanten og politikeren Lars Oftedals kvinnehistorier, holdt Christopher Bruun en flammende tale i Betahnia i Stavanger i 1891 (Imsland s. 30) der han fullstendig bannlyser sin tidligere venn og forbundsfelle. Han avslutter med «Man maa faa rense Hykleriet ud, og faa Folk til at lade være at afsile Myg, men sluge Kameler. Efter Afsløringen af det kolossale Hykleri, der har været drevet, vil det da kunde gro et sundere Kristenliv frem i Skinhellighedens sted». Det var en god tid for Oftedals erkefiende, Alexander Kielland.

I en budsjettdebatt i Stortinget 13.6.1891 (temaet er jernbanen, som vanlig) bruker Sofus Arctander uttrykket svært kreativt, og det nærmer seg dagens innhold: «Jeg kan ikke være enig i, at det, at tale om dette, betegnes som Myggestik – eller, det var nok Myg Repræsentanten fra Moss sagde, og ikke Myggestik – det var da kanske i Modsætning til Kamelerne. Men naar ingen af os her vil være med paa at sluge Kameler – der viser sig jo den største Modbydelighed i Forsamlingen mod at sluge Kameler –, tror jeg ikke, han har Ret til at forekaste mig dette her, thi Myggen, denne Myg her, den kan være slem nok den ogsaa. Jeg skulde ønske, at Administrationen vilde ordne sig saaledes, at man fikk et passende Myggenet her.»

I avisen Kysten står en notis 8.8.1905 under overskriften Au!: «Mr. Lewis som forleden Dag paa Byen Chicagos Vegne skulde tale for 4000 Svensk-Amerikanere holdt et höistemt Foredrag om Leif Eriksens Efterkommere, som han berömmede i Sprogets stærkeste Udtryk. Svenskerne maatte af Höflighedshensyn sluge Kamelen og applaudere atpaa.» I dag ville vi vel sagt at de måtte bite det i seg eller bare svelge det. Tilsvarende er avaler des couleuvres (sluke en slange) oversatt i Skougaards Fransk-norsk ordbok (1921, s. 79), både som «bite en ærgrelse i sig» og «sluke en kamel». Vi finner det dessuten allerede som oversettelsen av gober une bourde (svelge en tabbe) i Chr. F. Langes Fransk-norsk ordbog fra 1903 (s. 863).

Knytningen til hykleri gir vel en forklaring på skifte i betydningen, og det passer jo ganske godt som metafor på noe som ikke sklir lett ned, men har en tendens til å sette seg fast i halsen. Per Egil Hegge skriver i Aftenposten 21.6.2004 at Jan P. Syse hadde «en oppskrift for å gjøre fortæringen lettere: ‘Vi strigler dem og sluker dem medhårs’». Hegge mener også at det «er et uttrykk som brukes galt» fordi folk ikke leser evangeliet nøye nok. Muligvis kan man synes det, men å endre hvordan vi bruker klisjeen i dag tilbake til dens opprinnelige betydning, tror jeg er like enkelt som å få en kamel gjennom et nåløye. 

* Illustrasjon: Løven, kråken, ulven og sjakalen spiser kamelen, Fra Kalila wa-Dimna, 1700-tallet, via www.metmuseum.org

Sluke kameler

Kommentarer til “Sluke kameler

Legg igjen en kommentar