Ja og amen

engelsk: yes to everything, be a rubber stamp; tysk: zu allem Ja und Amen sagen

Si seg blindt enig, gå med på noe uten reservasjon, gi uforbeholden tilslutning. Brukes ofte misbilligende om andres manglende tilbakeholdenhet, men det er vel en forenkling av det religiøse utgangspunktet.

Amen betyr for øvrig noe sånt som «det står fast», «det er sikkert og sant» på hebraisk. Uttrykket å si ja og amen har antagelig sin opprinnelse i Paulus’ 2. korinterbrev 1,19–20: «For Guds Sønn, Jesus Kristus, som vi har forkynt for dere, jeg, Silvanus og Timoteus, han var ikke ja og nei; i ham er det bare ja. For i ham har alle Guds løfter fått sitt ja. Derfor sier vi også ved ham vårt amen, til Guds ære.» (1550-oversettelsen: «Thi alle Guds løffte ere ia i hannem, oc de ere Amen i hannem».) Silvanus og Timoteus var Paulus medarbeidere. 

Man kan se for seg at prekener basert på dette bibelsitatet utbredte ja og amen. Her i D. Henrich Müllers Taare- og Trøste-Kilde (1677, s. 304): «Saa vidste hun […] at alle GUDS Forgjettelser ved hannem skulde blifve hende til Ja og Amen». Jens Pedersen Munch gir et annet eksempel i Mange Guds Børn (1693, s. 83): «Thi alle Guds Løfter ere Ja og Amen i Jesu Christo». Slik går funnene fremover om bekreftelsen og fullbyrdelsen på båndet mellom gud og menneske, ja og amen i Kristus, før det gradvis blir vridd til å handle om menneskers uforbeholdne tilslutning til hva som helst.

Antageligvis er dette skjedd etter påvirkning fra tysk, der Ja und Amen sagen har hatt denne betydningen lenge. På norsk er det å se i en slik mening i Det Norske Nationalblad 4.7.1816 s. 20: «Maaske saadanne slæbende, underligen dannede Perioder passe sig bedst for den Maade, paa hvilken baade Grundtvig og han afhandler de Materier, de ville vi andre skulle sige Ja og Amen til?» Som nyere eksempler kan man lese Bergljot Hobæk Haff, Skammen (1996, s. 270): «Susanne stønner og foreleser, og Idun stønner og svarer ja og amen, joda, hun er helt enig, naturligvis er hun det.» Dalane Tidende 2.9.2015 s. 14: «I kommunestyret handler det som regel bare om å si ja og amen. Har man ikke vært med i utvalgene, har man heller ikke den samme innsikten i saken».

* Illustrasjon: James Gillray, Portrait of Charles James Fox and wife, 1886
Ja og amen