Forkortelser og nyttige verktøy

Forkortelser

bl. blad. For en del eldre bøker var ikke sidene nummerert, men bladene (noen ganger angitt med a og b)

DDO – Den Danske Ordbog. Ordboken dekker moderne dansk fra ca. 1950 og oppdateres fortløpende, via ordnet.dk/ddo

DN – Dagens Næringsliv http://www.dn.no/

DWDS – Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache www.dwds.de

fvt. – før vår tid, før Kristus

GT – Det gamle testamentet, de 39 første skriftene i bibelen: Loven (hebraisk Torah), Profetene (hebr. Nevi’im) og Skriftene (hebr. Ketuvim).

l. – linje. For dikt og enkelte andre kilder vil linjenummer være oppgitt i anvendt kilde.

Moth – Matthias Moths innsamlede ord og uttrykk mellom 1686 til 1719. Ordboken, med over 100 000 artikler, ble aldri utgitt, men den ble digitalisert i 2012. Web: http://mothsordbog.dk

NB – Nasjonalbiblioteket. Web: http://nb.no som også er en kortere vei til http://bokhylla.no

NBL – Norsk biografisk leksikon. web: https://nbl.snl.no/ Blir ikke oppdatert, og førsteutgaven (med en rekke biografier som ikke er med i andre utgaven) er kun tilgjengelig via bokhylla.no

NN – Nomen nescio, jeg kjenner ikke navnet (ukjent navn)

Norsk ordbok 2005 – Tor Guttus ordbok med oppslag på riksmål og moderat bokmål, 2. utgave 2005 og tilgjengelig via ordnett.no (krever abonnement)

NOB / Norsk Ordbok – Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet: fortløpende og uferdig ordbok i snart 12 bind der kun alfabetstrekket «i–åværig» (per januar 2017) er digitalt tilgjengelig via UiB. Ellers vises til forskjellige publikasjoner fra samlingsarbeidet, men da alltid spesifisert.

NT – Det nye testamentet, de 27 skriftene i bibelen om Jesus og tidlig kirkeforhold: Evangeliene, Apostlenes gjerninger, Brevene og Johannes’ åpenbaring.

ODS – Ordbog over det danske Sprog, historisk ordbok som omhandler det danske språk mellom 1700 og 1950 med 225 000 oppslagsord. Web: http://ordnet.dk/ods

OED – Oxford English Dictionary. Finnes kun som betalingstjeneste på nett, men gir i stor grad grunnlaget for http://www.oxforddictionaries.com/, som er gratis. Jeg betegner begge som OED når jeg lenker, selv om det er unøyaktig. Der jeg viser til trykket utgave, er det oppgitt.

SAOB – Svenska Akademiens ordbok. Web: www.saob.se/ «I nuläget [2018] har artiklarna a–vret färdigställts och publicerats. […] redogör […] för språket från 1520-talet fram till i dag, dvs. nysvenskan.» Enn så lenge er altså dette den uten tvil beste svenske ordboksbasen (til bokstaven v).

SDL – Store danske leksikon. Web: http://denstoredanske.dk/

s.n. – sine nomine, uten navn (ukjent forlag)

SNL – Store norske leksikon. Web: http://snl.no 

Viktige kildeverktøy

Diplomatarium Norvegicum (bind I-XXII)
Diplomatarium Norvegicum er en kildeserie som ordrett og på originalspråket gjengir innholdet i dokumenter som er eldre enn 1590. Den digitaliserte delen (22 av 23 bind) inneholder om lag 18 000 brev og dokumenter fra perioden 1050 til 1590. Fra Dokumentasjonsprosjektet (via dokpro.uio.no).

Ordbog over det norrøne prosasprog (ONP)
Digital ordbok knyttet opp til en lang rekke håndskrifter og norrøne verker. Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab ved Københavns Universitet. Utmerket funksjonalitet.

Middelaldertekster
Tekster fra Danmarks middelalder og renessanse 1100–1550 – på dansk og latin, (tidligere kalt Studér Middelalder på Nettet). Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. En del av tekstene er lemmatisert og koblet mot Gammeldansk ordbog.

Peder Laales Ordsprog (Ghemen-utgaven fra 1506 samt fragmentet NkS813x,4°) er del av denne basen. Jeg har lest og primært brukt Christiern Pedersens utgave fra 1515, da den er kommentert av Pedersen, virker bedre redigert og har hatt størst innflytelse, men lenker til Ghemen siden den er digitalisert, og forskjellene ofte kun er små og ortografiske.

Renæssancens sprog i Danmark
En webbasert ordboks- og tekstbase om dansk og latin i perioden 1500–1700. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Åtte søkbare ordbøker, samt en rekke tekster fra perioden (Coldings ordbok fra 1622 kun i pdf).

Kalkars ordbog
Otto Kalkar: Ordbog til det ældre Sprog (1300–1700), 2. utgave fra 1976 digitalisert og søkbar (basert på de fem bindene utgitt mellom 1881–1916). Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Moths ordbog
Matthias Moth samlet mellom 1686 og 1719 et enormt tilfang av danske (og norske) ord og uttrykk til en ordbok som aldri ble helt ferdig eller utgitt. Det ble for omfattende og dyrt (9000 sider, 110 000 oppslagsord). Med eksempler og latinske oversettelser er verket en unik kilde til språk og kultur fra tiden rundt 1700. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Ludvig Holbergs skrifter
Universitetet i Bergen og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (LHS v. 1.0 2015). Tekstkritisk utgave basert på førsteutgavene av Holbergs verk. Samlede verker søkbare og delvis annotert. Utgivelsesårstall for Holbergkilder er oftest hentet herfra.

Holbergordbog
Digital versjon av den trykte utgaven, som utkom i årene 1981–88 under redaksjon av Aage Hansen og Sv. Eegholm-Pedersen. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Henrik Wergeland
Samlede verker digitalisert, men ikke søkbar(!) eller lenket opp. Tekstene er basert på 23-bindsutgaven redigert av Herman Jæger, Didrik Arup Seip, Halvdan Koht og Einar Høigård utgitt av Steenske forlag, Kristiania/Oslo, 1918–1940, via Universitetet i Oslo (dokpro-prosjektet). De fleste eksempler lenkes hit, selv om (digital)publiseringen er slett og mangelfull.

Henrik Ibsens skrifter
Historisk-kritisk utgave med utgangspunkt i den trykte versjonen (20052010), men betydelig utvidet med samtlige tekstkilder til de ederte tekstene, det vil si alle manuskripter og alle trykte utgaver i dikterens levetid. Tekstkildene gjengis i diplomatarisk transkripsjon.

Etymonline
Stor og nyttig søkebase over engelske ord og uttrykk med etymologi og med eldste skriftlige tidfesting basert på sammenstilling av primært Weekleys An Etymological Dictionary of Modern English, Kleins A Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language, Oxford English Dictionary (second edition), Barnhart Dictionary of Etymology, Holthausens Etymologisches Wörterbuch der Englischen Sprache, og Kipfer og Chapmans Dictionary of American Slang.

Wörterbuchnetz, en stor samling digitaliserte og søkbare tyske ordbøker, også med regionstysk, historisk høytysk og middelhøytysk samt brdr. Grimms store ordbok.

Wiliam Shakespeare
Folger Shakespeare Library
Shakespeare’s Plays, Sonnets and Poems. Ryddig, søkbar og lenkbar base med samtlige verker. Folger Digital Texts. Red.: Barbara Mowat, Paul Werstine, Michael Poston, and Rebecca Niles. Folger Shakespeare Library.

Internet Shakespeare Editions
Litt rotete og uoversiktlig, men inneholder verkene «uredigert», dvs. med stavemåten fra Folio-utgaven og andre nær samtidige versjoner. Innholdsrik og mye annet godt materiale. Via University of Victoria.

The Phrase Finder, Phrases.org.uk
Gary Martins stadig voksende base over engelske idiomer og fraser mv. Inneholder også diskusjonstråder med en viss veiledning for noen uttrykk som mangler i basen.

Wordhistories Utmerket blogg av Pascal Tréguer med engelske ord og uttrykk: «Telling the stories behind words and phrases – exposing the falseness of many etymologies flourishing in books and on the internet».

Deutsche Biographie, søk i 730 000 tyske biografier fra blant annet de 50 000 i Neue Deutsche Biographie og Allgemeine Deutsche Biographie.