Litteratur og kilder

com an 1838 hood a circulating library

Adler, Cyrus og Lewis N. Dembitz: «Hosha’na rabbah (‘the great Hosha’na’)», i Adler mfl. (red.): Jewish Encyclopedia 1901–1906

Agricola, Johannes: Drey hundert Gemeyner Sprichworter, der wir Deutschen uns gebrauchen, und doch nicht wissen woher sie kommen, [1. utg.: 1528] Setzer 1529

Aiskylos: Eumenides, Aeschylus, in two volumes. 2. Eumenides. oversatt av Herbert Weir Smyth, Cambridge, MA., Harvard University Press 1926. Via www.perseus.tufts.edu

Alcock, Joan Pilsbury: Food in the Ancient World, Westport, Greenwood Press 2006

Alkaios: «Fragments» [500-tallet fvt.], i Greek Lyric, Volume I: Sappho and Alcaeus, oversatt av David A. Campbell, Loeb Classical Library, Harvard University Press 1982

Alkman: «Fragments» [600-tallet fvt.], i Greek Lyric, Volume II: Anacreon, Anacreontea, Choral Lyric from Olympus to Alcman, oversatt av David A. Campbell, Loeb Classical Library, Harvard University Press 1988

Allen, Robert: Allen’s Dictionary of English Phrases, London, Penguin Books 2008

Allum, Hans: Provindsiaden, eller Den lille Reiselabyrinth i Buskerud : et naivmuntert Lunedigt i firti og otte Aphorismer, Christiania, Trykt hos Frederik T. Steen 1831

Almqvist, Carl Jonas Love: Herrerne til Ekolsund – Roman fra Midten af forrige Aarhundrede, Anden Deel, oversatt av D. Dessau, Kjøbenhavn, Bing & Søns Forlag 1848

Alnæs, Ivar: «Bidrag til en Ordsamling over Sjømandssproget», i Forhandlinger i Videnskabs-selskabet i Christiania – Aar 1902, Christiania, i Commission hos Jacob Dybwaad 1903

Alnæs, Finn: Koloss – Brage Bragessons skrift, Oslo, Gyldendal 1992

Amalrik, Andrej: Vil Sovjet overleve til 1984?, oversatt av Ellen Sverdrup, Oslo, Gyldendal 1970

Ambjørnsen, Ingvar: Hvite niggere, Oslo, Cappelen 1986

Ambjørnsen, Ingvar: Døden på Oslo S, Oslo, Cappelen 1988

Ammer, Christine: The Dictionary of Clichés – A Word Lover’s Guide to 4,000 Overused Phrases and Almost-Pleasing Platitudes, New York, Skyhorse Publishing 2013

Amundsen, RoaldSydpolen – Den norske sydpolsfærd med Fram 1910–1912, Første bind, Kristiania, Jacob Dybwads forlag 1912

Andersen, Astrid Hjertenæs: «Bøketrær om høsten», i De tyve landskaper, Oslo, Aschehoug 1980

Andersen, Hans Christian: O.T., [1936], ved Mogens Brøndsted, Danske Klassikere, København, DSL/Borgen 1987, via Arkiv for Dansk litteratur, adl.dk

Anderssen, Otto (red.): Den Norske Studentersangforenings 50-Aarsjubileum, Kristiania, Aktieselskabet Biglers Forlag 1897

Anderssen, Otto: Henrik av Navarra og de franske huguenotter – fra Bartholomæusnatten til Det nantiske edikt 1572–1599, Kristiania, Aschehoug 1911

Andersen, Øivind: «Klassisisme og attisisme», i Gundersen, Karin og Magne Malmanger (red.): I fortidens speil – klassikk og klassisisme i Vestens kultur, Oslo, Aschehoug 1998

Andersson, Nils JohanEn Verdensomseiling – Uddrag af Magister philos. N.J. Anderssons Optegnelser paa en Reise rundt Jorden med den svenske Fregat «Eugenie» i Aarene 1851–1853, Christiania, i Kommission hos J.W. Cappelen 1854

Ansteinsson, Ove: Broder Nikolai og to andre, Kristiania, Aschehoug 1911

Antoninus Liberalis: «Pandareus», i The Metamorphoses of Antoninus Liberalis, oversatt av Francis Celoria, London / New York, Routledge 1992

Aphelen, Hans von: Grand Dictionnaire Roÿal Danois et François, Premiere Partie, Kiöbenhavn, I.P. Anchersen 1759

Aphelen, Hans vonDictionnaire Royal, Første Tome, Dansk og Fransk, A–K, Andet Oplag, anseligen forbedret og forøget [2. utgave], Kiøbenhavn, Trykt hos N. Møller 1772

Aphelen, Hans vonDictionnaire Royal, Andet Tome, Dansk og Fransk, L–ZAndet Oplag, anseligen forbedret og forøget [2. utgave], Kiøbenhavn, Trykt hos N. Møller 1773

Aphelen, Hans von: Dictionnaire Royal, Tredie Tome, Dansk og Fransk, Andet Oplag, anseligen forbedret og forøget [2. utgave], Kiøbenhavn, Trykt hos N. Møller, 1775

Aphelen, Hans vonKongelig Dansk Ord-Bog, oplyst med Exempler og Talemaader, Første Tome, Dansk og Tydsk, Kiøbenhavn, Trykt hos Bogtrykker Svare 1764

Apollodorus (pseudo): Bibliotheca, James George Frazer (red.): Library, Heinemann 1921, via www.perseus.tufts.edu

Apostolius, Michael: Centuria, i Ernst L. von Leutsch: Corpus Paroemiographorum Graecorum, tomus II, Göttingen 1851

Archilochus: «Fragments» [600-tallet fvt.], i Greek Iambic Poetry From the Seventh to the Fifth Centuries BC, oversatt av Douglas E. Gerber, Loeb Classical Library, Harvard University Press 1999

Arctander, Niels Lauridsen: Jesu Syrachs Aandelige oc Naturlige Lægedom oc Raad Huorledis it Christet Menniske skal skicke sig vdi sin Siugdom oc all anden Nød oc modgang at hand kand bekomme sin Sundhed igen oc vorde forløst der fra oc faa Guds Naade, Kiøbenhaffn, Prentet aff Laurentz Benedicht 1586

Arctander, Niels Lauridsen: Trøst oc Raad – 1: Naar Gud i Kaarssens tid tøffuer met hielpen oc Bønhører icke strax, 2: Imod fortuifflelse […] – faaregiffuen Vdi … Frue Christine Rosenkrantzis, Erlig oc velbyrdig Niels Skrams … kiere Husfruis Begraffuelse

Arentz, Erik: Siam, Oslo, Some & Co Forlag 1932

Arentz, Frederik Christian HolbergEt lyksaligt Folk, forestillet udi en Jubel-Tale, hvilken paa Seminario Fridericiano i Bergen Jubel-Aaret 1760, da Tvilling-Riget Dannemark og Norge jubilerede over det første hundred-aarig lyksalige Enevolds Rigiæring, under fem store Enevolds Kongers lyksalige Regimente, besynderlig den Femtes, vores Nuregiærende Glorværdige Monarch og Stoere Enevolds Konge, Kong Friderich den Femte, Paa Jubel-Festens Tredie Jubel-dag, den 18de October udi Nærværelse af En Høy og Høyfornem Jubilerende Forsamling, Bergen, Christ. Kothert 1760

Arlincourt, Charles Victor Prévôt: Revolutionen, eller Rædselsperioden i Frankrig 1418 – et historiskt Fragment, Anden Deel, oversatt av C.J. Klæstrup, Kjøbenhavn, Klæstrup 1835

Aristofanes: a) Fuglene, oversatt av F.L. Vibe, Christiania, Johan Dahl 1856
b) Ὄρνιθες, F.W. Hall and W.M. Geldart, (red.): Aristophanes. Aristophanes Comoediae, Birds, Oxford, Clarendon Press 1907, via perseus.tufts.edu

Aristofanes: Knights [Ridderne, Hippeis/Ιππής], [424 fvt.], oversatt av G. Theodoridis 2008, via Baccgigstage

NN: Scholia Aristophanica – being such comments adscript to the text of Aristophanes as have been preserved in the Codex Ravennas, William G. Rutherford (red.), vol. II, London, Macmillian 1896

Aristoteles: a) Τῶν περὶ τὰ ζῷα ἱστοριῶν, Βιβλίο 6 [Dyrenes undersøkelse, bok 6], ca. 340 fvt. via wikisource.org
b) De animalibus, oversatt av Theodorus Gaza, Venezia, Johannes de Colonia & Johannes Manthen de Gheretzem 1476. Anvendt utgave: Venetiis, Iohannes & Gregorius de gregoriis 1492, via Linda Hall Library Digital Collections, lhldigital.lindahall.org/
c) History of Animals, Book VI, oversatt av D’Arcy Wentworth Thompson, Oxford, 1910, via The Internet Classics Archive, classics.mit.edu/

Aristoteles: Athenian Constitution, Aristotle in 23 Volumes, Vol. 20, translated by H. Rackham. Cambridge, MA, Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd. 1952. Via www.perseus.tufts.edu

Arrebo, Anders C.Hexäemeron Rhythmico Danicum [ca. 1631–1637], Kiøbenhaffn, tryckt hos Hendrick Gøde/ K. M. oc Univ. Bogt. 1661. via Renæssancens Sprog i Danmark (Anders Arrebo, Samlede Skrifter, udg. af Vagn Lundgaard Simonsen og Jørgen Glahder, København, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 1965, Bd. 1, s. 1–263)

Arrianos [86160]: The Anabasis of Alexander; or, The history of the wars and conquests of Alexander the Great. Literally translated, with a commentary, from the Greek of Arrian, the Nicomedian by E.J. Chinnock, London, Hodder and Stoughton 1884

Arvesen, O.: «Ole Vig (Levnetsbeskrivelse)» [først publisert i Skilling-Magasinet 1858], i Ole Vig: Enkelte af Ole Vigs Arbeider til Folkelæsning, Christiania, Trykt hos J. Chr. Abelsted 1859

Asbjørnsen, Peter Christen og Jørgen Moe: Norske Folkeeventyr. Første Deel, Johan Dahl, Christiania 1843

Asbjørnsen, Peter Christen: Norge fremstillet i Tegninger, Christiania, Chr. Tønsberg 1848

Asbjørnsen, Peter ChristenNorske Huldreeventyr og Folkesagn, Anden Samling, Christiania, Dybwad 1848

Asbjørnsen, Peter Christen: «Guldfuglen», i Juletræet for 1850 – en Samling af norske Folke- og Børne-Eventyr, Christiania, Trykt paa A. Dzwonkowskis Forlag 1850

Asbjørnsen, Peter Christen: «Den vilde jagt», i Illustreret Nyhedsblad 1852, ikke digitalt tilgjengelig, men gjengitt i NN: Norske sagn – efter forskjellige kilder, Kristiania, Cammermeyer, Fabritius 1888

Asbjørnsen, Peter Christen: «De tre kongsdøtre i Berget det blaa», i Eventyrbog for Børn –Norske Folkeeventyr, III, Kjøbenhavn, Gyldendal 1887

Askildsen, Kjell: Kjære, kjære Oluf, Oslo, Aschehoug 1974

Astrup, Eivind: «Dyreliv nær Nordpolen», i Nordahl Rolfsen (red.): Dyrebogen – Historier om dyr samlet fra bygd og skog og fjeld, Kristiania, Cammermeyers Boghandel 1895

Aubert, Elise: Dagny, Kristiania, Malling 1882

Aubert, Elise: Fra Hovedstaden i Syttiaarene, Kristiania, Malling 1892

Augu, Henri: Kardinalens Musketer, oversatt av NN, Aftenposten føljetong, Kristiania 1871

Augustin [Augustin av Hippo, Aurelius Augustinus]: Sermo 164, via www.augustinus.it/

Aukrust, Olav: Hamar i hellom, Oslo, Gyldendal 1926

Aukrust, Kjell: En liten og en små – minner og inntrykk, Oslo, Cappelen 1995

Baden-Powell, Robert: a) Scouting for boys – A Handbook for Instruction in Good Citizenship Through Woodcraft [1908], via http://www.thedump.scoutscan.com/
b) Speiding – håndbok for oppøving i god samfundsånd gjennom friluftsliv, oversatt av Johan Saastad, Oslo, Norsk speidergutt-forbund 1952

Badendyck, Nina C.: «Musikk-kultur», i Trine Deichmann-Sørensen m.fl. (red.): Sosialistisk årbok 1976, Oslo, Pax 1976

Baggesen, Jens Immanuel: «Jeppe Et Sjællandsk Eventyr. I ti Sange» [1785], i Jens Baggesens Poetiske Skrifter (ved A. Arlaud), Første Bind – Eventyr og Fortællinger, Kjøbenhavn, Forlagt af J. H. Schubothes Boghandel 1889

Baggesen, Jens Immanuel: «Ja og Nei – eller Den hurtige Frier» [1791], i Poetiske Skrifter Bd. 1, ved August Arlaud (red.), København, Det Schubotheske Forlag 1889, via kalliope.org

Baggesen, Jens Immanuel: «Labyrinthen» [1793], i Jens Baggesens Danske værker, Ottende Bind, Udgivne af Forfatterens Sønner og E.I. Boye, Kiøbenhavn, Trykt hos Andreas Seidelin 1829

Baggesen, Jens Immanuel: Poetiske Epistler, Kiöbenhavn, Trykt paa forfatterens eget forlag 1814

Baggesen, Jens Immanuel: «Epistlerne til mig selv» [uten år], i Jens Baggesens danske Værker. Ved August Baggesen (Anden udgave), Tredie Bind, Tredie Deel – Poetiske Skrifter – Lyriske Digte – anden Samling, Kjøbenhavn, Reitzel 1845

Bang, Christen Staphensøn: [Postilla Catechetica, Ded er: Doct. Martini Lutheri Lidle eller mindre Catechismus Ved Spørsmaal oc Giensuar]. Tomus Secundus  […] In Speculo Doctrinae Christianae, Ded er Dend anden Part Vdi voris Christelig Lærdombs Speyel, Anlangende Dend apostoliske Troes Artickle tilsammen : Ued Spørsmaal oc Giensuar effter dend H. Skrifftis rette Meenning, Med hoszføyede Summarier, heele Prædickener til huer Artickel, sampt Tauler, Riim oc Bøner, Christiania, Prentet […] aff Valentin Kuhn paa Autoris egen Bekostning, 1651

Bang, Herman: Stille eksistenser – Fire livsbilleder, Andr. Schous Forlag 1886

Bang, Maren ElisabethHuusholdnings-Bog, indrettet efter den almindelige Brug i norske Huusholdninger, Udgivet ved en Forening af Husmødre, 1. utgave, Christiania, Davidsen 1831, og 3. utgave, Christiania, Peter Tidemand Malling 1839

Bang, Ole: Det hendte i Nordland -, Oslo, Erichsen 1928

Bang, Oluf: Samling af Adskillige Nyttige og Opbyggelige Materier saa vel Gamle som Nye, I Stykke, Kiøbenhavn, s.n. 1743

Barber, Noel: Kvinnen fra Kairo, oversatt av Jan Erik Hansen, Oslo, Damm 1989

Barfod, Fredrik: Den danske Kiempebog – en Sangkrønike fra Midten af det syttende Hundreaar, Første Hefte, Kjøbenhavn, Selskabet til den danske Litteraturs fremme 1860

Barker, William Watson: The Adages of Erasmus, Toronto, University of Toronto Press 2001

Bartelink, G.J.M.: «Crocodili lacrimae – De bronnen van een zegswijze», i Hermeneus, Tijdschrift voor antieke cultuur, nr. 4/1986 s. 246 flg.

Barrault, Émile: Doctrine de Saint-Simon: Exposition. Première année 1828-1829, 2. utg., Paris, Au Bureau de l’organisateur et du globe 1830

Bastholm, Christian: Den geistlige Talekonst – tilligemed en Bedømmelse over en af Saurins Taler, Kiøbenhavn, Gyldendal 1775

Baudin, Louis: L’Empire socialiste des Inka (1928 via http://herve.dequengo.free.fr/)
Engelsk utgave: A Socialist Empire: The Incas of Peru, Princeton, D. Van Nostrand Company, Inc. 1961

Bauer, Lill Herlofson: Gratulerer med en stor gutt, Oslo, Ekko forlag 1947

Bauer, OlaLøvetemmersken, Oslo, Oktober 1988

Bauer, OlaSabeltigerens sønn, Oslo, Oktober 1989

Baxter, Richard: a) En fattig Mands Huus-Bog – Lærende hvorledis mand skal blive en sand Christen, hvorledis mand skal leve en sand Christen, hvorledis mand skal døe en sand Christen [1715], 2. utg., oversatt av Eiler Hagerup, kjøbenhavn, Pet. Nørwig i Vimmelskaftet 1717
b) The Poor Man’s Family Book, London, Nevill Simmons 1674

Bay, Mary Cecil: Aora St. Georg, oversatt av NN (for Trondhjems Adresseavis), Throndhjem, Sundts Bogtrykkeri 1812

Becker, Karl Friedrich: Karl Friedrich Becker’s Verdenshistorie, ved Woltmann og Wenzel, Tiende Deel, Den Nyere Historie, oversatt av J. Riise, Kiøbenhavn, H.C. Klein 1844

Beckett, Ronald G. og Gerald J. Conlogue: Paleoimaging – Field Applications for Cultural Remains and Artifacts, Boca Raton, CRC Press 2010

Benkow, Jo: Vendepunkt – 9. april i vår bevissthet, (medvirkende Ole Kristian Grimnes), Oslo, Cappelen 1990

Bennett, Emerson: The Border Rover, Philadelphia, F.M. Lupton Publishing Company 1857

Bennett, Lerone: Martin Luther King jr., Oversatt av Gerd Hoff, Oslo, Lutherstiftelsen 1968

Berg, C.: Græsk-Dansk Ordbog til Skolebrug, Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søn 1864

Bergh, Hallvard A.E.: Nye Folke-Eventyr og Billeder fra Norge, Fjerde Samling, Kristiania, Huseby 1886

Berkman, Alexander: a) En anarkists fengselserindringer, oversatt av Karin Michaëlis, Oslo, Det Norske arbeiderpartis forlag 1926.
b) Originalutgave: Prison Memoirs of an Anarchist, New York, Mother Earth Press 1912, via http://theanarchistlibrary.org

Bernadotte, Folke: Istedenfor våpen, oversatt av Trygve Width, Oslo, Gyldendal 1948

Bernard, Karl (Duke of Saxe-Weimar-Eisenach)Travels through North America, during the years 1825 and 1826, Vol. 1, Philadelphia, Carey, Lea and Carey 1828

Bernhoft, Thvorvald: En kristianiareporters optegnelser, Kristiania, Bjørnstad 1911

Beta, HeinrichGeld und Geist. Versuch einer Sichtung und Erlösung der arbeitenden Volkskraft, Berlin, A.W. Hayn 1845

Beyer, Absalon Pederssøn: «Norges Beskrivelse», i N. Nicolaysen (red.): Norske magasin – skrifter og optegnelser angaaende Norge og forfattede efter reformationen, Første Bind, Christiania, Johan Dahls Forlagshandel 1858

Beyer, HaraldHenrik Wergeland – Thi Frihed er Himmelens Sag, Oslo, Aschehoug 1946

Bevingede ord, se Evensberget, Snorre og Dag Gundersen

Bibelen:
Bibelselskapet, http://bibel.no har de tre siste oversettelsene av både nynorsk-versjon (1938, 1978/85 og 2011) og bokmål (1930, 1978/85 og 2011). Om ikke annet oppgis, brukes 2011-oversettelsen.

Biblia Hebraica Stuttgartensia, (den masoretiske bibelteksten, GT), via academic-bible.com
Hieronymus’ Vulgata (405) via studylight.org
Wycliffe Bible (1395), via studylight.org
Luther Bibel Martin Luthers originale oversettelser (1522): https://de.wikisource.org/wiki/Das_Newe_Testament_Deutzsch
(1545): http://digital.wlb-stuttgart.de/purl/bsz351733388

Christian IIIs bibel (1550), via archive.org
Geneva Bible (1560), via studybible.info
Christian IVs bibel (1633), via books.google.com

Biblia, Paa Danske (1647), Den resen-svaningske Bibel, GT del 1
Biblia, Paa Danske (1647), Den resen-svaningske Bibel, GT del 2
Biblia, Paa Danske (1647), Den resen-svaningske Bibel, GT del 3 + NT
Biblia, Efter den 1699. udgangne Huus- og Reyse-Bibel, 1738
Bibelen eller Den Hellige Skrift, utgave ved det Brittiske og Udenlandske Bibelselskab, Christiania, Grøndahl 1858
New King James Version (1982), via studylight.org

Bibelapokryfer:
Peters gjerninger (ca. 190), «The Acts of Peter»,  i The Apocryphal New Testament, oversatt og med kommentarer av M.R. James, Oxford, Clarendon Press 1924, via earlychristianwritings.com

Birmingham, George A.: Spanske dukater, oversatt av Inger Alver Høst, Kristiania, Aschehoug 1915

Bismarck, Otto von: Rede des Abgeordneten von Bismarck-Schönhausen gehalten in der Zweiten Kammer am 3. Dezember 1850, [Berlin, Julius Springer?] 1850

Bjerke, AndréAndré Bjerke’s ABC, Oslo, Utgitt av Riksmålsforbundet 1959

Bjorvand, Harald og Fredrik Otto Lindeman: Våre arveord – etymologisk ordbok, Oslo, Instituttet for sammenlignende kulturforskning, Novus forlag 2000

Björkquist, Manfred: I den aandelige krise, oversatt av Ada Y. Kunning, Kjøbenhavn, Gyldendal 1920

Bjørnson, Bjørnstjerne: «Norsk Fædrelandssang / Ja, vi elsker» [1859], i Digte og sange, København, Gyldendal 1870

Bjørnson, Bjørnstjerne: Det flager i byen og på havnen, København, Gyldendal 1884

Bjørnson, Bjørnstjerne: På guds veje, Kjøbenhavn, Gyldendal 1889

Blakstad, Gudolf og Herman Munthe-Kaas: Arkitekt Ove Bang – hans læreår og virke, Oslo, Dybwaad 1943

Blanc, Louis: Plus de Girondins, Paris, Charles Joubert 1851

Blanc, Louis: Organisation du travail – Association universelle: Ouvriers – Chefs-d’ateliers – Homme de lettres [1839],  Paris, Administration de librairie 1841

Blanch, William Harnett: The Blue-Coat boys, London, E.W. Allen 1877

Blaumüller, Edv.: Agnete og Havmanden – et Digt, København, Gyldendal 1894

Blicher, Steen Steensen: «Skibsjournal» [1829], i Samlede noveller, Anden Deel, Kjøbenhavn, C. Steens Forlag 1833 

Blicher, Steen Steensen: «Letacq» [1832], i Samlede Noveller og Skitser, V–VI Bind, København, Madsen Linds Forlag 1912

Blicher, Steen Steensen: «Høstferierne» [1840], i Gamle og nye noveller, Sjette Deel, 2. utg., Kjøbenhavn, Reitzels Bo og Arvinger 1857

Blicher, Steen Steensen: «Valdbypigen» [1847], i Gamle og nye noveller, Sjette Deel, 2. utg., Kjøbenhavn, Reitzels Bo og Arvinger 1857

Blixen, Karin [Isak Dinesen]: «Syndfloden over Norderney», i Syv fantastiske fortellinger, oversatt av Alf Harbitz, Oslo, Gyldendal 1935

Bojer, Johan: Et folketog, Kristiania, Malling 1896

Bolling, Frederik: Friderici Bollingii Oost-Indiske Reise-Bog, hvor udi Befattis hans Reise til Oost-Indien, saa vel og Eendeel Platzers Beskrifvelse, med en Andtall Hedningers Ceremonier, baade i deris Guds-Tieniste saa og i deris Ecteskabs Begyndelse end og Negotierne med de regierendis itzige Hollandske Herrers Ankomst, Gage, Promotion og Politie udi Oost-Indien diszligeste Hans Reise til Fæderne-Landen igien, Kiøbenhafn, Matthias Jørgenssøn 1678

Borch, Hans Brejer Alexanderssøn: At Verdens Løn er ondt for godt … kand beviises og oplyses av følgende gamle Historie, Christiania, Trykt hos Jens Berg, 1751

Borch-Jenssen, C.: Ekko fra min barndoms by, 2. oppl. (forøket utg.) [1. utg. 1933], Larvik, sine nomine 1944

Bording, Anders: «Danske Mercurius» september 1669, i Rostgard og Terpager (red.): Den beromte og velfortiente M. Anders Bordings poëtiske Skrifter, bind II, Kjøbenhavn, Kongl. priviligerede Bogtrykkeries Forlag 1735

Borgen, JohanMin arm, min tarm, Oslo, Gyldendal 1972

Bornstein, Anna C.: Kroppskjenning – å være en kropp med sjel, oversatt av Gudrun Nordmo, Oslo, Emilia 2000

Bowskill, Derek og Anthea LinacreMannens overgangsalder – et alvorlig problem for mange – syndromet, fenomene[ne], botemidlet, oversatt av Bjørg Aakre, Oslo, Schibsted 1979

Boyd, Drew og Jacob Goldenberg: Inside the Box – The Creative Method that Works for Everyone, London, Profile Books 2013

Brand, Christianna: Døden på høye hæler, oversatt av Magli Elster, Oslo, Cappelen 1949

Brandes, GeorgGeorg og Edv. Brandes – Brevveksling med Bjørnson, Ibsen, Kielland, Garborg, Elster, Lie, Første del, (Francis Bull, red., medv. Morten Borup), Oslo, Gyldendal 1939

Brandes, GeorgGeorg og Edv. Brandes – Brevveksling med nordiske Forfattere og Videnskabsmænd, VII (Morten Borup, red.), København, Gyldendal 1942

Bredal, Erik: Retsindige Kircke-Dommeris velsignede Aamindelse oc herlige Belønning, aff Sirachs XLVI. Capitel, vdi salige M. Peder Schelderops Liig-Prædicken, som bleff holden i Trondhiems Domkircke, den 2. Octobris 1646, Kiøbenhaffn, Melchior Martzan 1648

Brenning, Alexander: Tiden til intet – en flerstemt fortelling, Oslo, Gyldendal 1998

Brenz, Johannes: Nogle udkaarne oc saare nyttelige Predicken om en Christelig Penitentz oc Leffnit – Det er: Huorlunde it Syndigt Menniske skal alffuorlige omuende sig fra sin Ugudelighed oc uretferdighed oc […] xxv Predicken, Johannis Brentij, oversatt av Haagen Lauritssøn, Kiøbenhaffn, Lauritz Benedict 1563

Bresemann, FriederichDanske ordsprog og Mundheld, Kjøbenhavn, A.F. Høst 1843

Brewer,  Ebenezer Cobham (red.): a) Wordsworth Dictionary of Phrase and Fable, Hertfordshire, Wordsworth Reference 2001
b) Brewer’s Dictionary of Phrase and Fable, Philadelphia: Henry Altemus, 1898, via bartleby.com, 2000

Bridges, Thomas: Homer Travestie (A Burlesque Translation of Homer) Volume 2, 3. utgave, London, Printed for S. Hooper, No Twenty-Five, Ludgate Hill, 1770

Brinchmann, Alex.: a) Karusellen – komedie i 4 akter, [s.n.] 1940
b) Karusell – komedie i 4 akter, Oslo, Gyldendal 1950

Bringsværd, Tor Åge: Gobi – djevelens skinn og ben – den tredje av flere bøker, Oslo, Gyldendal 1989

Bringsværd, Tor ÅgeI og for seg, Oslo, Cappelen 1993

Brock, Alb. og Nordahl Rolfsen: Beretning om Studentermødet 1875, Kristiania, I Kommision hos Aschehoug 1875

Brontë, Charlotte [Currer Bell]: a) Villette, Vol III, London, Smith, Elder and Co. 1853
b) Villette, oversatt av Rangfrid Stokke, Oslo, Pax 2000

Brorson, Hans Adolf: «Her komme dine arme Smaae», 1732, via no.wikisource.org

Brown, Carlton: Hotell Skjærsilden, oversatt av Kristian Øgrim, Oslo, Tiden 1949

Brown, CarterArving er arving verst, Oslo, Forlaget for alle 1972

Brown, CarterForsidepikene, oversatt av Per Chr. Karlsen, Oslo, Forlaget For Alle 1980

Brun, Johan Nordahl: Republikken paa Øen. Et Skuespil i fem Handlinger bestemt til den 28. Januarii 1793, Bergen, trykt hos R. Dahl 1793

Brune (de Oude), Johan de: «Gemenghde Spreucken, op maet’, maer niet op rijm ghestelt» i Nieuwe wyn in oude le’erzacken, Hans van der Helle, Middelburg 1636 [via dbnl.org 2010]

Brunsmand, JohanFrancisci Spiræ Fortuifflelsis Historie [1673], Kiøbenhaffn, Prentet af Christian Wering 1684

Brunsmand, Johan: Et Forfærdeligt Huus-Kaars eller en sandferdig Beretning om en gruelig Fristelse aff Dieffvelen som tvende Fromme oc Gudfryctige Ectefolck i Kiøge for nogen rum tid siden haffver været plagede med, For nogle Aar siden først til Trycken forfremmet [1674] og nu atter paa ny igien ofverseet og med atskillige andre Historiers og hændelsers tilleg formeret og forbedret, Kiøbenhaffn prentet Christian Wering 1684

Brundtland, Gro Harlem: Mitt liv – 1939–1986, Oslo, Gyldendal 1997

Bruun, Christopher: «Tale i Bethani 1891», i Henry Imsland: Det siste ord blir aldri sagt – tre enere og en avis – ved Stavanger Aftenblads 75 års jubileum, Oslo, Cappelen 1968

Bryan, George B. og Wolfgang Mieder: A Dictionary of Anglo-American Proverbs & Proverbial Phrases – Found in Literary Sources of the Nineteenth and Twentieth Centuries, New York, Peter Lang Publ. 2005

Bryant, Gay: The Working Woman Report – Succeeding in Business in the 80s, New York, Simon & Schuster 1984

Brøndsted, Peter OlofUddrag af P.O. Brøndsteds reise-dagbøger, samlet og udgivet af N.V. Dorph, Kjøbenhavn, Reizel 1850

Braaten, Oskar: Molbohistorier, Kristiania, Aschehoug 1923

Buchar, Robert: And Reality Be Damned… – Undoing America: What Media Didn’t Tell You about the End of the Cold War and the Fall of Communism in Europe, Durham, Strategic Book Publishing 2010

Buckeridge, Anthony: Stompa følger et spor, oversatt og omskrevet av Nils-Reinhardt Christensen, Bergen, Grieg 1959

Budé, Guillaume: Forensium Verborum et loquendi generum quæ sunt à Gulielmo Budæo proprio commentario descripta Gallica de foro Parisiensi supmta interpretatio. Gallicus forensium verborum index, Lutetiae [Paris], Rob. Stephani 1545

Bugge, Peter Olivarius: Betragtninger over de aarlige Søn- og Helligdags Evangelier, Kiøbenhavn, Høpffner 1791

Bull, Olaf: «Vaarkjenning», i Nye Digte, Kristiania, Gyldendal 1913

Burnham, Clarke A. og Kenneth G. Davis: «The nine-dot problem: Beyond perceptual organization», i Psychonomic Science, vol. 17, nr. 6/1969 s. 321–323

Burton, Neel: «A Brief History of Masturbation», i Psychology Today, 25.10.2017

Butler, Samuel: Hudibras, The Third and Last Part, London,  Thomas Horne 1689

Bye, Ronald: Spillet, Oslo, Tiden 1995

Bøgh, ErikDit og dat fra 1860 – feuilletoner, Kjøbenhavn, Fjeldsøe & Gandrups Bogtrykkeri 1862

Bøgh, Erik: «Sang Nr. 6», i Ægtemandens Repræsentant, Vaudeville i 1 Akt, [1850], fra Udvalgte dramatiske arbejder, Kjøbenhavn, V. Pio’s Boghandel 1886

Böhlau, Christoph Dietrichs von: Poetische Jugend-Früchte, Coburg und Leipzig, Druckts und verlegts M. Hagens sel. Wittwe und Georg Otto 1740

Camus, Albert: Myten om Sisyfos, Oslo, Cappelen 1967

Cannon, G. og H. Einzig: Slanking gjør deg fet, oversatt av R. og B Kaldhol, Oslo, Aschehoug 1984

Čapek, Karel:  R.U.R., Rossum’s Universal Robots/Rossumovi univerzální roboti, 1920, via cs.wikisource.org

Caprona, Yann deNorsk etymologisk ordbok – tematisk ordnet, Oslo, Kagge 2013

Cats, Jacob: a) ‘s Werelts begin, midden, eynde, besloten in den trov-ringh, met den proef-steen van den selven [Trou-Ringh], Dordrecht, Matthias Havius, 1637
b) se også Helt, Wilhelm: Freds-Contract imellem To unge Folk

Catullus, Gaius Valerius: Samlede dikt, oversatt av Johann Grip og Henning Hagerup, Oslo, Tiden Norsk Forlag 1996

Cervantes Saavedra, Miguel de: a) Don Quijote a El ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha, Primera parte, Madrid, Francisco de Robles 1605, faksimileutgave via Francisco Lopez Fabra 1871;
b) Den Sindrige Herremands Don Quixote af Mancha Levnet og Bedrifter. Forfattet af Miguel de Cervantes Saavedra, Oversat, efter det i Amsterdam og Leipzig 1755, udgivne Spanske Oplag, af Charlotta Dorothea Biehl, Kiöbenhavn, Trykt hos Hallager 1776: bind I, bind II og 1777: bind III, bind IV;
c) Don Quijote – den skarpsindige adelsmand Don Quijote av La Mancha, Første del, oversatt av Nils Kjær og Magnus Grønvold, Kristiania, Cammermeyer 1916

Chadwick, Ian: «The Soviet Machiavelli», artikkel publisert på http://ianchadwick.com, 13. august 2014

Chaucer, Geoffrey: The Merchant’s Tale, Interlinear Translations of Some of The Canterbury Tales, Middle English text ved Larry D. Benson:  The Riverside Chaucer Houghton Miflin Company, via The Geoffrey Chaucer Page (harvard.edu)

Chaucer, Geoffrey: «A treatsise on the astrolabe» [1391] i Complete Works of Geoffrey Chaucer, Vol III, (ed. W.W. Skeat, first published 1898), New York, Cosimo 2008

Cheyne, Thomas Kelly og John Sutherland Black: Encyclopaedia Biblica – A critical dictionary of the literary, political, and religious history, the archaeology, geography, and natural history of the Bible, Volume II, New York, Macmillian 1901

Christensen, Chr. A.R.: Familieboken – verket om virkelighetens eventyr, bind 6 Oslo, Aschehoug 1939

Christensen, ChristianPolitisak, Oslo, Atheneum 1984

Christiani, Wilhelm Ernst: Kongerigerne Danmarks og Norges samt Hertugdømmene Slesvigs og Holsteens Historie indtil vore Tider, B. 5, Hertugdømmene Slesvigs og Holsteens Historie, Odense, Christian Iversens Forlag 1783

Christiansen, Hallfrid: Norsk-dansk ordbog, Oslo, Gyldendal 1955

Christiansen, Reidar Thoralf: Gamle visdomsord norske ordsprog i utvalg, Oslo, Steenske Forlag 1928

Cicero, Marcus Tullius: Brutus (De claris oratibus), [ca. 46 fvt.], via The latin library

Cicero, Marcus Tullius: Pro C. Rabirio Postumo oratio, [54 fvt.] via The latin library
Oversettelse og innledning ved  Mary Siani-Davies: Cicero’s Speech Pro Rabirio Postumo, Oxford, Clarendon Press 2001

Cicero, Marcus Tullius12 fillipiske tale, [43 fvt.] fra C.D. Yonge: The Orations of Marcus Tullius Cicero, Volume 4, 1903, [gutenberg.org 2004]

Clancy, Tom: Uten anger, oversatt av Oddvar Dahl og Steinar Moe, Oslo, Tiden 1993

Clark, Charles Heber [Max Adeler]Småstadssqvaller, oversatt av Anna Geete, Amerikanska humorister 4, Stockholm, Seligmann 1882

Colding, P.J.: Etymolocicum, 1622, via Renæssansens sprog i Danmark, [pdf-fil av boken kan lastes ned her, men den er ekstremt tung]

Coleridge, Samuel Taylor: The Friend, Series of Essays, London, Gale and Curtis 1812

Collier, Peter og David Horowitz: Kennedy-klanen – et amerikansk drama, Oslo, Gyldendal 1985

Collin d’Harleville, Jean-François: Fusentasterne Comoedie i tre Akter, oversatt av Enevold Falsen, Kiøbenhavn, Gyldendal 1797

Collett, Camilla: Amtmandens Døttre. En Fortælling. Første Deel, Johan Dahl, Christiania 1855

Collett, Camilla: Et undersøisk Parlament, Christiania, sine nomine 1863

Collett, CamillaFra de Stummes Lejr, Christiania, Malling 1877

Collett, Camilla: Breve fra Ungdomsaarene, Leiv Amundsen (red.), Dagbøker og breve [2], Oslo, Gyldendal 1930

Collett, Camilla: Frigjørelsens Aar – Brevveksling med P.J. Collett og andre 1838–1839, Leiv Amundsen (red.), Dagbøker og breve [3], Oslo, Gyldendal 1932

Collins, Joan: Jeg er ingen engel, Oslo, Fredhøis forlag 1985

Comenius, Jan AmosBedrøffuelse Offuer Bedrøffuelse Oc Trøst Offuer Trøst – Saare nyttig alle Tijder at betracte, oc i HErrens hellige oc sande Fryckt at føre til Brug, besønderlig i den gantske Christenheds nerværendis store Nød, oc ynckelige Tilstand, oversatt av Simon Mikkelsen Ydsted, Kiøbenhaffn, Tryckt … Aff Andrea Koch. Paa Jens Laurizsøn W. Bogførers Bekostning 1629

Cooper, James FenimoreThe Monikins, Paris, Baudry 1835

Coward, GorgusNorsk grammatikk, Riksmål og moderat bokmål, ved John Ole Askedal m.fl., Oslo, Kunnskapsforlaget 1. utg. 2013, 2. opplag 2015, via riksmalsforbundet.no

Cramer, Matthias: Dictionnaire Roial, Francois-Allemand Das recht vollkommen Königliche Dictionarium Französisch-Teutsch, bind 2, Nürnberg, Joh. Andreá Endters seel. Sohn und Erben 1712

Cresswell, JuliaOxford Dictionary of Word Origins, 2. utgave 2009, Oxford, Oxford University Press (paperback) 2010

Crowley, Aleister: Liber Samekh [1930], electronic edition Frater T.S., Celephaïs Press 2003

Dalen, Monica og Barbro Sætersdal: Utenlandsadopterte barn i Norge – tilpasning, opplæring, identitetsutvikling – empirisk undersøkelse og teoretisk videreutvikling, Spesiallærerhøgskolen, Universitetet i Oslo 1992

Dahl, B.T. og H. HammerDansk Ordbog for Folket, Andet Bind, M–Ø, København og Kristiania, Gyldendal 1914

Dahl, Konrad: «Løven» – Fortælling fra en Finmarksfjord, Kristiania, Cammermeyer 1877

Dahl, Ove (red.): Breve fra norske botanikere til J.W. Hornemann, Kristiania, Cammermeyer 1894

Dahl, Walter Scott: Den politiske situation – foredrag ved Kristians amts venstreforenings møde i Gjøvik den 28de januar 1888, Gjøvik, Samholds bogtrykkeri 1888

Damm, Arne og Axel Printz: Friluftsliv – friluftsmannens A.B.C., Oslo, Damm 1941

Danske Lov: Kong Christian den Femtis Danske Lov, se http://bjoerna.dk/DanskeLov/ 1683

D’anvers, Caleb [Nicholas Amhurst] (red.): The Craftsman vol. 6, nr. 204/1730/1731

d’Arc, Jeanne: Brev til husittene 23. mars 1430, oversatt av Allan Williamson, via Joan of Arc Archive 2010

Darley, J.M. og C.D. Batson: From Jerusalem to Jericho Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 27, No. J, 1973, s. 100–108

Darwin, FrancisCharles Darwins Liv og Breve med et Kapitel Selvbiografi, b2, oversatt av M. Søraas, Høvik, Bibliothek for de tusen hjem 1889

Dass, Petter: D. Morten Luthers Lille Catechismus – forfattet i beqvemme Sange, under føyelige Melodier [1. utg. 1714], Kiøbenhavn, Trykt og bekostet af Ernst Henrich Berling 1742

Dass, Petter: [Nordlands trompet] Nordlands Beskrivelse – som er Helgelands, Saltens, Lofodens, Westeraalens, Senniens og Tromsens Fogderier, med dets Beliggende oc hvorudi enhvers Næring og Brug bestaar, saa og Hvad slags Fugle i Luften og svemmende Dyr i Havet sig der opholder, samt om dets Horizont, Elementer og Veyrlig, item om Finderne og Lapperne, [1670-årene og fremover, publ. posthumt] Bergen, Til Trøkken befodret af Friderich Jacobsen Bruun 1739

Dass, PetterSamlede verker, bind 1, Norlands Trompet; Leilighetsdiktining, ved Kjell Heggelund og Sverre Inge Apenes (red.), Oslo, Gyldendal 1980

Davidson, Tellef: Situationsbetraktning i valgaaret 1921, Trondhjem, I.O.G.T.s norske forlag 1921

Davis, Clyde BrionDen utvalgte, oversatt av Hans Geelmuyden, Oslo, Aschehoug 1938

Dawes, K.Fr.: Bli vis – Lommeleksikon for kortspill og kabaler, ny utgave, Oslo, Emil Moestue A/S spillkortfabrikk 1950

de Deguileville, Guillaume [Digulleville]: a) Le pèlerinage de vie humaine [ca. 1332], edited by J. J. Stürzinger, London, Nichols and sons 1893, via Bibliothèque nationale de France, gallica.bnf.fr/
b) The pilgrimage of the life of man, Englisht by John Lydgate, A.D. 1426, from the French of Guillaume de Deguileville, A.D. 1330, 1355. The text ed. by F.J. Furnivall. With introduction, notes, glossary and indexes by Katharine B. Locock,  London, Pub. for the Early English text society by K. Paul, Trench, Trübner & co., 1899, 1901, 1904 [Kraus reprint Co., Millwood 1975]

Defoe, Daniel: A Journal of the Plague Year, London, 1772, via gutenberg.org

Dichman, Carl FrederikRegler for Retskrivningen, Kjøbenhavn, Forlagt af Directeur Johan Frederik Schultz 1799

Dickens, Charles: Pickwick Papers, The Posthumous Papers of the Pickwick Club, [føljetong 1836-37], London, Methuen 1904

Dickens, Charles og Wilkie Collins:  No Thoroughfare [1867], Transcribed from the 1894 Chapman and Hall «Christmas Stories» edition, via gutenberg.org

Dietrichson, Lorentz: Indledning i Studiet af Sveriges Literatur i vort Aarhundrede, København, Gyldendal 1862

Dietrichson, Lorentz: «Hvor er de gamle Sange vandret hen?», i Kivle-Slaatten – Thema og Variationer over et norsk Folkesagn – et polemisk Digt, Christiania, P.T. Mallings Boghandel 1879

Dietrich, Veit: Passio – Eller Historien om Christi Jesu vor Frelseris pine oc død, oversatt av Peder Tiedemand, Magdeborg, M. Lotther 1556

Dilling, Lars: HverdagsmenneskerSkitser, Kristiania, Cammermeyer 1880

Dolansky, ShawnaThe Immortal Myth of Adam and Eve, thetorah.com, 10.9.2015

Dostojevskij, Fjodor Mikhajlovitsj: De besatte [1872], Bind I, oversatt av Geir Kjetsaa, Oslo, Solum 1991

Doyle, Arthur Conan: «A Scandal in Bohemia», i The Adventures of Sherlock Holmes 1891, via www.gutenberg.org

Doyle, Arthur ConanThe Complete Sherlock Holmes, via https://sherlock-holm.es

Drachman, Holger: «Peder Tordensjold» [1880], i Samlede poetiske Skrifter, Fjerde bind, Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendal 1907

Duden 7Das Herkunftswörterbuch: Etymologie der deutschen Sprache, bind 7, 2015

Duden 11: Redewendungen, Wörterbuch der deutschen Idiomatik, bind 11, 2012

Dumas, AlexandreLes trois mousquetaires, opprinnelig utgitt som føljetong i tidsskriftet Le Siècle, 1844

Dumas Fils [d.y]., AlexandreMonsieur Alphonse – pièce en trois actes, Paris, Calmann-Lévy 1874

Dumesnil, Jean Baptiste Gardin: Latin Synonyms with Their Different Significations and Examples Taken from the Best Latin Authors, oversatt av J.M. Gosset, London, R. Taylor and Company 1809

Dunbar, William: The poems of William Dunbar [ca. 1460–ca. 1520], Volume II, (ed. John Small), Edinburgh and London, Printed for the Society by W. Blackwood and sons 1893

Dunbar, William: William Dunbar: The complete works [ca. 1460–ca. 1520], (ed. John Conlee), Kalamazoo, Medieval Institute Publications 2004

Duncker, Karl: «A Qualitative (Experimental and Theoretical) Study of Productive Thinking (Solving of Comprehensible Problems)», i The Pedagogical Seminary and Journal of Genetic Psychology, vol. 33, nr. 4/1926, s. 642–708

Duncker, Karl: On problem-solving. Washington, DC, The American Psychological Associaton 1945

Duun, OlavGud smiler, Oslo, Norli 1935

Dyke, Daniel: a) The Mystery of Selfe-Deceiving, [1616], 7. utg., London, Thomas Snodham 1620
b) Hiertets Self-bedragelse eller Self-bedragelses Hemmelighed, nemlig: hvorledes et Menniske udi sin Saligheds Sag sig Self bedrager, oversatt og redigert av Ludwig Winslow,  Kjøbenhavn, Lynow 1737

Daae, LudvigNogle nye Bidrag til den norske Kirkes Historie, Drammen, J. Wulfsbergs Bogtrykkeri 1860

Daae, Ludvig: Krigen nordenfjelds 1564, Chr. Johnsens Bogtrykkeri ved A.E. Kolstad, Christiania 1872

Daae, AagaatMagister Ludvig Daae – sogneprest til Lindaas og hustru Drude Cathrine Haar – utsnit av manuskriptet til stamtavle over den norske familie Daae, Trondhjem, Adresseavisens Boktrykkeri 1917

Døcker, Rolf: Gabrielle, Oslo, Aschehoug 1945

Dørumsgaard, ArneViften av perlemor – Klassisk kinesisk poesi i norsk gjendiktning. Tredje samling, første bind (907–1126), Oslo, Dreyer 1979

Eden, Richard: The Decades of the newe worlde, i Edward Arber (red.): The first three English books on America [?1511–1555 A.D.], Birmingham, [s.n.] 1885

Edvardsen, Edvard: Bergen udi Norrige hendis hid indtil, som mest har kunde skee, Allerfuldkommesligste Beskriffvelsis eller Histories Anden Part [1684], i Bergen Anden part, utgitt av Bergens historiske forening, ved Olav Brattegaard, Bergen, [s.n.] 1952

Edwards, Tryon: A Dictionary of Thoughts, A cyclopedia of Laconic Quotations, Detroit, F.B. Dickerson Co. 1908

Egge, Peter: En Skibsgut – sjøfortælling, Kristiania, Olaf Norli 1892

Eggen, Arnljot: Det flyktige varige – aforismar og dikt, Oslo, Samlaget 1988

Eidslott, Anders: «Innvielsen», i Rekviem for Lasarus, Oslo, Gyldendal 1973

Eitrem, Hans: Samarbeide mellem landsmaal og riksmaal?, Kristiania, Aschehoug 1908

Eitrem, Samson: «Garrimantia-Gallimathias», i Zeitschrift für romanische Philologie, vol. 38, 1917 s. 356–357.

Elliott, Henry W.: Alaska og Sæløerne, oversatt av O. Storm, Christiania, Cammermeyer 1888

Ellis, Edward S.: Paa Ohio – eller i kamp med indianerne – fortsættelse av Indianeren Hjortefot, Kristiania, Damm 1921

Ellroy, James: a) American Tabloid, New York, Knopf 1995
b) En amerikansk myte, oversatt av Leif Helgeland, Oslo, Aschehoug 1997

Elms, Alan C.: «Apocryphal Freud: Sigmund Freud’s Most Famous ‘Quotations’ and Their Actual Sources», i Annual of Psychoanalysis, XXIX, s. 83–104

Elster, Torolf: Blomstergrenen ved døren, Oslo, Tiden Norsk Forlag 1951

Engelbretsdatter, Dorothe: Siælens Sang-Offer [1678], [Kiøbenhavn?], [s.n.] 1684

Engelbretsdatter, DorotheAandelige Sang- og Taare-Offer [1685], Kiøbenhavn, Joachim Schmedtgen 1699

Engelbretsdatter, Dorothe: Samlede skrifter, Kristen Valkner (red), Oslo, Aschehoug 1999

Engels, JohannesDie sieben Weisen – Leben, Lehren und Legenden, München, Verlag C.H. Beck 2010

Engelstoft, L.: Historisk kalender, Kiøbenhavn, Gyldendal 1815

Erasmus (Desiderius Erasmus Roterodamus): Adgia: Collectanea Adagiorum [Paris 1500], Adagiorum chiliades [1508] med mer. Her er brukt den digitaliserte og søkbare ASD Opera omnia: DES. ERASMI ROTERODAMI, PROVERBIORVM CHILIAS PRIMA,  2011. Se også Barker 2001

Erasmus (Desiderius Erasmus Roterodamus): Erasmi Roterodami De ratione studii, ac legendi, interpretandique auctores, libellus aureus. Officium discipulorum ex Quintiliano. Qui primo legendi, ex eodem. Erasmi Concio de puero Iesu in schola Coletica Londini instituta pronuncianda eiusdem Expostulatio Iesu ad mortales eiusdem Carmina Scholaria, [Paris 1511], M. Schurerius 1516

Erasmus (Desiderius Erasmus Roterodamus)Collectanea adagiorum veterum, Scheurer, sn 1521

Erasmus (Desiderius Erasmus Roterodamus): The Apophthegmes of Erasmus, Literally reprinted from the scarce edition of 1564, oversatt av Nicolas Udall, Boston, Lincolnshire, R. Roberts 1877

Erasmus (Desiderius Erasmus Roterodamus)Collected Works of Erasmus – Adages III iv 1 to IV ii 100, Volum 6, translated and annotated by Denis L. Drysdall, edited by John N. Grant, Toronto, University of Toronto Press 2005

Ericsson, K. Anders, Ralf Th. Krampe, og Clemens Tesch-Romer: «The Role of Deliberate Practice in the Acquisition of Expert Performance», i Psychological Review1993, Vol. 100. No. 3, s. 363406

Ericsson, K. Anders: «Training history, deliberate practise and elite sports performance: an analysis in response to Tucker and Collins review—what makes champions?» i British Journal of Sports Medicine, Published Online First: 30 October 2012 (krever abonnement)

Eriksen, Thomas Hylland: Et langt kaldt land, nesten uten mennesker, Oslo, Universitetsforlaget 1998

Erken, Henriette Schønberg: Kjøkkenalmanakk 1939, Oslo, Aschehoug 1938

Escholt, Mickel Pedersøn: Geologia Norvegica – Det er: En kort Undervisning om det viitbegrebne Jordskelff Som her udi Norge skeede mesten ofuer alt Syndenfields, den 24. Aprilis udi nærværende Aar 1657 – Sampt Physiske, Historiske oc Theologiske fundament oc grundelige Beretning om Jordskelffs Aarsager oc Betydninger, Christiania, Mickel Thomesøn 1657

Euripides: Orestes, [408 fvt.], oversatt av E. P. Coleridge, New York, Random House 1938, via www.perseus.tufts.edu

Euripides: Cyclops [Kyklopene, 408? fvt.], oversatt av David Kovacs, Harvard University Press 1994, via www.perseus.tufts.edu

Evensberget, Snorre og Dag Gundersen: Bevingede ord – Ordtak, sitater og deres opprinnelse, 4. utgave, Oslo, Kunnskapsforlaget 2012

Ewald, Herman FrederikDen skotske Kvinde paa Tjele – Livsbillede fra Reformationstiden, Kristiania, Cammermeyer 1891

Ewald, Johannes: «Pebersvendene» [1771], i Johannes Ewalds samtlige Skrifter, Fjerde Bind, Kjøbenhavn, J.F. Schultz 1816

Faldbakken, Knut: Sin mors hus, Oslo, Gyldendal 1969

Fallada, Hans: Hackendahl gir sig ikke, I, oversatt av Ursula Krogvig, Oslo, Aschehoug 1940

Fallet, Truls: Den stillferdige revolusjonen – microprosessorer, Oslo, Ingeniørforlaget 1981

Falk, Hjalmar og Alf TorpEtymologisk ordbog over det norske og det danske sprog, 2 b., Kristiania, Aschehoug 1903–1906, faksimileutgave Oslo, Bjørn Ringstrøms antikvariat 1991, (Alternativt originalutgaven, Bind 1, A–M, Kristiania, Aschehoug 1903, Bind 2, N–Ø, Kristiania, Aschehoug 1906)

Falsen, Enevold: Et Par Ord om det Norske Akademie, som Giensvar paa det i Tillægget til de Berlingske Tidender No. 72 for 1793, indrykkede under titel: Indsendt fra Norge. af E. Falsen, Assessor i Høieste Ret og Medlem af det Tronhiemske Videnskabers Selskab, Kiøbenhavn, L. N. Svares Efterleverske 1793

Fasting, ClausProvinzialblade, Første Bind, Bergen, Dedechen 1778

Fasting, Claus Lydersen: Forsøg til en Fortegnelse over de udi Danmark og Norge fra Bogtrykkeriets Indførsel til 1789 Aars Udgang udkomne Danske Skrifter, Bergen, Dahls Efterleverske 1793

Fasting, Claus: «Sandhed og retskaffenhed» – Claus Fastings politie-actorat 1784–1791, redigert og med innleing av Bjørn Kvalsvik Nicolaysen, Bergen, Senter for europeiske kulturstudier 1996

Fausbøll, Michael Viggo: Beretning om de vidtbekjendte Molboers vise Gjerninger og tappre Bedrifter – Dem til Ære og andre til Lærdom og Fornøjelse udi Trykken befordret, Kjøbenhavn, Fr. Wøldike 1862

Fausbøll, Michael Viggo: Vægter-Versen i deres ældre og yngre Skikkelse, Andet forøgede Oplag, Kjøbenhavn, H. Hagerups Forlag 1862

Fausbøll, Michael ViggoBidrag til en Ordbog over Gadesproget og saakaldt Daglig Tale – oplyste med over 500 Exempler, hentede fra trykte Kilder, og med Henvisning til beslægtede Ord og Talemaader i andre Sprog, Kjøbenhavn, Hagerup 1866

Faux, Jennifer L.: «Hail the Conquering Gods: Ritual Sacrifice of Children in Inca Society», Journal of Contemporary Antropology, Vol III, Issue 1 2012

Feilberg, Henning FrederikBidrag til en ordbog over jyske almuesmål, Andet Bind, I–P, Kjøbenhavn,  Universitets-jubilæets danske samfund, Thieles bogtrykkeri 1894–1904

Feilberg, Henning FrederikBidrag til en ordbog over jyske almuesmål, Tredje Bind, R–S, Kjøbenhavn,  Universitets-jubilæets danske samfund, Thieles bogtrykkeri 1904–1908

Ferber, M.: Dictionary of Literary Symbols, Cambridge, Cambridge University Press 1999

Fischart, JohannGantz gedenkwürdige Eygentliche Verzeichnuß, wie die Mächtig und Prächtig von vielen Jahren her zugerüfte Spanische Armada … durch die … Engelländische Kriegsschiffmacht, ist … zu gerichtet worden, Strassburg, Jobin 1588

Flateyjarbók: Jon Tordsson (Jon prestr Þórðar son), Magnus Torhallsson (Magnús prestr Thorhallz sun) m.fl., ca. 1387–1394: Sneglu-Halla þáttr (Tåtten om Snegle-Halle), via snerpa.is
Se også Vigfusson, G.

Flatset, Johan E.: Konkurrance-jordbruget, eller Jordbrugsskole for tidsmæssig drift – tilegnet norske mænd og kvinder, Kristiania, [s.n.] 1905

Flood, Just W.: En sømands Hændelser, Føljetong i Fædrelandet 1878 [senere publisert som Fem Aar tilsjøs]

Fogtman, Laurids og T. Algreen-Ussing (red.): Kongelige Rescripter, Resolutioner og Collegialbreve for Danmark og Norge, V. Deel, 2. bind, 1754-1765, Kiøbenhavn, Gyldendal 1787

Folkestad, K.: Skogbrukslære for de lavere landbruksskoler og skogskoler m.m., Kristiania, Grøndahl 1919

Fontaine, Michael: Funny Words in Plautine Comedy, Oxford, Oxford University Press, 2010

Frankl, Viktor E.: Vilje til mening, Oslo, Universitetsforlaget 1971

Franklin, Benjamin: «Brev 1779», i The works of Benjamin Franklin with notes and a life of the author by Jared Sparks, Vol VIII, rev. ed., Philadelphia, Childs & Peterson 1840

Franklin, Benjamin: «Brev 1783», i The Private Correspondence of Benjamin Franklin, Vol 2, London, Henry Colburn 1817

FreidankBescheidenheit, [ca. 1215–1230] i Wilhelm Grimm (red.): Vridankes Bescheidenheit, Göttingen, Dieterich’schen Buchhandlung 1834

Frisch, Johann Leonhard: Teutsch-Lateinischen Wörter-Buch, Berlin, Christoph Gottlieb Nicolas 1741

Fritzner, Johan: Ordbog over det gamle norske Sprog, Kristiania, Den norske Forlagsforening 1886, via dokpro.uio

Frydenlund, KnutLille land – hva nå? – refleksjoner om Norges utenrikspolitiske situasjon, Oslo, Universitetsforlaget 1982

Fulgentius, Fabius PlanciadesMythologies, [Mythologiarum libri, rundt 500] oversatt av L.G. Whitbread, Ohio State University Press 1971

Fursmann, Gotthardt: Nye Fransk Grammatica, hvori forhanles hvad som henhører til at skrive og tale Fransk, efter det Danske Sprogs Udtale og og Constructioner saa tydeligen forfattet, at en Begynder kan lære sig Sproget selv, Kiøbenhavn, C.G. Glasings Efterleverske 1751

Færøvik, Torbjørn: Drømmen om Asia, Oslo, Cappelen 1998

Færøvik, Torbjørn: India – stevnemøte med skjebnen, Oslo, Cappelen 1999

Førland, Tor Egil: Club 7, Oslo Pax 1998

Gaboriau, Émile: Lecoq – Opdagerkongen, Kristiania, Verdens Gang 1908

Gadamer, Hans-GeorgHermeneutik: Wahrheit und Methode, 2. utgave, Tübingen, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 1993

Garborg, ArneHenrik Ibsen’s «Keiser og Galilæer», Christiania, Aschehoug 1873

Garborg, ArneBondestudentar, Bergen, Nygaard 1883

Garborg, ArneForteljingar og sogur, Kristiania, Olaf Huseby & Olaf Olsen 1884

Garborg, Arne: Mannfolk, Bergen, Nygaard 1886

Garborg, Arne: Hjaa ho Mor, Bergen, Mons Litleré 1890

Garborg, Arne: Trætte Mænd, Kristiania, Aschehoug 1891

Garborg, Arne: Brev, i Sveinung Time (red.): Verk, 12, Oslo, Aschehoug 1980

Garborg, Hulda: Et frit Forhold, Bergen, Mons Litleré 1892

Garborg, Hulda: «Rationelt fjøsstell» – en komedie-akt, Kristiania, Feilberg & Landmark 1896

Garborg, Hulda: Mens dansen gaar, Kristiania, Aschehoug 1920

Gay, Peter: «Rhetoric and politics in the French revolution», i American Historical Review, nr. 66/1961, s. 664–676

Geffroy, Auguste: Sverig og Rusland i det 19. Aarhundrede, overs. av C. Rosenberg, Kjøbenhavn, Gyldendal 1865

Geelmuyden, Hans: Trine!, Oslo, Aschehoug 1940

Geelmuyden, I.: Engelsk ordbog – med Angivelse af Ordenes Udtale efter Walker’s Methode – fornemmelig til Skolebrug, 2. utg., Christiania, Malling 1872

Geelmuyden, I.Engelsk-norsk ordbog – omarbeidet og forøget udgave af I. Geelmuydens ordbog, ved John Brynildsen , Kristiania, Malling 1886

Giardin, Émile deQuestions de mon temps – 1836 à 1856 Questions politiques, Tomes troisème, Paris, Plon 1858

Giardin, Émile dePensées et maximes – extraites des oeuvres de Émile de Girardin (Albert Hetrel, red.), Paris, Michel Lévy Frères 1867

Gill, Natasha: Educational Philosophy in the French Enlightenment – From Nature to Second Nature [2010], Routledge 2016

Gjendem, Ola: Romsdal svart på kvitt – en bibliografi, Molde, Romsdal Sogelag 1979

Gladwell, Malcom: Outliers – The story of success, New York, Little, Brown and Co. 2008

Gleditsch, UlfDet får’n si – norsk slangordbok, Oslo, Nasjonalforlaget 1952

Glover, Joseph: «Frozen Shoulder – Unfreezing the Mystery», SSC January 2010

Goldman, William: Maratonmannen, oversatt av Axel S. Seeberg, Oslo, Aschehoug 1975

Gooden, Philip: Name Dropping? A No-Nonsense Guide to the Use of Names in Everyday Language, London, Bloomsbury Academic 2006

Goebbels, Joseph: Avgjørelsens år – dagboksblader 1. januar 1932 til 1. mai 1933, oversatt av E. Hiort, Oslo, Viking 1944

Goebbels, JosephGoebbels’ dagbok 1942 og 1943. Bind II, oversatt av Lilli Gjerløw Fliflet, Oslo, Aschehoug 1948

Goethe, Johann Wolfgang von: Faust – en tragedie, annen del, gjendiktet av André Bjerke, Oslo, Aschehoug 1983

Goethe, Johann Wolfgang von: a) Die Wahlverwandtschaften. Bd. 2, Tübingen, Cotta 1809
b) Valgslektskapene, oversatt av Sverre Dahl, Oslo, Bokvennen 1996

Gordon, Bernard de: Lilium medicineOpus lilium medicinae inscriptum de morborum prope omnium curatione, [1303–1305], utg. 14. årh. via The British Library

Gower, JohnConfessio Amantis, Book 2, [1394], fra R.A. Peck (red.): Confessio Amantis, Volume 2, 2. utg. 2013, via Robbins Library Digital Projects, Teams Middle English Text Series, University of Rochester

Grambo, Ronald: Svart katt over veien – Om varsler, tegn og overtro, Oslo, Ex Libris 1993

Grafton, RichardGrafton’s chronicle; or, History of England. To which is added his table of the bailiffs, sherrifs, and mayors, of the city of London. From the year 1189 to 1558, inclusive, Vol I, [1568], London, Printed for J. Johnson [etc.] 1809

Griffin, Miriam T.Nero – The End of a Dynasty, [1984, repr. 2000], Abingdon, Routledge, digital utg. 2005

Grimm, Wilhelm (red.): Vridankes Bescheidenheit, se Freidank

Grimm, Jacob og Wilhelm GrimmDeutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm, 16 Bde. in 32 Teilbänden. Leipzig 1854-1961. Quellenverzeichnis Leipzig 1971, via woerterbuchnetz.de/

Grimm Jacob og Wilhelm Grimm: Kinder- und Haus-Märchen, Band 1 – Große Ausgabe, Berlin, Realschulbuchhandlung 1812, via de.wikisource.org

Grimmelshausen, Hans Jakob Christoffel von: Der Abentheuerliche Simplicissimus, Monpelgart, Johann Fillion 1667/69 via gutenberg.spiegel.de (1975); alternativt via deutschestextarchiv.de

Grubbe, Christofer Larsson [Grubb]: Penu Proverbiale, Dhet är: Ett ymnigt förrådh aff allehanda Gambla och Nyia Swenska Ordseeder och Lährespråk. Deels genom långlig Observation antecknade; Dels aff Latinen och Tyskan vthförte, och til Swänskan lämpade: Medh en kort explication för dhe enfaldigas skul: Sampt wedhängde Sententier och Verilogier; Så och richtige Concordantier Ordspråken emillan. Ad marginem någre Skrifftenes rum införde, som medh Ordspråken synes hafwa någon lijkheet. Wår Swänska nation (förmodeligen) til tiänst och behagh sammanskriffne, Aff Christoph: L. Grubb. Præs: Calm: Medh Kongl: May:tz Privilegio, Tryckt i Linköping aff Daniel Kämpe. Åhr 1665 , via litteaturbanken.se

Grundtvig, Nikolai Frederik Severin: Danmarks Krønike af Saxo Grammaticus, se Saxo

Grundtvig, Nikolai Frederik Severin: Norges Konge-Krønike, se Sturlason, Snorre

Grundtvig, Nikolai Frederik Severin: Danne-virke – et tids-skrift, Fjerde Bind, København, 1819

Grundtvig, Nikolai Frederik Severin: «Trøstebrev i Sorgen over Kong Valdemar og hans Mænd» [1824], i Nik. Fred. Sev. Grundtvigs udvalgte Skrifter 4, Holger Begtrup (red.), København, Gyldendal 1906

Grundtvig, Nikolai Frederik Severin: «Harald Klak», i Kong Harald og Ansgar. Rim-Blade af Danmarks Kirke-Bog til Jubel-Aaret, [først trykket 1826], Grundtvigs Værker, (tekstkritisk versjon) version 1.5, Grundtvig Centeret ved Aarhus Universitet

Grundtvig, Nikolai Frederik Severin«Byzantiner og Araber», i Haandbog i Verdens-Historien, Anden Deel, [1836] i Nik. Fred. Sev. Grundtvigs udvalgte Skrifter, 6, s. 633 flg. Holger Begtrup (red.), København, Gyldendal 1907

Grundtvig, Nikolai Frederik SeverinDanske Ordsprog og Mundheld [1845], via Grundtvigs Værker, version 1.10, 2016

Grønvold, Fredrik: SlægtsKrøniker – 1800–1900, Andet bind, Christiania, Dybwad 1925

Grøtvedt, Paul: Karl Erik Harr, Oslo, Stenersen 2000

Graae, H.J. (red.): Arier og Sange – Første Bind – Bestaaende af et par Hundrede Sange, Kiøbenhavn, H.J. Graae 1773

Gulbrandsen, Thoralf: Jakten på apemennesket, Kristiansand, Ringtun 1956

Gunnarsson, Hallvard: Flores Sapientiae Divinae Ex Epistolis Et Evangeliis Dominicalibvs & Festiualibus anniuersarijs in gratiam & vsum piae iuuentutis delibati Ebraicè Graecè Latinè & Danicè contexti, Rostochii, Typis Stephani Myliandri 1596

Gunnerus, Johan Ernst: Forberedelse til Natur- og Folke-Retten, [København], [s.n.] 1758

Guttu, Tor (red.): Norsk ordbok, 2005, via ordnett.no

Habel, D.: Øiebliksfotografier, Første Samling [af Sp.A.], Kristiania, Huseby 1886

Haff, Bergljot Hobæk: Skammen, Oslo, Gyldendal Norsk Forlag 1996

Hagen, Per og Ola Veigaard: Spillfuglen, 3. utgave, Oslo, Schibsted 1970

Hagerup, KlausMaratonherren, Oslo, Aschehoug 1998

Haining, Peter: The Final Adventures of Sherlock Holmes, [W.H. Allen 1981], London, Sphere 2014

Hall, Edith og Amanda Wrigley (red.): Aristophanes in Performance, 421 BC–AD 2007 –Peace, Birds and Frogs, London, Modern Humanities Research and Maney Publishing 2007

Hallman, Carl Israel: «Tilfälle gör tiufven» [1783], i C.I. Hallmans Skrifter, Stockholm, Carl Deleen 1820

Hambro, Carl Joachim: Far og sønn – barndomserindringer, Oslo Gyldendal 1948

Hammer, ChristopherNorsk Huusholdings-Kalender, forøget og forbædret, Første Deel, Christiania, S. C. Schwach 1772

Hammer, Christopher: Norsk Huusholdings-Kalender, forøget og forbædret, Anden Deel, Christiania, S. C. Schwach 1773

Hammerich, Frederik: Den kristne kirkes historie – Nytidskirken (1517-1814), 3. utg. ved Fr. Nielsen, København, Gyldendal 1891

Hamsun, KnutRedaktør Lynge, København, P.G. Philpsens Forlag 1893

Hansen, Maurits Chr.: Gnieren – Fortælling, novelle trykket som tillegg til Morgenbladet 12. august 1838

Hansen, Maurits Chr.: Noveller i Udvalg, ved Henrik Jæger (red.), Kristiania, Aschehoug 1882

Hansen, Maurits Chr.Fremmed-Ordbog, eller Forklaring over de i det norske Skrift- og Omgangs-Sprog almindeligst forekommende fremmede Ord og Talemaader,  2. udg. (medv. A. Autenrieth), Christiania, Tønsbergs Forlag 1851

Hansen, Victor: Illustreret Idrætsbog,, Første Del, Udarbeidet paa grundlag af Victor Balcks Illusterad Idrottsbok, Kjøbenhavn, Philipsen 1890

Hansen, Victor: Illustreret Idrætsbog, 2den Del, Udarbeidet paa grundlag af Victor Balcks Illusterad Idrottsbok, Kjøbehavn, Philipsens Forlag 1893

Hanssen, Johannes: Kommunale ungdomsnemnder – oppgaver og rettningslinjer, Oslo, Arbeidernes opplysningsforbund 1946

Hansteen, AastaKristi kirke i det nittende aarhundrede, Kristiania, Sabro’s forlag 1897

Harildstad, ErikFrå skuggen, Oslo, Norli 1928

Harper, MortenTegneserien i og utenfor rutene – 3 – Rutenes hemmelighet, 9 genrer, 99 serier, Bø i Telemark, Telemark tegneserieverksted 1998

Harvey, William (Guilielmo Harveo Anglo)Exercitationes de generatione animalium Amstelodami, Apud Ludovicum Elzevirium 1651

Haslund, EbbaTøff kar, Petter, Oslo, Aschehoug 1958

Hastings, James: Dictionary of the Bible Dealing with its Language, Literature, and Contents, Volume 2, New York, Scribners’s sons, 1902, via Christian Classics Ethereal Library

Hauge, Hans NielsenUdvalgte Psalmer af Troens rare Klenodie, og flere af de forrige Christnes Sangbøger; samt tilføiet nogle nye, forfattede af Nutidens Christne, Fjerde Oplag, Christiania, Trykt hos Chr. Grøndahl 1819

Hauge, Yngvar: Kongen av Norge – 1931–1957, Oslo, Aschehoug 1960

Haywood, Eliza Fowler: A wife to be lett: a comedy. As it is acted at the Theatre-Royal in Drury-Lane, By His Majesty’s Servants [1723], London, D, Browne 1735

Heeren, A.H.C.: Haandbog i de gamle Staters Historie, med særdeles Hensyn til deres Forfatninger, deres Handel og deres Colonier, til Brug ved offentlige Forelæsninger, Kiøbenhavn, Soldin 1800

Heger, Anders: Mykle – et diktet liv, Oslo, Gyldendal 1999

Hegge, Per Egil: Perler for svin – og 555 andre norske idiomer, Oslo, Kagge 2015

Heiberg, Johan Ludvig: «Tjenstagtighed» [ca. 1832], i Samlede Skrifter, Digte og Fortællinger, Første Bind, Kjöbenhavn, Schubothes Boghandling 1834

Heiberg, Johan Ludvig: «Symbolik» [1834], i J.L. Heibergs samlede skrifter – Prosaiske Skrifter, 3die Bind, Kjøbenhavn, Schubothe 1843

Heiberg, Johan Ludvig: «Kong Salomon og Jørgen Hattemager» [1825], i Poetiske skrifter, Femte Bind, Kjøbenhavn, C.A. Reitzel 1862

Hein, Niels: Ulv! Dyret–myten–fremtiden, København, Gyldendal 2015

Helfferich, Tryntje: The Essential Thirty Years War: A Documentary History, [defenestrasjonen i Praha, pag. 13] Indianapolis, Hackett Publishing 2015

Helgesen, Vibeke og Ragnhild Wang: Den magiske hånd – dukkespill og figurteater gjennom tidene, Oslo, Pax 2000

Helland, Amund: Norges land og folk – Topografisk-statistisk beskrevet – Topografisk-statistisk beskrivelse over Nordre Trondhjems amt – Første del – Den almindelige del, Kristiania, Aschehoug 1909

Hellevik, Alf (red.)Norsk ordbok – Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 1, Oslo, Samlaget 1966

Helt, Wilhelm: «Freds-Contract imellem To unge Folk» [ca. 1687, oversettelse av deler av J. Cats Trou-Ringh, s.d.], i Curieuse poëtiske Skrifter, Kjøbenhavn, H.H. Rotmer 1732

Hendrickson, RobertThe Facts on File Encyclopedia of Word and Phrase Origins (Writers Reference), 4. utgave, New York, Facts on File 2008

Henriksen, Levi: «Larmen og vreden» i Fra Magerdalen til Elvis Presley Boulevard – lørdagsspalter i utvalg, Kongsvinger, Magerdal forlag 2000

Hernes, Gudmund: Hvorfor mer går galt – Flere lover for det moderne menneske, Bergen, Universitetsforlaget 1981

Hesiod: Catalogues of Women [Kvinnekatalogen, kanskje ca. 750 fvt.], oversatt av Evelyn-White, H G. Loeb Classical Library Volume 57, London, William Heinemann 1914, via theoi.com

Hesiod: Theogonien, i Theogonien, Arbeid og dager, Skjoldet, gjendiktet av Aslak Rostad, Oslo, Gyldendal 2014

Hessen, Dag O.: Carl von Linné, Oslo, Gyldendal 2000

Heyerdahl, Thor: Kon-Tiki ekspedisjonen, Oslo, Gyldendal 1948

Heyse, Paul: «Ved den døde sjø», oversatt av Th. Blakstad, i Bibliothek for de tusen hjem nr. 143-144, Fagerstrand pr. Høvik, 1888

Hilditch, Jacob: «Bergmands-kaar», i Rolfsen, Nordahl og W.C. Brøgger (red.) Norge i det nittende aarhundrede –  tekst og billeder af norske forfattere og kunstnere. Bind 2, Kristiania, Cammermeyer 1900

Hiller, Erik: «Some Remarks on Tobacco», i The International Journal of Psycho-analysis, vol. III/1922, s. 475–480

Hiorthøy, H.F.: Physisk og ekonomisk Beskrivelse over Gulbransdalens Provstie i Aggerhuus Stift i Norge, Kiøbenhavn, Nicolaus Møller 1785–1786

Hitchcock, Tim: English Sexualities, 1700–1800, New York, Macmillan Education 1987

Hjort, H. Smith: Norsk Læsebog 2, 2. utg., Kristiania, Malling 1854

Hoem, Edvard: Frøken Dreyers musikkskole, Oslo, Oktober 2000

Holberg, Ludvig: Anhang til hans Historiske IntroductionEller Underretning Om de Fornemste Europæiske Rigers og Republiqvers Stater, Uddragen af de oprigtigste particuliere Stater, Jure Publico, og itzige Seculi Historie, Og deelt udi 5 Parter. Første Part. Kiøbenhafn, Trykt hos Ove Lynnow 1713

Holberg, Ludvig: Ludvig Holbergs Moralske Kierne, eller Introduction til Naturens og Folke-rettens Kundskab uddragen af de fornemste Juristers, besynderlig Grotii, Puffendorfs og Thomasii Skrifter, illustreret med Exempler af de Nordiske Historier og confereret med vore Danske og Norske Love, Recesse og Forordninger, Kjøbenhavn, Johan Kruse, 1715

Holberg, LudvigIntroduction Til Naturens- Og Folke-Rettens Kundskab, Kiøbenhavn, H. Weghorst 1716, via holbergsskrifter.no

Holberg, Ludvig: Peder Paars – Poema Heroico-comicum, Tredie Edition,  [Kiøbenhavn],  [Poul Johannes Phoenixberg] 1720

Holberg, Ludvig: 4re Skiemte-Digte, Med Tvende Fortaler, Samt Zille Hans Dotters Forsvars-Skrift For Qvinde-Kiønned, 1722 via holbergsskrifter.dk

Holberg, Ludvig: Den Politiske Kandstøber, 1722, via holbergsskrifter.no

Holberg, Ludvig: Jeppe paa Bierget eller Den forvandlede Bonde, 1722, via holbergskrifter.no

Holberg, Ludvig: Mester Gert Westphaler eller Den meget talende Barbeer [1723], 2. utgave 1724 via holbergsskrifter.dk

Holberg, Ludvig: Ulysses von Ithacia, Eller En Tydsk COMOEDIE, 1725,  via holbergsskrifter.no

Holberg, LudvigJacob von Tyboe, Eller Den stortalende Soldat, 1725, via holbergsskrifter.dk

Holberg, Ludvig: Uden Hoved og Hale 1725, via holbergsskrifter.no

Holberg, Ludvig: Den Stundesløse, Comoedie udi Tre Acter, 1726, vi holbergsskrifter.no

Holberg, Ludvig: Første Samtale Imellem Tvende Handels-Mænd, i Samling Af adskillige Nye Samtaler Holdne For Tidsfordriv i disse Dage paa denne og hin Side af Elven. Første Samling indeholder Sex Samtaler, Oversat paa Dansk efter det Latinske Exemplar, Trykt til Cöln Aar 1728, via holbergsskrifter.dk

Holberg, Ludvig: Første Levnedsbrev / Ad virum perillustrem, 1728, via holbergsskrifter.no

Holberg, Ludvig: Den Jydske Feyde, Ludvig Holbergs Mindre Poetiske Skrifter, 1746. Først publisert i en piratutgave i 1729, via holbergsskrifter.no

Holberg, Ludvig: Danmark og Norges Beskrivelse, Kiøbenhavn 1729, via holbergsskrifter.no

Holberg, Ludvig: De u-synlige, [1726] trykket i bind 5 af Den Danske Skue-Plads 1731, via holbergsskrifter.dk

Holberg, LudvigSamling af adskillige Nye Samtaler, 1728, via holbergsskrifter.no

Holberg, Ludvig:  Dannemarks og Norges Beskrivelse, Kiøbenhavn, Høpffner 1729, via holbergskrifter.no

Holberg, Ludvig: Dend Pandtsatte Bonde-Dreng, Den Danske Skue-Plads, Fierde Tome, [s.n.], 1731 , via holbergsskrifter.no

Holberg, Ludvig: Dannemarks Riges Historie, Tomus II, Kiøbenhavn, Johann Jørgen Høpffner 1733

Holberg, Ludvig: Almindelig Kirke-Historie – Fra Christendommens første Begyndelse Til Lutheri Reformation – Med nogle Anmærkninger Over de udi Historien omtalte Cyclis og Aars-Beregninger, Kiøbenhavn, Johann Georg Høpffner 1738, alternativt via holbergsskrifter.dk

Holberg, Ludvig: Adskillige store Heltes og berømmelige Mænds, særOrientalske ogIndianske sammenlignede Historier og Bedrifter efter Plutarchi Maade [Heltehistorier I], Tomus I, Kiøbenhavn, Høpffner 1739 via holbergsskrifter.dk

Holberg, Ludvig: Den vægelsindede [1722], i Den Danske Skue-Plads: deelt udi 5 Tomer. [1/3], Kjøbenhavn, Trykt paa Forleggerens egen Bekostning 1742, alternativt via holbergsskrifter.dk. Kommentarer ved Camilla Zacho Larsen og Lisbeth Nyborg

Holberg, Ludvig: a) Niels Klims Reise under Jorden – forestillende en nye Kundskab om Jorden – og Historie om det femte Monarchie, som hidindtil har været os ubekiendt, Andet og formeret Oplag, oversatt av Hans Hagerup [1742], Kiøbenhavn og Aalborg, Christian Gottlob Mengel & Comp. Boghandler 1745
b) modernisert dansk oversettelse av Peter Zeeberg 2012, via holbergsskrifter.no

Holberg, LudvigAdskillige Heltinders Og Navnkundige Damers Sammenlignede Historier Efter Plutarchi Maade, [Heltindehistorier II], Tomus II, Kiøbenhavn, Høpffner 1745, via holbergsskrifter.dk

Holberg, LudvigEpistler, Tomus II, Kiøbenhavn, Trykt paa Autors Bekostning 1748, via holbergsskrifter.dk

Holberg, LudvigEpistler, Tomus III, København, Trykt paa Autors Bekostning, 1750, via holbergsskrifter.no

Holberg, LudvigEpistler, Tomus IV, Kiøbenhavn, Trykt paa Autors Bekostning 1749, via holbergsskrifter.no

Holberg, Ludvig: Baronis de Holberg Epigrammatum libri septem, Hafniae et Lipsiae, Sumptibus Otth. Christoph. Wenzel 1749

Holberg, Ludvig: «Epistola CCCI», i Epistler, Tomus IV, Kiøbenhavn, Trykt paa Autors Bekostning 1749, via holbergsskrifter.dk

Holberg, Ludvig: «Epistola CCXXI», i Epistler III, Befattende Adskillige historiske, politiske, metaphysiske, moralske, philosophiske, Item Skiemtsomme Materier, Kiøbenhavn, Trykt paa Autors Bekostning 1750, via holbergsskrifter.dk

Holberg, Ludvig: Huus-Spøgelse eller Abracadabra, Comodie udi Tre Acter uden Actricer, 1753, via holbergsskrifter.dk

Holberg, Ludvig: Den Forvandlede Brudgom, Comodie udi Een Act uden Acteurs, 1753, via holbergsskrifter.no

Holberg, Ludvig: Plutus eller Proces imellem Fattigdom og Riigdom, En Heroisk Comoedie Udi Fem acter, 1754, via holbergsskrifter.no

Holberg, Ludvig: Dannemarks Riges Historie, Tomus II, Kiøbenhavn, Høpffner 1733, via holbergsskrifter.no

Holberg, Ludvig: Dannemarks Riges Historie [Tomus III 1735], Tredie Deel, Med et tilstrækkeligt Register over alle tre Dele, Tredie Oplag, Kiøbenhavn, Frid. Christ. Pelt 1764

Holch, Per: «Anna Colbjørnsdatter og Jonas Ramus i Norderhov kirke», i F.H. Nilssen (red.): Ringerike 2003, Hefte nr. 75, Sandefjord, BK Grafiske as 2003

Holm-Olsen, LudvigDen gammelnorske oversettelsen av Pamphilus – med en undersøkelse av paleografi og lydverk, Det Norske Videnskaps-Akademi II. Hist.-Filos. Klasse 1940 nr 2, Oslo, Dybwad 1940

Holmboe, HansIndbydelsesskrift til den offentlige Examen i Bergens Kathedralskole, Bergen, Trykt hos Chr. Dahl 1855

Holmsen, A.: Geografisk lesebok – Australia – med billeder og karter, Oslo, Gyldendal 1925

Holtsmark, AnneEn tale mot biskopene – en sproglig-historisk undersøkelse, Oslo, i kommisjon hos Jacob Dybwad 1931, se også Sverre I Sigurdsson: En tale mot biskopene

Holtsmark, Anne: Sverres saga, se Jónsson, Karl

Homer: Iliaden, oversatt av Peter Østbye [1920], revidert overs., Oslo, Aschehoug 1991

Homer: Odysseen, oversatt av Peter Østbye [1922], 7. utgave, Oslo, Gyldendal 2000

Hopffer, Sophia Catharina og Balthasar RaithChristlicher Trübsals-Ruhm, Tübingen, J. Hein 1676

Horats (Quintus Horatius Flaccus): Carmina I.24, (Til Vergil, sorgen over Quinctilius’ død), [publisert senest år 23 fvt.], her via Perseus Project, Tufts University

Horats (Quintus Horatius Flaccus): Horats utvalde dikt, oversatt av Erik Eggen, Oslo, Samlaget 1932

Hornemann, J.W., brev, se Dahl, Ove

Hornkløve, Torbjørn: «Hrafnsmál» [sent 800-tall], i Gamle skaldar og kvad, Med kvadi umsette paa nynorsk ved Rasmus J. Flo, Oslo 1902, og norrøn original fra Den norsk-islandske skjaldedigtning, utgitt ved Finnur Jónsson, 1912–1915, via heimskringla.no

Horstbøll, Henrik: «Morten Petersen: Oplysningens gale hund – Niels Ditlev Riegels. Oprører, kirkehader & kongeskænder 1755–1802. En biografi» [anmeldelse], i Fund og Forskning, Bind 43/2004

Horneman, Jan B.: Koffardikaptein Jan B. Hornemans brev til Petra Neeraas, Christiansund N. I : (27. juni 1870–18 april 1871), (Christiane Neeraas, red.), Oslo, Cammermeyers Boghandel 1951

Hugo, Victor: Aaret 1793, Første Bind, oversatt av NN, Bergen, M. Askeland 1874
Quatrevingt-Treize, Tome 1, Michel Lévy Frères, Paris 1874

Huitfeldt, Arild [Arvid, Arnoldus]: Kong Hansis Krønicke – Som vaar Danmarckis, Sverigis, Norgis, Vendis oc Gotthis Konge, Hertug udi Slesvig, Holsten, Stormarn oc Dytmersken, Greffue udi Oldenborg oc Delmenhorst – Som regærede i 32 Aar, fra Anno 1481 oc til Anno 1513, Prentet i Kiøbenhaffn, hos Henrich Waldkirch 1599

Hume, David [J.V. Turner]: Død over Cardby, oversatt av Leif Borthen, Oslo, Steen 1938

Huxley, Aldous: Grey eminence – a study in religion and politics (A Biography of Father Joseph), London/New York, Harper & Brothers 1941

Hydle, Magnus: De umodne – Socialisternes («Det norske arbeiderparti»s) politik, Kristiania, Norges Venstreforening 1912

Hyginus, Gaius Julius: Fabulae, [64 fvt. til år 17], oversatt og redigert av Mary Grant, Publications in Humanistic Studies, no. 34. Lawrence, University of Kansas Press 1960, via www.theoi.com

Høegh-Guldberg, Frederik: Et Ord til sin Tid – Tre Tidsstykker, Kjøbenhavn, Trykt hos og forlagt af Directeur J.F. Schultz 1813

Haalke, Magnhild: Dagblinket [1937], i Grys saga 1Åkfestet – Dagblinket – Rød haust, Oslo, Aschehoug 1950

Haalke, Magnhild: Røsten, Oslo, Aschehoug 1949

Haave, JørgenNaken under kosmos – Peter Wessel Zapffe – En biografi, Oslo, Pax 1999

Ibsen, Henrik: Sendebrev til Hans Ørn Blom, 10. desember 1859, via ibsen.uio.no

Ibsen, Henrik: Terje Vigen, Nytaarsgave for Illustreret Nyhedsblads Abonnenter 1862, via ibsen.uio.no

Ibsen, Henrik: Kjærlighedens Komedie, Komedie i tre Akter, Christiania, J. Jensen 1862, via ibsen.uio.no

Ibsen, Henrik: Brand – Et Dramatisk Digt, Kjøbenhavn, Gyldendal 1866, via ibsen.uio.no

Ibsen, Henrik: Peer Gynt, et dramatisk digt, Kjøbenhavn, Gyldendal 1867, via ibsen.uio.no

Ibsen, HenrikDe unges Forbund, Lystspil i fem akter, Kjøbenhavn, Gyldendal 1869, via ibsen.uio.no

Ibsen, Henrik: Kejser og Galilæer Et Verdenshistorisk Skuespil, København, Gyldendal 1873, via ibsen.uio.no

Ibsen, Henrik: «Et Rimbrev», trykket i Aftenposten  11. august 1875, (annotering publ. i Henrik Ibsens skrifter 2009), via ibsen.uio.no

Ibsen, Henrik:En Folkefiende, Skuespil i fem akter, København, Gyldendal 1882, via ibsen.uio.no

Ibsen, Henrik: Rosmersholm, Skuespil i fire akter, København, Gyldendal 1886, via ibsen.uio.no

Imsland, Henry: Slaget på Løvebakken, Bergen, John Griegs forlag 1963

Imsen, Steinar: Europa 1300–1550, Oslo, Universitetsforlaget 2000

Ingemann, Bernhard Severin: Landsbybørnene  – Ny-tidsroman i fire dele, Bind 1, [1852], København, Det Danske Forlag 1943, via adl.dk

Ingemann, Bernhard SeverinErik Menveds barndom, [først utgitt 1828] i Samlede Historiske Digte og Romaner, Femte bind, Tredie Udgave, Kjøbenhavn, Forlaget Reitzels Bo og Arvinger 1857

Ingemann, Bernhard Severin: Kong Erik og de Fredløse, Første Deel, [først utgitt i 1833] i Samlede Historiske Digte og Romaner, Ottende Bind, Tredie Udgave, Kjøbenhavn, Forlaget Reitzels Bo og Arvinger 1858

Ingerslev, Frederik: Jonas Lie – et personligheds- og typebillede, København, Gyldendal 1939

Ingulstad, Frid: Jomfru Kristin, Oslo, Egmont bøker 1999

Iversen, Ragnvald: Lånord og lønnord hos folk og fant, Trondheim, F. Bruns bokhandel 1939

Jakobsen, Johan J.: Mot strømmen, Oslo, Gyldendal 2000

Jähns, Max: Ross und Reiter in Leben und Sprache, Glauben und Geschichte der Deutschen – Eine kulturhistorische Monografie, Zweiter Band, Leipzig, Fr. Wilh. Grunow 1872

Janson, Kristofer: De Fredløse – Roman fra Reformationstiden, Bergen, Litleré 1894

Jeans, Peter D.Seafaring Lore and Legend, New York, McGraw Hill Professional 2004

Jensen, Joh.Exempelsamling til Brug ved den første grammatiske Undervisning, Kristiania, Fabritius 1870

Jespersen, Niels: Gradval – En Almindelig Sangbog, som Høybaarne Første oc Stormectige Herre, Her Frederich den Anden, Danmarchis Norgis Wendis oc Gottis Konning etc. Haffuer ladet Ordinere oc tilsammen scriffue paa Latine oc Danske, at bruge i Kirckerne, til des ydermere endrectighed udi Sang oc Ceremonier, effter Ordinantzens lydelse, Kiøbenhaffn, Laurentz Benedicht 1573

Jessen, Burchard: Maskinist Manners – genrebilleder fra sjølivet, Kristiania, Aschehoug 1905

Johansen, Jan Otto: Kald krig og varme vennskap – Erindringer fra en stor og en liten verden, Oslo, Aschehoug 2000

Johannessen, Adele Flakke: Ført bak lyset i barmhjertig samaritan-eksperiment, forskning.no august 2013

Johansen, Charles K.: Valkyrian, illustrerad månadsskrift, Volum 2/1898

John, Eugenie, se Marlitt, E.

Johnsen, OddBedriftsøkonomi I, Oslo, Bedriftsøkonomens forlag 1965

Johnson, Steven: The Ghost Map – The Story of London’s Most Terrifying Epidemic – and How it Changed Science, Cities and the Modern World, New York, Riverhead 2006

Jokai, Maurus: Den Skjønne Michal, føljetong i Bergens Tidende 1878

Joly, Guy: Mémoires de M. Joly conseiller du Roy au châtelet de Paris, pour servir d’éclaircissement et de suite aux mémoires de M. le C. de Retz, Tome second, Amsterdam, Heritiers de Leers 1718

Jónsson, Jón Sveinbjørn: Serum serum, Oslo, Oktober 1981

Jónsson, Karl: Sverres saga [1185–1212?], oversatt av Dag Gundersen, Oslo, Gyldendal 1996

Joyce, James: a) Ulysses, Paris,  Sylvia Beach 1922, via gutenberg.org (2008/2013)
b) Ulysses, oversatt av Olav Angell, Oslo, Cappelen 1993

Jungk, Robert: Fremtiden er begynt – Amerikas allmakt og avmakt, oversatt av Ole Grepp, Oslo, Tanum 1953

Juritzen, Arve: Henki – Å leve med AIDS-viruset, Oslo, Cappelen 1987

Jæger, HansFra Kristiania-Bohêmen, 2den omarbeidede udgave, Kristiania, Forlagskompaniet 1895

Jæger, Hans: Anarkiets Bibel, Kjøbenhavn, Gyldendal 1906

Jølsen, RagnhildBrukshistorier, Kristiania, Aschehoug 1907

Jørgensen, Jon Gunnar, Anne Jorunn Kydland og Vigdis Ystad: Historien om «Ja, vi elsker», Oslo, Pax 2002 

Jørgensen, Morten: Sennepslegionen, Oslo, Ex Libris 1987

Kagge, Erling: Alene til Sydpolen, Oslo, Cappelen 1993

Kalkar, Otto: Ordbog til det ældre danske sprog (1300–1700), bind 1–4, København 1881–1907, via Historisk institutt/Statsarkivet i Bergen 2000, hist.uib.no
Fra våren 2017: digital versjon via Det Danske Sprog- og Litteraturselskab:basert på 2. utgave fra 1976: http://kalkarsordbog.dk/

Kaltenborn, Carl-FredrikAlternativ 3, Oslo, Aschehoug 1934

Kaper, Johannes: Tysk–dansk-norsk Haand-ordbog, (2. og 3. utgave) Kjøbenhavn,  Gyldendalske Boghandels Forlag 1885 og 1895

Kegel, PhilipTolff Aandelige Betænckninger – udi huilcke indholdis trøstelige Bønner oc salige Middel, huor ved mand kand finde en naadig Gud, en fredsommelig Samvittighed oc saa bekomme det ævige Liffs Krone, oversatt av Niels Mikkelsen Aalborg, Kiøbenhaffn, Cassuben 1661

Kershaw, Trina C. og Stellan Ohlsson: «Multiple Causes of Difficulty in Insight: The Case of the Nine-Dot Problem», i Journal of Experimental Psychology Learning Memory and Cognition, vol. 30, nr. 1/2004, s. 3–11

Kessel, Joseph: Flyverne, oversatt av Karin Holst, Oslo, Aschehoug 1928

Kieb, Peder Andersøn: «Lyck-Ønske», i Sr. Claus Samuelsøn og Maren Hans-daatter [Bryllups- og Likvers], Kiøbenhafn, Bockenhoffer  1693

Kielland, Alexander L.: Else – en Julefortælling, Kjøbenhavn, Gyldendal 1881

Kielland, Alexander L.: Mennesker og Dyr, Kjøbenhavn, Gyldendal 1891

Kielland, Alexander L.: Breve – Udgivne af hans sønner, Første bind, København, Gyldendal 1907

Kielland, Alexander L.: Brev 1869–1906 – I – 1869–1883, Johs. Lunde (red.), Oslo, Gyldendal 1978

Kierkegaard, Søren: Enten – Eller – Et Livs-Fragment, Anden Deel, Kjøbenhavn, C. A. Reitzel 1843

Kierkegaard, Søren: «Forførerens Dagbog», i Enten – Eller – Et Livs-Fragment, Første Deel, Kjøbenhavn, C. A. Reitzel 1843, via sks.dk (Søren Kierkegaards skrifter)

Kierkegaard, Søren: Gjentagelsen, Kjøbenhavn, C. A. Reitzel 1843, via sks.dk (Søren Kierkegaards skrifter)

Kierkegaard, Søren: Indøvelse i Christendom, Kjøbenhavn, C. A. Reitzel 1850, via sks.dk (Søren Kierkegaards skrifter)

Kingsley, Henry: Number Seventeen, Volum 2, Chatto and Windus, London 1875

Kinck, Hans E.: «Miles Gloriosa eller Blodets røst», i Naar Kærlighed dør, Kristiania, Aschehoug 1903

Kinck, Hans E.: Gammel jord, Kristiania, Aschehoug 1907

Kinck, Hans E.: Paa Ekre’rnes gaard – drama i fire akter, Kristiania, Aschehoug 1913

Kirk, G. S.The Iliad: A Commentary – Volume 2, Cambridge University Press 1990

Kirkeby, Willy A.: Engelsk-norsk ordbok – English-Norwegian Dictionary, Oslo, Universitetsforlaget 1995

Kissinger, HenryMemoarer – De første år i Det hvite hus, oversatt av Per A. Hartun, Oslo, Cappelen 1979

Kjær, Niels: Siste epistler, Kristiania, Some 1924

Kjærstad, Jan: Homo falsus, eller Det perfekte mord, Oslo, Aschehoug 1984

Kjærstad, Jan: Det store eventyret, Oslo, Aschehoug 1987

Kjærstad, Jan: Jakten på de skjulte vaffelhjertene, Oslo, Aschehoug 1989

Klausen, Arne Martin: Lillehammer-OL og olympismen – et moderne rituale og en flertydig ideologi, Oslo, Ad notam Gyldendal 1996

Klein, Ernest: A Comprehensive Etymological Dictionary Of The English Language –Dealing with the origin of words and their sense development thus illustrating the history of civilization and culture, Amsterdam, Elsevier 1971

Kluge, Friedrich: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, Vierte verbesserte Auflage, Strassburg, Trübner 1889

Knoph, Ragnar: Oversikt over Norges rett, 2. utgave, Oslo, Nationaltrykkeriet 1937

Knudsen, Knud: «Mere om sprogsagen», i Morgenbladet 11. januar 1853

Knudsen, KnudHaandbog i dansk-norsk sproglære, Kristiania, Abelsted 1856

Knudsen, Knud: Unorsk og norsk – eller Fremmedords avløsning, Kristiania, Cammermeyer 1881

Knutsen, Lalli: Slekten Bonde, Oslo, Gyldendal Norsk Forlag, 1936

Knutsen, Lalli: Det er dyrt å være fattig, Oslo, Gyldendal Norsk Forlag 1940 

Knutsen, Nils Magne (red.): Nessekongene – De store handelsdynastiene i Nord-Norge, Oslo, Gyldendal 1988

Knutsen, Sverre: Noen merknader til relasjonene stat-bank-bedrift under jobbetiden 1914–20, Det nye pengesamfunnet, Research on Banking, Capital, and Society, Rapport nr. 13, 1990

Knutzen, K.O.: Læsebog for Almueskolernes mellemste Klasse, 2. forøg. og forbedrede Opl., Christiania, [s.n.] 1839

Kofod, H.A. (red.): Conversations-Lexicon, eller Encyclopædisk Haandbog over de i selskabelig Underholdning og ved Læsning forekommende Gjenstande, Navne og Begreber, Annet Bind: C, Kiøbenhavn, (overs. fra tysk), A. Coldin 1817

Kofod, H.A. (red.): Conversations-Lexicon, eller Encyclopædisk Haandbog over de i selskabelig Underholdning og ved Læsning forekommende Gjenstande, Navne og Begreber, Sjette Bind: Ka til Li, (overs. fra tysk), Kiøbenhavn, A. Coldin 1818

Kofod, H.A. (red.): Conversations-Lexicon, eller Encyclopædisk Haandbog over de i selskabelig Underholdning og ved Læsning forekommende Gjenstande, Navne og Begreber, Sextende Bind: Spi til Søv, (overs. fra tysk), Kiøbenhavn, A. Coldin 1822

Konfucius [attribuert]Analects [Samtaler], Wei Ling Gong, oversatt av James Legge 1863 via ctext.org

Kraft, JensTopographisk-statistisk Beskrivelse over Kongeriget Norge, Anden Deel, Christiania, Chr. Grøndahl 1822

Krag, Thomas P.: Enken, Kjøbenhavn, Gyldendal 1899

Kringen, Olav: «Grundtræk av socialismens teori», i Socialistiske smaaskrifter nr. 15 1911

Kristiansen, Tomm: Mørk safari – beretningen om Henry M. Stanley, Oslo, Cappelen 1998

Kristensen, Evald Tang: Danske ordsprog og mundheld, skjaemtsprog, stedlige talemȧder, ordspil og samtaleord, Kjöbenhavn, Gyldendal 1890

Kristensen, Tom: Dypet, Oslo, Aschehoug 2010

Krohg, Christian: Albertine, Kristiania, Huseby & Co. 1886

Krohg, Christian: Kampen for tilværelsen, Oslo, Gyldendal 1952

Krog, Gina: Stemmeret for kvinder – foredrag i Norsk kvindesags-forening den 27de november 1885, Kristiania, Huseby 1885

Kropotkin, Pyotr Alexeyevich: En opprørers ord, Kristiania, Det norske arbeiderpartis forlag 1916

Krylov, Ivan Andreevič: a) «Den vitebegjærlige» [1814], i Fabler, oversatt av Elsa Uhlen, Lysaker, Solum 1978,
b) «Den nysgerrige», i Fabler, oversatt av Lars P. Poulsen-Hansen og Holger Scheibel, Museum Tusculanum 2001

Kræmmer, Elias [Anthon B. Nilsen]: Fyrgangen, Kristiania, Gyldendal 1923

Kræmmer, Elias [Anthon B. Nilsen]: Asylet, Kristiania, Gyldendal 1928

Kydland, Anne Jorunn og Vigdis Ystad: «Ja, vi elsker dette landet», publisert 16. mai 2014 på Nasjonalbibliotekets hjemmeside

Kaalund, Hans Vilhelm: «En aaben hilsen til Holger Drachmann», i Efterladte Digte (Otto Borchsenius, red.), Kjøbenhavn, Gyldendal 1885

La Fontaine, Jean de: «L’Ours et l’Amateur des Jardins», i Fables, deuxième recueil: livres vii, viii, Claude Barbin et Denys Thierry,  1678, via fr.wikisource.org

Ladendorf, Otto: Historisches Schlagwörterbuch – Ein Versuch, 1906, via texlog.de

Ladhe, Gerhard Ludvig: Heinrich Callisen, [Portræter med Biographier af Danske, Norske, og Holsteenere], [Kiøbenhavn?], SN, 1805

Landfald, Aagot (red.): Råd om språk – fra Norsk språkråd, Oslo, Cappelen 1983

Landsberg, Barthold Nicolai: Allerunderdanigste Relation og Journal hvad udi og i nærmeste Eignen omkring, denne Deris Kongelig Majsts. mig allernaadigst anfortroede Festning Friderichsteen fra Fiendens Indtrængende indtil hans Ud-Marsch herfra igien daglig er forefalden, s.n. 1718

Langberg, Gunder: «Hvori bør Almuens Ungdom undervises i Skolerne saavel i Byerne som som paa Landet?» i Historiske-Philosophiske Samlinger, Femte Deels Første Bind, Christiania, Det Kongelige Selskab for Norges Vel / Grøndahl 1813

Lange, Chr. F. og E.C.R. NielsenFransk-norsk Ordbog, København, Det Nordiske Forlag Ernst Bojesen 1903

Lange, Trygve de: Quisling-saken – samlet rettsreferat, Oslo, A/S Bokkommisjon 1945

Langseth, Peder O.: Nils Greve i Amerika, Kristiansund, Nordmørs føljeton 1913

Larsen, AntonSvensk-dansk-norsk Haand-Ordbog, Kjøbenhavn, Gyldendal 1884

Larsen, Gunnar: «Oslo i litteraturen», St. Hallvard, 6. bind, Oslo Byes Vel 1928

Larsen, Joar Hoel: Latin-amerikanske bilder, Oslo, Pax 1997

Larsen, Redvald: Fra vekterstuen til Møllergaten 19 : erindringer fra 44 års tjeneste ved Oslo politi, Oslo, Aschehoug 1946

Le Carré, John: Den usynlige spion, oversatt av Per A. Hartun, Oslo, Cappelen 1980

Lehmann, Orla: Efterladte Skrifter, Anden Del, Erindringer, Anden Afdeling, ved Hother Hage (red.), Kjøbenhavn, Gyldendal 1873

Leem, Knud: Beskrivelse over Finmarkens Lapper, deres Tungemaal, Levemaade og forrige Afgudsdyrkelse, oplyst ved mange Kaabberstykker: med J.E. Gunneri [Gunnerius], Biskop over Tronhjems Stift, og S. S. Theologiae Doctor, Anmærkninger; og E .J. Jessen-S., Justits-Raad, General-Kirke-Inspector og Cancellie-Secretaire, Afhandling om de norske Finners og Lappers hedenske Religion, Trykt udi det Kongel. Wæysenhuses Bogtrykkerie af G.G. Salikath 1767

Lenin, Vladimir I.U.Staten og revolusjonen, [sept. 1917] publ. 1918, oversatt av NN, via marxist.org

Leth, Jens: Dansk Glossarium. En Ordbog til Forklaring over det Danske Sprogs gamle, nye og fremmede Ord og Talemaader for unge Mennesker og for Ustuderede, Kiøbenhavn, Simon Poulsens Forlag 1800

Levant, Oscar: The unimportance of being Oscar, New York, Putnam 1968

Lever, CharlesTom Burke, Tredie Deel, oversatt av Ferdinand Bræmer, Kjøbenhavn, Trier 1846

Lie, Bernt: Justus Hjelm, Kristiania, Aschehoug 1894

Lie, Håkon: …slik jeg ser det – 2 1975–1983, Oslo, Tiden 1983

Lie, Jonas: Onde magter, Kjøbenhavn, Gyldendal 1890

Lilienskiold, Hans Hanssen: Speculum Boreale, se Solberg, O.

Lille, Alain de: [Alanus ab Insulis]: Liber Parabolarum, [første utgave 1175], gjengitt utgave her uten tittelblad fra 1513

Limborg, Ossian: Tusind og en dag. Gjennem de hvides fastland. Europæiske forholde seet gjennem birmanske briller. Oplevelser af Kinvoru Mingui (birmansk minister), Trondhjem, Forfatterens forlag 1903

Lindell, UnniRødhette, Oslo, Aschehoug 2004

Lindholm, Dan: Vårherre og Sankt Peter på vandring, Oslo, Dreyer 1988

Linde, Heidi: Agnes i senga, Oslo, Gyldendal 2012

Litleré, Mons: Smaastubbar, Fyrste samling, Bergen, Eide 1889

Ljunggren, Carl Johan: Minnes-anteckningar under 1813 och 1814 årens kampagner uti Tyskland och Norge, Stockholm, Adolf Bonnier 1855

Lohne, BenteHjemme er der hvor hjertet er, Oslo, Aschehoug 1993

Lomheim, Sylfest: Ordomord – Frå Amerika til Åmot, Oslo, Samlaget 2004

London, JackTom Kings siste kamp, oversatt av Colbjørn Helander, Oslo, Gyldendal 1941

Loring, Emilie: I skyggen av en arv, oversatt av Ulf Gleditsch, Oslo, Zenith 1958

Lossius, Kitty: Frøken Snobb og hjerterdame, Oslo, Aschehoug 1925

Lothe, Sjur: Det blir aldri som før, Oslo, Aschehoug 1938

Lous, C.S.S.: En Stavangersk Cicerone, Stavanger, W.C. Lønnings Forlag 1868

Lucretius Carus, Titus: Om tingenes natur, oversatt av Trygve Sparre, Oslo, Aschehoug 1978

Lunde, Erik: «Olje i Nordsjøen – Vest-Norge – et nytt Klondyke», i Halvor Pedersen (red.): Verden i bilder – 1960–67 – Motsetningenes verden, bind 7, Oslo, Hermes Forlag 1969

Lunde, Gulbrand: Tale til Norges håndverkere 8. september 1941, Opplysningsskrift nr. 2, N S Håndverksgruppes ledermøte i Oslo 7–9 september 1941, Oslo 1941

Lukian: «Menippus & Tantalus», i Dialogues of Dead, oversatt av H.W. Fowler and F.G. Oxford, The Clarendon Press 1905, via theoi.com

Luthardt, Chr. ErnstTil Forsvar for Christendommens Grundsandheder – ti Foredrag holdne i Leipzig i Vinteren 1864, oversatt av NN, muligvis N. Friis, Fredrikshald, Larsens Forlag 1866

Luther, Martin: [1529] a) Kleiner Katechismus, via EKD.de
b) Luthers lille katekisme, via Lutherskrifter
se også Dass, Petter: D. Morten Luthers Lille Catechismus (1714)

Luther, Martin: Andere Erklärung der Epistel an die Galater A. M. D. XXXV. Aus den Lateinischen ins Deutsche übersetzt von Justo Menio u.a., Leipzig, Zedler 1731

Luther, Martin: Dr. Morten Luthers udførlige Forklaring over St. Pauli Epistel til de Galater [medv. Johann Georg Walch], Arendal, L.A. Krohn, 1837

Luther, Martin: a) Über das erst Buch Mose, predigete – sampt eyner underricht, wie Moses zu lernen ist, Steiner 1527
b) Udførlige Udlæggelse af første Mosebog, Andet Bind (Udvalgte Skrifter), Oversatte efter den tydske Text i Walch’s Udgave af F.W. Bugge, Christiania, Gram 1864

Lydgate, John: The pilgrimage of the life of man, se de Deguileville

Lykke-Seest, Peter: Under paddehatten – Kristiania-roman, Kristiania, Fredriksons Forlag 1898

Lyly, JohnEuphues: the anatomy of wit; Euphues & his England, [1578] ed.: Croll, Morris William; Clemons, Harry,  London, Routledge 1916

Løland, RasmusBlodstyng og andre sogor, Kristiania, Bertrand Jensen 1895

Løvland, Helge og Carl Schiøtz: Idrettsbok for norske gutter, Oslo, Aschehoug 1925

Lønn, Øystein: «Hva skal vi gjøre i dag?», i Hva skal vi gjøre i dag? og andre noveller, Oslo, Gyldendal 1995

Laale, Peder [Låle, Lolle, Peter]: Laales ordspråk, nedskrevet på 1300-tallet, finnes kun i utgaver og fragmenter fra 1500-tallet og fremover. Jeg benytter Christiern Pedersens  versjon fra 1515 som hovedkilde da jeg oppfatter den som best redigert, men siden Gehmens 1506-utgave er digitalisert, siterer og lenker jeg til den i bloggen så langt det går.
a) PL A  Peder Låle – Gotfred af Ghemen (1506 og PL Aa 1508), annotert faksimile, i Kjær, Iver og Erik Pedersen (red.): Danmarks gamle Ordsprog 1:2, København, Det danske sprog- og litteraturselskab, Reitzel 1979
b) PL B Peder Låle – Christiern Pedersens udgave (1515), C. Pedersens kommentarer oversatt fra Latin, i Kjær, Iver og Erik Pedersen (red.): Danmarks gamle Ordsprog 1:2, København, Det danske sprog- og litteraturselskab, Reitzel 1979
c) Nyerup, Rasmus (red.): Peder Lolles Samling af danske og latinske ordsprog, optrykt efter den ældste Udgave av Aar 1506, og med Anmærkninger oplyst af R. Nyerup,  Kjöbenhavn, A. Soldin 1828
Se også Reuterdahl

Laastad, Eysteinn: «Garverne», i Hjerters uro, Bergen, e.f./C. Monsen 1929

Mackay, CharlesMemoirs of Extraordinary Popular Delusions, London, Richard Bentley 1841

Mann, Thomas: Josef og hans brødre, 2 – Den unge Josef, København, Gyldendal 2000

Mair, John: Det methodiske Bogholderie, oversatt av Jesper van de Velde de Fine, Bergen, Dedechen 1775

Maribu, Geir: Internett – alt du trenger å vite om Web, epost, News og FTP, Trondheim, Tapir 1996

Marm, Ingvald: Engelsk-amerikansk-norsk militær ordbok, Oslo, Fabritius 1955

Marm, IngvaldSlang og sjargong – en kavalkade over det muntre innslaget i norsk hverdagstale, Oslo, Aschehoug 1962

Marlitt, E. [Eugenie John]Gjennem mørke til lys, eller Kjærlighetens seir, oversatt av NN, Horten, C. Andersen A/S forlag 1870

Marryat, Frederick: a) Peter Simple and The Three Cutters, [1834] Vol. 1, London,
J.M. Dent and Co  1895
b) Peter Simple, oversatt av Victor Hansen, Kjøbenhavn og Kristiania, Christiansens Kunstforlag 1899

Martineau, Harriet: Retrospect of Western Travel [1838], Armonk, M.E. Sharpe 2000

Marx, Karl: Kritik des Gothaer Programms – Randglossen zum Programm der deutschen Arbeiterpartei, april–mai 1875, først publisert: Die Neue Zeit, nr. 18, 1. bind, 1890-1891, tekstkritisk utgave via www.marxist.org

Marzolph, Ulrich: «The Persian Nights: Links between the Arabian Nights and Iranian Culture», i U. Marzolph (red.): The Arabian Nights in Transnational Perspective, Detroit, Wayne State University Press 2007

Masterson, Louis [Kjell Hallbing]Møte i Tascosa, Oslo, Bladkompaniet 1975

Mau, Edvard: Dansk Ordsprogs-Skat, eller Ordsprog, Skjæmtesprog, Rimsprog, Mundheld, Talemaader, Tankesprog, samt et lille Udvalg af Bibelsteder : efter trykte og utrykte Kilder samlede og ordnede, tillige med nogle Varianter, Oplysninger og Henvisninger. Første Bind. A–L, Kjøbenhavn, Gad 1879

Mau, Edvard [1879b]Dansk Ordsprogs-Skat, eller Ordsprog, Skjæmtesprog, Rimsprog, Mundheld, Talemaader, Tankesprog, samt et lille Udvalg af Bibelsteder : efter trykte og utrykte Kilder samlede og ordnede, tillige med nogle Varianter, Oplysninger og Henvisninger. Andet Bind. M–Ø, Kjøbenhavn, Gad 1879

Mehren, Stein: Kongespillet – avviklingen av en myte, Oslo,  Aschehoug 1971

Meier, Georg Friedrich: Öffentlichen Lehrers der Weltweisheit zu Halle Anfangsgründe aller schönen Wissenschaften, Zweiter Theil, Halle, Carl Hermann Hemmerde 1749

Mejdell, G.Th.: Politik – et valgmanifest, Kristiania, Aschehoug 1903

Meltzer, Harald: Smaabilleder af Folkelivet, [b. 2], Christiania, Dybwad 1862

Mermier, Guy R.: «The Romanian Bestiary – An English Translation and Commentary on the Ancient ‘Physiologus’ Tradition», i Mediterranean Studies, vol. 13/2004, s. 1755

Merriam-WebsterNew Book of Word Histories, Springfield, Merriam-Webster Inc. 1991

Metzger, Bruce M.: «‘To Call a Spade a Spade’ in Greek and Latin», i The Classical Journal, vol. 33, no. 4, 1938, s. 229–231. JSTOR, www.jstor.org/stable/3291198.

Michel [don Michael of Northgate]Ayenbite of Inwyt, [1340], Richard Morris (red.): Dan Michel’s Ayenbite of inwyt, or, Remorse of conscience – In the Kentish dialect, 1340 A.D., Published for the Early English text society, London, N. Trübner & co. 1866

Michelet, Jon: Mannen på motorsykkelen, Oslo, Oktober 1985

Mikkelsen, Hans: Digte af Hans Mikkelsen [17101796] – Samlede og udgivne af Fr. Fischer, Aabenraa, Trykt i R. Sørensen’s Officin 1860

Mills, Watson E. og Roger Aubrey BullardMercer Dictionary of the Bible, Mercer University Press,  Macon 1990

Milton, John: Comus (A Mask Presented at Ludlow Castle, 1634), [1. utg. publisert anonymt], London, for Humphrey Robinson 1637

Mithoff, D.: «Ergebnisse aus mittelalterlichen Lohnregistern der Stadt Hannover», i Zeitschrift des Historischen Vereins für Niedersachsen s. 190 flg., Jahrgang 1868, Hannover 1869

Meyn, Antoinette [pseud. Marie]: Ved egen Kraft?, Kristiania, Malling 1879

Meyer, Ludvig Beatus: Meyers Fremmedordbog, digitalisert versjon av 8. utgave fra 1924 ved J.P.F.D. Dahl og F.V. Dahl, via Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
http://meyersfremmedordbog.dk/

Millot, Claude Francois Xavier: Abbed Millots Verdens-historie, Anden Deel, oversat og forbedret av Peder Magnus Trojel, Kiøbenhavn, Gyldendal 1782

Millot, Claude Francois Xavier: Abbed Millots Verdens-historie, Syvende Deel, oversatt av Wilhelm Ernst Christiani (antatt), Kiøbenhavn, Gyldendal 1794

Mogensen, HansLigprædicken, Offuer Erlige Velbyrdige Jacob Huitfelds til Bæridzgaard Jordeferd i Trundhiem 9. Junij, Anno 1583 – Om Christne, Deris første opstandelse til salighed oc hellighed i dette Leffnit huor vid Døden bliffuer dennem wskadelig, Kiøbenhaffn, Prentet Aff Matz Vingaard 1585

Molbech, Christian: Danske ordsprog – tankesprog og riimsprog, Kiøbenhavn, Thieles Bogtrykkeri 1850

Moller, Martin: Lifvet i Døden, Eller Den Ypperlige og Aanderige Læreris Martini Molleri Ædele og Hver Mand gafnlige Skrift Om Beredelse til Døden, oversatt av Hans Oldeland og Johan Brunsmand, Kiøbenhafn, Christian Gerdsen 1692

Monrad, Marcus JacobTale paa Universitetets Stiftelses-fest den 2den September 1858, Christiania, Trykt hos H. Tønsberg 1859

Monrad, Marcus JacobTolv Forelæsninger om det Skjønne, Christiania, Det Norske Studentersamfunds Forl. 1859

Monrad, Marcus Jacob: «Nissen – Rimbrev til Henrik Ibsen» [1876], i Efterladte Digte, Christiania, Cammermeyer Forlag 1898

Montaigne, Michel de: a) «Du Pedantisme», [1580], i P. Villey og V.L. Saulinier (red.): Les Essais, Paris 1978. Online edition ved P. Desan, University of Chicago
b) «Of pedantry», Quotidiana, Patrick Madden (red.), 25 Sep 2006, hentet 18 May 2019

Montgomerie, Alexander: «The Cherry and the Slae» [1585], i The Poetical Works of Captain Alexander Montgomery, Glasgow, Robert Uris 1754

Montgomery, Dennis: «Captain John Smith», i Colonial Williamsburg Journal, spring 1994, via history.org

Montor, Karel: Naval Leadership – Voices of Experience, Naval Institute Press 1987

Moore, F.G.: «On Urbs Aeterna and Urbs Sacra», i Transactions of the American Philological Association, vol 25/1894 s. 34–60

Morelly, Étienne-Gabriel: a) Code de la nature – ou le véritable Esprit de ses Loix, Chez le vrai sage, 1755, via www.taieb.net
b) Engelsk oversettelse, utdrag: Code of Nature – Or, The True Spirit of Laws, fra lbert Fried and Ronald Sanders, ed., Socialist Thought: A Documentary History, New York: Columbia University Press, (1964), s. 18–31, via marxist.org

Morgan, Llewelyn: «When the spade you call a spade’s no spade», 26.2.2016, hentet 30.9.2019, https://llewelynmorgan.com

Mork, PederEn Forelskelse, Trondhjem, i kommisjon hos A. Bruns boghandel 1901

Moth, Matthias: Moths ordbog, http://mothsordbog.dk/, tidl. upublisert, ca. 1686 til 1719

Munch, Andreas (red.): For Hjemmet, Fjerde Bind; NN: «Samuel Bentlys Familie», Christiania, Tønsbergs Forl. 1863

Munch, Andreas: «Til Professor M.J. Monrad – I Anledning af hans Rimbrev ‘Nissen’», i Samlede Skrifter, Andet Bind, København, Gad 1888

Munk, Odd [Snorrasson]Óláfs saga Tryggvasonar [ca. 1200], i Guðni Jónsson (red.): Konunga sögur, bind I, Reykjavík 1957, via heimskringla.no

al-Muqaffa, Ibn [Abū Muhammad ʿAbd Allāh Rūzbih ibn Dādūya]: Kalilah wa-Dimnah, i I.G.N. Keith-Falconer: Kalilah and Dimnah; or, The fables of Bidpai; being an account of their literary history, Camebridge, at the University Press 1885

Murner, Thomas: Die Narrenbeschwörung [1512], Karl Goedke (red.), Leipzig, Brockhaus 1879

Musil, Robert: Mannen uten egenskaper, b 1, oversatt av Ole Michael Selberg, Oslo, Solum 2000

Muus, RudolfSelmas Hævn, eller Loelvens Hemmeligheder – Kristianiafortælling, Kristiania, Lund 1901

Muus, Rudolf: Kristiania forstadsscener og deres skuespillere – minder fra 70–90 årene, Kristiania, Aass 1924

Muusmann, CarlBondekunstneren – Dansk-parisisk Hverdagsnovelle, Kjøbenhavn, Reitzel 1894

Mykle, Agnar: «Året har mange dage», i «Jeg er like glad», sa gutten, Oslo, Gyldendal 1952

Mykle, Agnar: Lasso rundt fru Luna, Oslo, Gyldendal 1954

Mykle, AgnarSangen om den røde rubin, Oslo, Gyldendal 1956

Mykle, Agnar: G. Hølmebakks forord i Brev og annen prosa. 1 – Mannen fra Atlantis, Oslo, Gyldendal 1997

Mykle, Agnar: «Et brev om dukketeater» [1969], i Brev og annen prosa, b. 2 – Alter og disk, Oslo, Gyldendal 1998

Müller, HenrichD. Henric Müllers […] Aandelige Spare-Timer, eller CL Huus og Bord-And-akter […], oversatt av Peder Möller, Christiania, Trøkt hos Mickel Thomesøn 1667

Müller, HenrichD. Henric Müllers […] Aandelige Spare-Timer, eller CL Huus og Bord-And-akter Anden Part […], oversatt av Peder Möller, Christiania, Trøkt hos Mickel Thomesøn 1669

Müller, Henrich: D. Henrici Müllers […] Taare- og Trøste-Kilde – Aabnet alle Bodfærdige Syndere til Trøst og Vederqvægelse […], oversatt av Peder Möller, Kiøbenhavn, Daniel Paulli 1677

Müller, HeinrichD. Henric Müllers Aandelige Spare-Timer, eller Trei Hundrede Huusz- og Bord-Andacter, oversatt av Peder Möller, 4. utg., Kiøbenhafn, Corfitz Lufts Efterleverske 1681

Müller, Heinrich: D. Henric Müllers Aandeligt Tack-Altare, til et hvert Guds Barns Daglige Lof-Offer at aflegge, oprettet og forklaret, oversatt av Peder Möller, Kiøbenhafn, Johan Philip Bockenhoffer 1683

Mynster, Jacob Peter: Betragtninger over de christelige Troeslærdomme, Förste Bind, (2. opplag 1837), Kiöbenhavn, Gyldendal 1833

Møller, Tryggve Juul (red.): Studentene fra 1933 – biografiske opplysninger, statistikk og artikler samlet til 25 års jubileet 1958, Oslo, Bokkomiteen for studentene fra 1933 1958

Møller, Tryggve Juul: Studentene fra 1940, Oslo, Bokkomiteen for studentene fra 1940 1965

Naisbitt, John og Patricia AburdeneTrender mot år 2000 – de 10 nye megatrendene for 90-årene, Oslo, Cappelen 1990

Nansen, Fridtjof: Fram over Polhavet – den norske polarfærd 1893–1896, Første del, Kristiania, Aschehoug 1897

Nansen, Hans Lejerdahl: Bemærkninger over det, den svenske Rigsdags Constitutions-Committees Betænkning, i Anledning af Hans Kgl. Majestæts naadige Proposition til en Rigsact, som Bilag tilføiede Dictamen af Hr. Axel Gabr. Silverstolpe, indleverede til Norges ordentlige Storthing d. 6te Sept. 1815, Christiania, Jacob Lehmann 1815

Naubert, Benedikte: Walter von Stadion. Oder Geschichte Herzog Leopolds von Oestreich und seiner Kriegsgefährten, Leipzig, Weygandschen Buchhandlung 1794

Neal, Joseph Clay: «The Black Maria», i Peter Ploddy, and Other Oddities, Philadelphia, Carey & Hart 1844

Needham, Joseph og Arthur Hughes: A History of Embryology, second edition, Cambridge, Cambridge University Press 1959

Nesbø, Jo: Snømannen, Oslo, Aschehoug 2007

Nesbø, Jo: Panserhjerte, Oslo, Aschehoug 2009

Neuer Europäischer Staats-Secretarius, Erster Theil, Leipzig, Weidmann 1749

Nexø, Martin Andersen: Skygger, Kristiania, Cammermeyer 1898

Nexø, Martin Andersen: Et Lille Kræ, [1932], e-bokutgave, København, Gyldendal 2015

Nielsen, LauridsConfessio Christiana De Via Domini, Cracoviae, In Officina Typographica Lazari 1604

Nielsen, Laurits Christian: Mit Land. Vers, København, Gyldendal 1898

Nielsen, NielsBergenske ord og vendinger, Bergen, Bergen Forlag og Grafisk Service 1979

Nielsen, Nils-FredrikDet er aldri for sent å gi opp – tristesser i utvalg, Oslo, Aschehoug 1993

Nilsen, ToveSkyskrapersommer, Oslo, Oktober 1996

Nilssøn, Jens: Biskop Jens Nilssøns visitatsbøger og reiseoptegnelser 1574–1597, (utgitt ved Yngvar Nielsen), Kristiania, A.W. Brøgger 1885

NN: The Book of Jubilees (Boken om jubelårene), i R.H. Charles: The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament, Oxford, Clarendon 1913

NN: Lucidarius, [ca. 1190], a) i Karl Simrod: Die deutschen Volksbücher – gesammelt und in ihrer ursprünglichen Echtheit wiederhergestellt, 13. bind, Frankfurt, Chr. Winter 1867
b) C.J. Brandt: Lucidarius – en Folkebog fra Middelalderen, Kjøbenhavn, det nordiske Literatur-Samfund 1849

NN: Hrólfs saga Gautrekssonar, 1200-tallet, i Guðni Jónsson og Bjarni Vilhjálmsson (red.): Fornaldarsögur Norðurlanda, 1943–44, via heimskringla.no

NN: Soga om Ljosvetningane, 1200-tallet, oversatt av Hallvard Magerøy, Oslo, Samlaget 1950

NN: Hervarar saga ok Heiðreks, slutten av 1200-tallet, i Guðni Jónsson og Bjarni Vilhjálmsson (red.): Fornaldarsögur Norðurlanda, 1943–44, via heimskringla.no

NNKjalnesinga saga, ca. 1300, via Islandic Saga Database, sagadb.org

NN: [Jesu Barndomsbog] Hær begynnes aff Joachiam oc aff sancta Anna, København, Gotfred af Ghemen 1508, via middelaldertekster.dk

NNEpistolae obscurorum virorum [1514] – the Latin text with an English rendering, notes, and historical introduction by Francis Griffin Stokes, [antatt å være skrevet av Ulrich von Hutten, Johann Crotus, Konrad Mutian, Helius Eobanus Hessus m.fl.], London, Chatto & Windus 1909

NN: Rennplatz der Haasen mit der Leimstangen, Errfordt, Martin Wittel 1595

NN: The sayings of Hendyng [før 1300], Susanna Greer Fein (red.): «Mon that wol of wysdam heren», i The Complete Harley 2253 Manuscript, vol. 3, 2015, via Teams Middle English Texts Series, Robbins Library Digital Projects

NN: Tobiæ komedie – Et Dansk skuespil fra tiden omkring 1600, Udgivet for Universitets-Jubilæets Danske Samfund af Sophus Birket Smith, Kjøbenhavn, Thieles Bogtrykkeri 1887

NN: Sandfærdig Relation aff Hans Kongl. Majest. til Danmarck, Norge, etc – Norske Leyer ved Gertrum-Minke, aff dato den 12. Julii 1676, s.n. 1676

NN: Onania: or, the heinous sin of self-pollution and all its frightful consequences (in both sexes) considered with spiritual and physical advice to those who have already injured themselves by this abominable practice […], London, H. Cooke [1710] 1756

NNA New Dictionary of the Terms Ancient and Modern of the Canting Crew, in its several tribes, of Gypsies, beggers, thieves, cheats, &c., with an addition of some proverbs, phrases, figurative speeches, &c. [1698] (B.E. Gent, pseud.), London, [repr. Smith Kay?] 1899

NN: Neue Fabeln und Erzehlungen – in gebundener Schreibart, Hamburg, Conrad König 1749

NN (J.C.)Noget om Dit og Dat, og deriblandt om Provst N. Hertzbergs Apologie for General Vejmesteren, Bergen, Trykt hos R. Dahls Enke og Søn 1819

NNReflections on the state of the late Spanish Americas, London, Hatchard 1823

NN: «Oaths and Ordeals», i The Living Age – volum 130, 1876, s. 220 flg (oppr. fra Macmillian’s Magazine?)

NN: Marx-Engels skolen 2, Grunnsirkel i marxismen-leninismen – Trinn 2. Studieopplegg, Oslo, Oktober 1974

NN: «Samuel Bentlys Familie», se Munch, A., For Hjemmet

Norland, RealphDen revolusjonære makt, Oslo, Høires sentralstyre 1933

Norman, Victor D.En liten, åpen økonomi, Oslo, Universitetsforlaget 1983

Norske Lov: Kong Christian den Femtis Norske Lov, se http://www.hf.uio.no/iakh/forskning/prosjekter/tingbok/kilder/chr5web/index.html 1687
ev. i NB: Kiøbenhavn, Trykt hos … Joachim Schmedtgen 1687

North, Thomas: Lives of the Noble Grecians and Romans [1579], oversettelse av Plutark

Nyblom, ElsaFrisk bris over sommerhavet, Oslo, Tiden 1948

Nyerup, RasmusAlmindelig Morskabslæsning i Danmark og Norge igjennem Aarhundreder, Kjøbenhavn, Thiele 1816

Nyquist, Arild: Om livet i Lofoten, Oslo, Grøndahl Dreyer 1995

O’Brien, John E.: Critical Practice from Voltaire to Foucault, Eagleton and Beyond, Leiden, Brill 2014

Odden, Per Einar: «Fakta om kardinaler», artikkel på katolsk.no, Den katolske kirke, 13.06.2010, (sist endret 19.05.2014)

Ogle, M.B.: «The Lover’s Blindness», i The American Journal of Philology, vol. 41, nr. 3 (1920), s. 240–252

Okkenhaug, SigrunDesideria får avløysing, Oslo, Norli 1938

Okri, BenDen sultne veien, oversatt av Mona Lange, Oslo, Gyldendal 1993

Oldschool, Oliver (pseud.): The Port Folio Vol. I5, 1823

Olsen, Pål Gerhard: Oslo-piken, Oslo, Gyldendal 1998

Olsen, Rolf: Salonen eller Intrigen i Kræmmerhuset – Vaudeville i een Akt, Christiania, Feilberg & Landmark Forlag 1848

Orvil, Ernst: Brekasjer, Oslo, Gyldendal 1970

Orwell, George: 1984, oversatt av Trygve Width, Oslo, Gyldendal 1950

Oudin, Antoine [Antonio Udino]: Nuovo Et Ampio Dittionario Di Tre Lingue, Parte Prima, Francofurto, Zubrod 1674

Ovid, Publius Ovidius Naso: Metamorphoses, Brookes More, Ed., Boston, Cornhill Publishing Co. 1922, (via perseus.tufts.edu)

Ovid, Publius Ovidius Naso: Ars Amatoria, Ovid’s Art of Love (in three Books), the Remedy of Love, the Art of Beauty, the Court of Love, the History of Love, and Amours, Anne Mahoney, edited for Perseus, New York. Calvin Blanchard 1855

Axel Oxenstierna 1635

Palm, GöranEt år på fabrikken, Oslo, Tiden 1973

Panchatantra, se Viṣṇuśarman

Parelius, Fredrik: Fata morgana, Oslo, Aschehoug 1932

Paludan-Müller, Frederik: Dandserinden – et Digt i tre Sange, Anden Udgave, Kjöbenhavn, C.A. Reitzel 1834

Paus, Tor: Høyt spill om dype hull – historien om Børne Rinde og Nordsjøoljen, Oslo, Grøndahl 1970

Pausanias: Description of Greece [Beskrivelse av Hellas], Friedrich Spiro (red.), Bibliotheca Teubneriana, Lipsiae, In aedibus B. G. Teubneri 1903, via www.perseus.tufts.edu

Pavels, Claus: Claus Pavels’s Dagbogs-Optegnelser 1815–1816, Christiania, Cappelen 1867
Også tilgjenglig i Dokpro, UiO

Pedersen, Christiern: Jærtegns-Postil – Vinterparten [1515], Christiern Pedersens Danske Skrifter, Første Bind, Postillens Vinterpart, Kjøbenhavn, Gyldendal 1850

Pedersen, Christiern: Laales Ordsprog PL B 1515, se Laale, Peder, b)

Petersen, Hans Henrick: Nye Original Dansk Kogebog (1806)

Pettigrew, Thomas Joseph: A History of Egyptian Mummies, London, Longman et al. 1834

Pfefferkorn, JohannesNouiter in lucem data: iudeorum secreta, oversatt av Poul Ræff, København, 1516, via renæssancesprog.dk

Pindar: Olympian [476 fvt.], Diane Arnson Svarlien (red.), 1990, via www.perseus.tufts.edu

Pherekydes: Fragmenta historicum graecorum, Carl Müller (red.), Paris, Didot 1841

Platon: Charmides, a) John Burnet (red.): Platonis Opera, Oxford University Press 1903, via Perseus.tufts.edu
b) Charmides, or Temperance, oversatt av Benjamin Jowett, via The Internet Classics Archive
c) Platons Charmides, oversatt av Clara Elisabet Bryld (etter Oxfordudgaven), 2001
d) oversatt av Egil A. Wyller 1963¤

Platon: Theaetetus, Plato in Twelve Volumes, Vol. 12 oversatt av Harold N. Fowler. Cambridge, MA, Harvard University Press; London, Heinemann 1921, via Perseus

Platon: Lovene (Laws), Plato in Twelve Volumes, vol. 10 & 11, oversatt av R.G. Bury. Cambridge, MA, Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd. 1967 & 1968, via www.perseus.tufts.edu

Plautus, Titus Maccius: Menaechmi [ca. 200 fvt.], i F. Leo (red.): Plauti Comoediae, Berlin, Weidmann. 1895, via perseus.tufts.edu

Plautus, Titus Maccius: Stichus [ca 200 fvt.], i F. Leo (red.): Plauti Comoediae, Berlin, Weidmann 1895, via perseus.tufts.edu

Plutark, se også North, Thomas

Plutark: Lives [Vita], Thomas North (red.), rev. Walter W. Skeat, London, Macmillan and Co. 1875, via perseus.tufts.edu

PlutarkQuaestiones Graecae [Greske spørsmål, 1. årh.], William W. Goodwin (red.): Plutarch’s morals,  Boston, Little, Brown, and Company / Cambridge, Press Of John Wilson and son 1874, via www.perseus.tufts.edu

Plutark: Moralia, [1. årh.], Gregorius N. Bernardakis (red.): Regum et imperatorum apophthegmata, 2, Leipzig, Teubner 1889 (perseus)
oversatt av Frank Cole Babbitt, Frank Cole Babbitt (red.): Sayings of Kings and Commanders, 3, Cambridge, MA. Harvard University Press / London, William Heinemann Ltd. 1931 via perseus.tufts.edu

Pontoppidan, Erik [Erich]Det første Forsøg paa Norges naturlige Historie : forestillende dette Kongeriges Luft, Grund, Fielde, Vande, Væxter, Metaller, Mineralier, Steen-Arter, Dyr, Fugle, Fiske og omsider Indbyggernes Naturel, samt Sædvaner og Levemaade. Oplyst med Kobberstykker. Den viise og almægtige Skaber til Ære, saavel som hans fornuftige Creature til videre Eftertankes Anledning, Anden Deel, Kiøbenhavn, Udi det Kongelige Waysenhuses Bogtrykkerie, trykt af Gottmann Friderich Kisel 1753

Pontoppidan, Erik [Erich]: Marmora Danica selectiora sive Inscriptionum, Tomus II, Hafniæ,  E typographeéo S.R.M. privil. 1741

Pope, Alexander: An Essay on Criticism, 1711, via en.wikiquote.org, alternativt med annen linjenummerering via gutenberg.org

Powers, D’Arcy og C.J.S. Thompson: Chronologia medica – a handlist of persons, periods and events in the history of medicine, London, J. Bale, Sons & Danielsson 1923

Powers, Wendy: «The Piano: The Pianofortes of Bartolomeo Cristofori (1655–1731)», i Heilbrunn Timeline of Art History, New York, The Metropolitan Museum of Art, oktober 2003 http://www.metmuseum.org/toah/hd/cris/hd_cris.htm

Prahl, BendixNemesis, d. e. Spørgsmaalet: Hvilke ere de meest hensigtsmæssige Midler til at forædle de norske Kjøbstæders Almue-Ungdom, Historisk-Philosophiske Samlinger, Femte Deels Første Bind, Christiania, Det Kongelige Selskab for Norges Vel 1813

Prioreschi, Plinio: A History of Medicine, vol. III, Roman medicine, Omaha, Horatius Press 1998

Propertius, Sextus: Elegies [før 15 fvt.], Lucian Mueller (red.), Leipzig, Teubner 1898, via Perseus.tufts.edu

Proust, Marcel: Fangen, På sporet av den tapte tid 5, oversatt av Anne-Lisa Amadou, 2. utg., Oslo, Gyldendal 2000

Prynne, Jeremy Halvard: Sand og kobber – dikt, oversatt og utvalgt av Torleiv Grue, Oslo, Oktober 1989

Prøysen, Alf: «Æille har et syskenbån på Gjøvik», i «Så seile vi på Mjøsa» og andre viser – noter med gitarbesifring, Oslo, Tiden 1969

Pummer, Reinhard: The Samaritans – A Profile, Camebridge, Eerdmans Publishing 2016

Queirós, Eça de: Familien Maia, oversatt av Christian Rugstad, Oslo, Gyldendal 2000

Quinion, Michael: Port Out, Starboard Home – The Fascinating Stories We Tell About the words We Use, London, Penguin Books 2004

Qvirsfeld, JohannM. Johan Qvirsfelds Ny formerede Himmelske Have-Selskab – Bestaaende udi Fyrretyve Samtaler Imellem Christum Og en hver troende Siel, oversatt av Peder Møller, Kiøbenhavn, Johan Jacob Bornheinrich 1691

Qvislin, Laurids IbsønSolatium Relapsorum – Det er Trøst for dennem som efter Skriftemaalet ok det højværdige Nad[v]erens Sacramentes Deelagtighed falde paa ny oc forsee sig, Christianiæ, Trykt hos Wilhelm Wedemann 1697

Rabelais, FrançoisPantagruel, [1532], oversatt av Erik Ringen, Oslo, Bokvennen 1999

Rabelais, François: Le Quart Livre Des Faicts et dicts Heroiques du bon Pantagruel [Fjerde bok], Paris, M Fezandat 1552

Rabener, Gottlieb Wilhelm: «Antons Panssa von Mancha – Abhandlung von Sprüchwörtern», Gottlieb Wilhelm Rabeners Satiren, Vierter und Letzter Theil, Leipzig, J.G. Dyck 1755

Ramm, Eva: Kvinnekall og mannefall, Oslo, Aschehoug 1965

Ramus, Daniel: Lyk-Ønskning til den stormægtigste Monarch vor allernaadigste Konge og Herre, Kong Frideric den Fierde Danmarkis og Norges, de Wenders og Gothers Konge, Hertug udi Slesvig, Holstein, Stormarn og Ditmerschen, Greve udi Oldenburg og Delmenhorst, da den Glor-værdige Majestet, efterat Hand den 31 October: Anno 1708 af Riget vaar udreyst, fra udlændske Stæder til disse Rigers store Glæde lyckelig igjen ankom den 25 Julii Anno 1709, Christiania, [s.n.] 1709

Ramus, Jonas: Norriges Kongers Historie – i Tvende Parter, Den første Part, fra Kong Nor indtil Kong Harald Haarfager, Den anden Part, Fra Kong Harald Haarfager indtil Kong Oluf Hagensøn, Kiøbenhavn, Pet. Nørwig 1719

Randers, [Ole] Kristofer: «En stas-visit», i Frie Ord – politiske Epigrammer, Christiania Cappelen 1883

Rasmussen, EmilDonna Linda – Roman fra det moderne Italien, Gyldendal 1916

Ravna, Øyvind: Vandringer i grenselandet – fra Tana til Tuloma, Oslo, Landbruksforlaget 1997

Red, Dorian, se Aasen, Arne Paasche

Refs, Arne: I speiderleir – Billeder fra en revepatruljes liv, Oslo. Windju Simonsen 1930

Rehfues, Philipp Joseph von: Scipio Cicala 2, oversatt av A.C. Clausen, Kjøbenhavn, Liunge 1834

Reichard, Heinrich August Ottokar (red.): Olla Potrida, vol 10, Berlin, 1782

Remarque, Erich Maria: a) Intet nytt fra Vestfronten, oversatt av Ragnar Kvam, Oslo, Gyldendal 1955
b) Im Westen nichts Neues, Propyläen Verlag Berlin 1929
c) dansk utgave: Gyldendal, København 1929

Renberg, Tore: «Kjære Arne!», i Tore Renberg og Arne Berggren (red.): Alt – seksuelt, Oslo, Tiden Norsk Forlag 1997

Renberg, Tore: En god tid – erindringer fra fremtiden, Oslo, Tiden 2000

Rendell, RuthForvoldt ved list, oversatt av Ådne Goplen, Oslo, Aschehoug 1983

Reuter, Fritz: Paa landsbygden – (Fra mine ungdomsaar som landbruger i Mecklenburg), oversatt av Holger Sinding, Høvik, Bibliothek for de tusen hjem 1888

Reuterdahl, Heinrich (red.): Gamla ordspråk på latin och swenska, efter en Upsala-handskrift utgifne och med glossarier försedde, Lund, Gleerup 1840

Rhodes, R.A.W. og Paul ‘t Hart: The Oxford Handbook of Political Leadership, Oxford, Oxford University Press 2014

Rieber-Mohn, HallvardOssietzky – en studie i sivilt mot, med en innledning om Nobels fredspris og tre artikler av Carl von Ossietzky, Oslo, Aschehoug 1974

Rikli, MartinForunderlige Etiopia, oversatt av Aage Hall Andersen, Oslo, Ansgar 1948

Ring, BarbraTo aar efter, Kristiania, Aschehoug 1908

Ring, Barbra: Fnugg, Kristiania, Aschehoug 1909

Risa, Einar O.: Helvete, Oslo, Tiden 1999

Rode, Helge: «Drøm 2», i Hvide Blomster, Schubothes Boghandel, Kjøbenhavn 1892, via adl.dk

Rogers, James: Dictionary of Cliches, New York, Ballantine Books 1985

Rosted, Jacob: Topographisk Journal for Norge, Vol. 10, Nr. 33–34/1808

Ross, Hans: Norsk Ordbog – nyt (5te) Tillæg til «Norsk Ordbog» af Ivar Aasen, Christiania, Cammermeyer 1912

Rottem, Øystein: Norges litteraturhistorie, Bind 3 – Vår egen tid 1980-1998, Oslo, Cappelen 1998

Rumi, Moulana Jalalod-din Balkhi Mohammad: The Masnavi, book 2, oversatt av E.H. Whinfield, [1898], via sacred-texts.com

Runius, Johan: «Blomster-Dröm, fattad uti en Wijsa» [ca. 1705], i Samlade skrifter av Johan Runius – Andra delen, (Erik Noreen, red.), Stockholm, Albert Bonniers Förlag 1934, gjengitt via http://litteraturbanken.se/

Rushdie, Salman: Midnattsbarn, oversatt av Kari Risvik, Oslo, Aschehoug 1983

Rutherford, William G. (red.): Scholia Aristophanica, se Aristofanes

Rønning, Anne Birgitte: Female robinsonades – a bibliography, UiO 2011, hentet 25.4.2019

Rørholt, Bjørn Arnold: Amatørspionen «Lerken», Oslo, Hjemmenes forlag, 1985

Røst, Oddvar: Torsdag før pinse, Oslo, Cappelen 1963

Sagen, Lyder: Fabler for unge og gamle, Christiania, Hviids Forlag 1835

Saint-Simon, Claude-Henri de Rouvroy,Comte de: Nouveau Christianisme – dialogues entre un conservateur et un novateur, Paris, Bossange Père 1825

Saint-Simon, Ludvig Herbert de: Dansk-Engelsk Søe-Lexicon, Kjøbenhavn, A. Seidelin 1808

Sandberg, Gerhard og Erik Gerhard Schytte: Ægteskabet, hæderligt hos Alle, kostbart i sig selv, frit fra alt andet Forbud og Paalæg, al anden Byrde og Besværing, end dets Allerhøyeste Stifter har paalagt det, i Anledning af Forordningen af 4de Augusti 1788 og dens Monitorium af 18de Junii 1791, Bergen, R. Dahl 1791

Sande, Hans: Hjernegråt, Oslo, Gyldendal Norsk Forlag 1997

Sandemose, AxelEn flyktning krysser sitt spor – fortelling om en morders barndom, Oslo, Tiden 1933

Sandemose, Axel: Sandemose forteller, Oslo, Tiden 1937

Sandgren, GustavNaken vind, Oslo, Alb.Cammermeyer 1965

Sandys, Edwin: a) Europae Speculum; Or A View Or Survey of the State of Religion in the Western[e] Parts of the world, [1599/1605], London, Thomas Basset 1673
b) Kritisk utgave:  Henley, Mary EllenSir Edwin Sandy’s Europae Speculum – a critical edition, Vancouver, Universty of British Columbia 2001

Saxo GrammaticusDanorum Regum heroumque Historiæ, [ca. 1200] (Christiern Pedersen, red.), Paris, Iodocus Badius Ascensius 1514

Saxo GrammaticusDanmarks Krønike, [ca. 1200] fordansket ved Nik. Fred. Sev. Grundtvig, Første Deel, Kiøbenhavn, Trykt i det Schultziske Officin 1818
Tredie Deel, Kiøbenhavn, Trykt i det Schultziske Officin 1822

Schandorph, Sophus: Den store mademoiselle (Fra Isle de France og Fra Sorø Amt 1888), i Fortællinger, Andet Bind, København, Gyldendal 1902

Schibbye, Einar: Lugar nr. 36, Oslo, Grand Forlag 1946

Schinnerup, Peder: Plan til et Norsk Universitet – et med Accessit kronet Priisskrift, Kristiania, Det kongelige Selskab for Norges Vel 1812

Schjelderup, Alv G.: Natten kaster garn, Oslo, Aschehoug 1931

Schjelderup, HaraldInnføring i psykologi, 2. utgave, Oslo, Gyldendal Norsk Forlag 1959

Schjerven, Petter Wilhelm BlichfeldtAlt går i grisen – en samling stygge fotos av mat, Oslo, Vega 2012

Schjøtt, SteinarDansk-norsk ordbog, Andre utgaava, litografisk avprent etter fyrste utgaava, Oslo, Samlaget 1926

Schlesinger, James R.: «Forbedring – hva NATO alltid trenger», i Haakon Lie (red.): Transatlantisk krise – Europa og Amerika i 1970-årene, oversatt av NN, Oslo, Tiden 1974

Schmid, Christoph von: Udvalgte Fortællinger for alle Aldere, II, oversatt av NN, Christiania, Stensballe 1860 [?]

Schmidt, Rudolf: Om Tro og Viden som absolut uensartede Principer, Kjøbenhavn, Schubothe 1866

Schram, Constance Wiel: Truls og Inger og dyra deres, Oslo, Aschehoug 1940

Schroll, Ejnar: Kapergasten, oversatt av E.T. Wang, Oslo, De Unges Forlag 1938

Schwartz, Marie Sophie: Arbete adlar mannen [1859], Göteborg, Åhlén & Åkerlunds Förlag 1913

Scott, Gabriel: Broder Lystig – en spillemands historie, Kristiania, Aschehoug 1909

Scott, Gabriel: Kilden – eller brevet om fiskeren Markus, Kristiania, Aschehoug 1918

Scott, Walter: a) The Antiquary, Vol. III, Edinburgh, A. Constable 1816
b) Oldgranskeren, oversatt av L. Moltke, i Walter Scott’s samlede Romaner – oversatte fra Originalsproget, b. 13, Kjøbenhavn, P.G. Philipsens forlag 1864

Scott, WalterWoodstock eller Ridderen – En Fortælling fra Aaret 1651, oversatt av NN, Christiania, H.T. Winther 1827

Sealsfield, CharlesVireien og Aristokraterne eller Mexico i Aaret 1812, Tredie deel, oversatt av Chr. Panum Høyer, Kjøbenhaven, Schubothes Boghandling 1839

Seip, Didrik Arup: Norskhet i sproget hos Wergeland og hans samtid, Kristiania, Aschehoug  1914

Seip, Didrik Arup: «Om Petter Dass’s Evangelie Sange» [1960], i Seip (red.): Nordlands Trompet; Viser og Rim; Evangeliesangene, Oslo, Aschehoug, 1997

Seneca d.y., Lucius Annaeus: Troades, [ca. 54], (Rudolf Peiper, Gustav Richter, ed.), via Perseus project, Tufts University

Seneca d.y., Lucius Annaeus: Ad Lucilium Epistulae Morales II [ca. 65], E.H. Warmington (red.) Seneca V, oversettelse av R.M. Gummere, The Loeb Classical Library, Camebridge, Harvard University Press / London, Heinemann 1920 [1970]

Servius Honoratus, Maurus: In Vergilii carmina comentarii [ca. 400], Leipzig, B. G. Teubner 1881, via www.perseus.tufts.edu

Shakespeare, William: Henry VI, Part I, via opensourceshakespeare.org 1591

Shakespeare, WilliamHenry V, via Folger Shakespeare Library 1592

Shakespeare, William: The Taming of the Shrew, via opensourceshakespeare.org 1593

Shakespeare, William: Romeo and Juliet, via Folger Shakespeare Library 1594

Shakespeare, William: Love’s Labour’s Lost, via opensourceshakespeare.org 1594

Shakespeare, William: The Rape of Lucrece, via opensourceshakespeare.org 1594

Shakespeare, William: a) The Merchant of Venice, via Folger Shakespeare Library 1596
b) Kiøbmanden i Venedig, W. Shakspeares [sic] Lystspil, s. 127 flg., oversatt av S. Meisling, Kiøbenhavn, Andreas Seidlin 1810

Shakespeare, WilliamHistory of King John, via opensourceshakespeare.org 1596

Shakespeare, William: Henry IV, Part I, via opensourceshakespeare.org 1597

Shakespeare, WilliamHenry V, via opensourceshakespeare.org 1598

Shakespeare, William: The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark, via opensourceshakespeare.org 1600

Shakespeare, WilliamThe Tragedy of Othello, Moor of Venice, via opensourceshakespeare.org 1604

Shakespeare, William: Pericles, Prince of Tyre, via opensourceshakespeare.org 1608

Shaner, D. Malcolm og Kent A. Vliet: «Crocodile Tears: And thei eten hem wepynge», i BioScience, volum 57, nr.7/2007, s. 615–617

Shipley, Joseph T.: Dictionary of Early English, Rowman & Littlefield, Lanham 1955

Sienkiewic, Henryk: a) Quo vadis? – Historisk Roman fra Keiser Neros Tid, [1896] oversatt av Marie Mathisen, Kristiania, Cammermeyer 1902
b) Nynorskoversettelse: Quo vadis – soge fraa Nero-tidi, oversatt av n.a., Kristiania,  [s.n.] 1902

Silverton, Peter: Filthy English: The How, Why, When And What Of Everyday Swearing, London, Portobello Books 2011

Sinclair, UptonMellom to verdener, oversatt av Odd Feydt, Oslo, Aschehoug 1949

Sinding, Holger: Ildprøven, Kristiania, Aschehoug 1908

Sinding, Otto: Bedstemor Jahr og hendes Sønner – Sørgespil i en Akt, Kristiania, Cammermeyer 1898

Sirevåg, Tønnes: Byvokster og borgerkultur i mellomalderen – opphavet til renessansen, Oslo, Tanum 1943

Sivle, Per: «Olavs-Kvæde (Erik Skjalgson)» [1901], i Skrifter, I. Dikt, Kristiania, Gyldendal 1909

Skagestad, Odd Gunnar: «Tilbake til futurismen?», publisert 30. juni 2009Minervanett

Skagestad, Tormod: På Rogne, Oslo, Gyldendal 1983

Skeibrok, Mathias: Sandfærdige Skrøner og sligt noget, Kristiania, Olaf Huseby 1891

Skogheim, Dag: I gode og vanskelige dager, Oslo, Ad Notam Gyldendal 1994

Skoglund, Tore: Tre herrer helt bortreist, Oslo, Cappelen 1990

Skougaard, Johan: Fransk-norsk ordbok, Kristiania, Aschehoug 1921

Skagen, Fredrik: Når sant skal sies, Oslo, Cappelen 1993

Skram, Amalie: Constance Ring, Kristiania, Huseby & CO. 1885

Skram, AmalieLucie, Kjøbenhavn, Schubothes boghandel 1888

Skrede, Ragnvald: Mellom romarar, Oslo, Aschehoug 1963

Skårderud, Finn: Sultekunstnerne, Oslo, Aschehoug 2000

Smith, Axel: «Beskrivelse over Trysild Præstegjeld i Aggershuus Stift i Norge &c.», 3. del, i Jacob Rosted (red.), Topographisk Journal for Norge, 23. hefte, sjette bind 1798

Smith, Sophus Birket, se NN

Småge, KimEn kjernesunn død, Oslo, Aschehoug 1998

Småge, Kim: Containerkvinnen, Oslo, Aschehoug 1999

Sneedorff, Jens Schielderup: Zadig, se Voltaire

Sneedorff, Jens Schielderup: Sneedorffs samtlige Skrivter, Første Bind: Den patriotiske Tilskuer [1761], Kiøbenhavn, Gyldendal 1775

Sneedorff, Jens SchielderupSneedorffs samtlige Skrivter, Femte Bind: Indhold af Den patriotiske Tilskuer [1763], Andet Bind, Kiøbenhavn, Gyldendal 1776

Sneedorff, Frederik: Samlede Skrifter, Første Deel, Kiøbenhavn, Gyldendal 1794

Snell, BrunoLeben und Meinungen der Sieben Weisen – Griechische und lateinische Quellen aus 2000 Jahren mit der deutschen Übertragung, München, E. Heimeran 1938

Snorre, se Sturlason

Solberg, O.Finnmark omkring 1700. Bind 2, tredje hefte – Lilienskiolds Speculum Boreale, Oslo, Etnografisk Museum 1942

S.O.M.A.: SOMA’s Dictionary of Latin Quotations, Maxims and Phrases, Trafford Publishing, Bloomington 2010

Spaas, Lieve og Brian Stimpson (red.): Robinson Crusoe – Myths and Metamorphoses, London, Macmillan Press 1996

Spegel, Haquin: «Guds werk och hwila» [1685], i Bernt Olsson og Barbro Nilsson (red.): Samlade skrifter av Haquin Spegel, Førsta delen, Volym I, Stockholm, Svenska vitterhetssamfundet 1998, via litteraturbanken.se/

Stabell, Wilhelm Winsnes: Eventyrferden, Oslo, Aschehoug 1927

Stalleland, Kristen: Vesle Hallvard – forteljing fyr born, Kristiania, Bertrand Jensen 1897

Statius, Publius Papinius: Achilleid I [ca. 95], oversatt av J.H. Mozley, Loeb Classical Library Volumes, Cambridge, MA, Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd. 1928

Steffens, Henrich: Hvad jeg oplevede. Nedskrevet efter Hukommelsen af Henrich Steffens, oversatt av Fr. Schaldemos, b. 3, Tredie Deel, Kjøbenhavn, Forlagt af Bog- og Papirhandler C. Steen 1841

Steinmetz Sol: Semantic Antics: How and Why Words Change Meaning, New York, Random House 2008

Steinslett, Kjellaug: Ute av sinn, Oslo, Bladkompaniet 2000

Stene, Aasta: The Influence of English on Present-day Norwegian, The Philological Society, Volume 37, Issue 1, november 1938 side 3563

Stene, Aasta: English Loan-words in Modern Norwegian A Study of Linguistic Borrowing in the Process, Philological Society 1945

Stevenson, Burton Egbert: The Macmillan Book of Proverbs, Maxims, and Famous Phrases, New York, Macmillan 1948

Stevenson, Robert Louis: a) The Black Arrow – A tale of the Two Roses, [1888], Fairfield, 1st World Publishing 2004
b) Den sorte pil – en fortælling fra Rosekrigenes tid, oversatt av A.M., Kristiania, Cammermeyer 1903

Sthen, Hans ChristensenChristelige oc vdkaarne Bøner, for alle Stater, oc for allehaande nød oc trang i den gantske Christenhed, vddelte at bede, paa huer besynderlig dag vdi Vgen, met Tacksigelser, oc Guds paakaldelse, om Velsignelse oc Beuaring Morgen oc Afften. Tilhobe sæt, aff den hellige Scrifft, ved D. Iohannem Auenarium. Oc nu nylige fordanskede, oc igien paa ny corrigerede, aff Hans Christensøn Roschildense, Predickere oc Guds ords Tienere vdi Helsingør [1577], fra Hans Christensen Sthens Skrifter, Bd. 2, s. 14–149, udg. Jens Lyster (medv. Jens Højgård), København, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 2003, via renæssancesprog.dk

Sthen, Hans ChristensenEn Liden Haanndbog – Som indeholder allehonde nyttige Øffuelser vdi Gudelighed, oc smucke trøstelige Bøner oc Loffsange, som mand kand daglige bruge. Sammenscreffne Fromme enfoldige Christne til vilie oc gode, aff Hans Christensøn Roskildense. Predickere oc Guds ords Tienere vdi Helsingør [1578], fra Hans Christensen Sthens Skrifter, udg. af Jens Lyster, (medv. af Jens Højgård), København, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 2003, Bd. 2, s. 290–407, via renæssancesprog.dk

Sthen, Hans Christensen: En liden Vandrebog [ca. 1589], fra Hans Christensen Sthens Skrifter, Bd. 1, s. 15–178, udg. Jens Lyster (medv. Jens Højgård), København, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 1994, via renæssancesprog.dk

Stiehm, Judith: Bring Me Men and Women: Mandated Change at the U.S. Air Force Academy, University of California Press 1981

Stockfleth, Nils Vibe: Dagbog over mine Missionsreiser i Finmarken, 1ste hefte, Christiania, C. Tønsbergs Forlag 1860

Stoett, F.A.: Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden, 4. utg., W.J. Thieme & Cie, Zutphen 1923-1925 [via dbnl.org 2003]

Storm, EdvardEn nye og sandfærdig Historie om Jesper Hansen, hvorledes han ved Tidens gode Anvendelse blev af en Betlerdreng til en agtbar og velholden Bonde. Til Nytte og Tidsfordriv for den Hæderlige Landalmue, Kiøbenhavn, Christian Gottlob Prosts Forlag 1791

Stowe, Harriet Beecher: Onkel Toms Hytte, eller Negerlivet i de Amerikanske Slavestater, oversatt av NN, Christiania, Malling 1853

Strand, EgilFra støvet til stjernene, Oslo, Filadelfiaforlaget 1953

Strand, TorVår vei heter Nordveien, Norge – en bok om Erling Winsnes, Oslo, Gyldendal 1945

Strauss, EmanuelConcise Dictionary of European Proverbs, New York, Routledge 1998

Strøm, Hans: Physisk og Oeconomisk Beskrivelse over Fogderiet Søndmør, beliggende i Bergens Stift i Norge, Trykt i Soroe, Sælges i Kiøbenhavn i den Rotheske boglade 1762

Strøm, Hans (1792): Prædikener over alle Søn- og Festdages Evangelier til Andagtsøvelse for Almuen, tilligemed en Tilskrift til Eger-Menighed i Norge, samt en tilføiet Anviisning for Almuen til at kiende Gud af hans Gierninger i Naturen, af Hans Strøm, Doctor og Professor Theologiae, samt Sognepræst for Eger-Menighed, Kjøbenhavn, Gyldendals Forlag 1792

Stub, Ambrosius: «En giftefærdig Piges Klage» [ca.1740-tallet], «Forhadte Navn af Toldforpagter», Ambrosius Stubs Digte Bd. 1, (Erik Kroman, red.), Rosenkilde og Bagger, København 1972, gjengitt via Arkiv for Dansk Litteratur

Sturlason, Snorre [Snorri Sturluson, Snorre]: a) Finn Hødnebø og Hallvard Magerøy (red.): Snorres kongesagaer, bind 1, [Heimskringla, ca. 12201235], oversatt av Anne Holtsmark og Didrik Arup Seip, Oslo, Gyldendal 1984
b) Norges Konge-Krønike, oversatt av N.F.S. Grundtvig, 2. utgave, Kiøbenhavn, Michaelsen & Cillges Forlag 1865

Suetonius Tranquillus Gaius (Sveton)Tolv første Romerske Keiseres Levnetsbeskrivelse, Første Deel, oversatt av Jacob Baden, København, J.F. Schultz 1802

Suhm, Peter FriderichTronhiemske samlinger, Tronhiem, Trykt hos Jens Christensen Winding 1761 til 1764

Suhm, Peter Friderich: Kammerherre og kongelig histographus Peter Friderich Suhms Samlede Skrifter, Femtende Deel, R. Nyerup (red.), Kjøbenhavn, Poulsen, 1798

Sundt, Eilert: Beretning om Fante- eller Landstrygerfolket i Norge – Bidrag til Kundskab om de laveste Samfundsforholde, Christiania, Trykt i det Wulfsbergske Bogtrykkerie ved A.W. Brögger 1850

Suringar, Willem Hendrik Dominicus: Over de Proverbia communia: ook, Proverbia seriosa geheeten, de oudste verzameling van nederlandsche spreekwooeden, Leyden, E. J. Brill 1864

Suy, R: «Philip Verheyen (1648-1710) and his Corporis Humani Anatomiae», i Acta chir belg, 107/2007, 343–354

Svendsen, Arne: Humør. 1924, Kristiania, Aschehoug 1924

Syv, Peder: a) Almindelige Danske Ordsproge I, 1682, i Kjær, Iver og Erik Pedersen (red.): Danmarks gamle Ordsprog VII:1, København, Det danske sprog- og litteraturselskab, Reitzel 1983
b) Almindelige Danske Ordsproge II, 1688, i Kjær, Iver og Erik Pedersen (red.): Danmarks gamle Ordsprog VII:2, København, Det danske sprog- og litteraturselskab, Reitzel 1988
c) Kjernefulde ordsprog, [1682/1688] udsøgte og ordnede ved R. Nyerup: Med bidrag til danske Ordprogs Litteratur, Kjøbenhavn, Trykt paa A. & S. Soldins Forlag 1807

Sverdrup, Otto: Nyt land – Fire aar i arktiske egne, Første bind, Kristiania, Aschehoug 1903

Sverre I Sigurdsson: En tale mot biskopene, oversatt av Anne Holtsmark, i Sverres saga – En tale mot biskopene, Oslo, Aschehoug 1961

Svinndal, Ola: Paa vidotta, Kristiania, Norli 1923

Sødal, Helje Kringlebotn: Kristen tro og tradisjon i barnehagen, Kristiansand, Høyskoleforlaget 1999

Sørensen, Carl TheodorKampen om Norge i Aarene 1813 og 1814 – et Bidrag til de nordiske Rigers Krigshistorie, Kjøbenhavn, Gyldendal 1871

Saanum, KariElefanten i rommet, Oslo, Omnipax 2013

Tacitus, Publius/Gaius Cornelius: Annales, [ca. år 56 til ca. 118], (Charles Dennis Fisher, Clarendon Press, Oxford. 1906), via Perseus Project, Tufts University

Tannæs, Anne Marie: Mer enn en jobb, Oslo, Universitetsforlaget 1984

Tauber, Peter August Møller: Hvirveldyr, 1ste Bind, Pattedyr, i J.C. Schiødte og H.J. Hansen (red.): Zoologia Danica, Kjøbenhavn, Thiele 1878

Taylor, Eva Germaine Rimington: The Troublesome Voyage of Captain Edward Fenton, 1582–1583, Narratives & documents (Hakluyt Society. Publications,second series, no.113), Cambridge University Press 1959

Terents (Publius Terentius Afer): a) Andria, [166 fvt.], Edward St. John Parry (red.): Publii Terentii Comoediae VI, London, Whitaker and Co. 1857, via perseus.tufts.edu
b) Andria eller den Andriske Pige, i Publii Terentii Comoedier i Dansk oversatte, av Mentz Rynning, Kiøbenhavn, Nils Hansen Møller 1755

Terents (Publius Terentius Afer): Hecyra, [160 fvt.], a) Edward St. John Parry (red.): Publii Terentii Comoediae VI, London, Whitaker and Co. 1857, via perseus.tufts.edu
b) Hecyra eller Sviiger-Moderen, i Publii Terentii Comoedier i Dansk oversatte, av Mentz Rynning, Kiøbenhavn, Nils Hansen Møller 1755

TheognisThe Elegiac Poems of Theognis [Elegier]J. M. Edmonds (red.): Elegy and Iambus, Volume I, 1931 via perseus.tufts.edu

Theokrito: Idyller, (Idyls) i Theocritus, Bion and Moschus, oversatt av Andrew Lang, London, MacMillan 1899, via gutenberg.org

Thesen, Rolv: Mennesket og maktene – Olav Duuns diktning i vokster og fullending, Oslo, Norli 1942

Thomas, W.H. Griffith: Bibelen, Guds troværdige ord – fem foredrag, oversatt av Ludv. Johnsen, Oslo, Lutherstiftelsen 1926

Thomassen, Petter: «Mulighetenes næring», i Havbruk – en artikkelsamling, Tromsø, Universitetsforlaget 1985

Thompson, Augustine: Halloween – en kristen fest?, oversatt av Jan Frederik Solem, 27.10.2011, sist endret 01.12.2011katolsk.no

Thomsen, Per: Hypp, alle mine hester, Oslo, Gyldendal 1935

Thon, EivindOljens eventyr – en historikk for Norsk brændselolje A-S, Oslo, Mostue 1950

Thowsen, Jan: Galleri og manesje – aforismer, Oslo, Lanser 1988

Thura, Albert: «Betænkning over en stor Nødd, som der var slet intet i» [1730], epigram i Petersen, N.M.: Bidrag til den danske Literaturs Historie, IV. Holbergs Tidsalder. 1700–1750, Kjøbenhavn, Wøldikes Forlag 1871

Tissot, Samuel Auguste David: L’onanisme – dissertation sur les maladies produites par la masturbation, Lausanne, M. Chapuis 1769

Tode, Johann Clemens: Neue Dänische Grammatik für Deutsche, Leipzig, Brummer 1797

Tode, Johann Clemens: Om de bedste Midler at forebygge Følgerne af Selvbesmittelse og overdreven Elskov, Kiøbenhavn, P.M. Liunges Forlag 1798

Tordsson, Sturla: Saga Hakonar Hakonarsonar, [1265] a) i F. Magnússyni og C.C. Rafn (red.): Fornmanna sögur – Eptir Gömlum handritum, B. 9, Kaupmannahöfn, S.L. Möller 1835
b) Haakon Haakonssøns saga, oversatt av Alexander Bugge, i Norges Kongesagaer, Kristiania, Stenersen 1914, via heimskringla.no

Tornow, CarlBlondel, den uskyldig dømte, Kristiania, [s.n.] 1899

Treschow, NielsElementer til Historiens Philosophie – i Forelæsninger holdne Vinteren 1806–1807, Kiøbenhavn, Brummer 1811

Trex, Ethan: «Muzak History: The Background Story on Background Music», Mental Floss 19. juli 2011

Trew, Antony: Yashimotos siste dykk, oversatt av Einar Schøning, Oslo, Cappelen 1988

Troels-Lund, Troels: Dagligt Liv i Norden i det 16de Aarhundrede – Folkeudgave. 7. bog: Aarlige fester, København, Gyldendal 1903

Trolle, Elsa af: Livets flamme, oversatt av Lalli Knutsen, Oslo, Bladkompaniet 1953

Trollope, Anthony: The Warden, (The Chronicles of Barsetshire), London, Longman, Brown, Green, and Longmans 1855, e-artnow (Open Publishing) 2015

Trueman, C.N.: «Friedrich von Holstein», The History Learning Site, 31. mars 2015 (oppdatert 3. mar 2016)

Tryti, Ivar: Språkets ville vekster – Metaforer og kuriositeter i det norske språk, Oslo, Tano 1985; 2. utgave, Oslo, Aschehoug 1997

Tryti, ToneNorsk slang, Oslo, Universitetsforlaget 1984

Tullin, Christian Braunman: Raadmand Christian Braunman Tullins samtlige Skrifter, Første Bind, Kjøbenhavn, Nicolaus Møller 1770

Tullin, Christian Braunman: Raadmand Christian Braunman Tullins samtlige Skrifter, Tredie Bind, Kjøbenhavn, Nicolaus Møller 1773

Tursen, Jon: Vocabularius rerum, […], Haffniæ, Excudebat Laurentius Benedict, Ioan[nis] Vin[itoris] et Extant venales apud Baltazarum Kaus 1561

Tvedt, Jens: Tengill Hovda, Bergen, Litleré 1891

Twain, Mark [Samuel Clemens]: The Stolen White Elephant, Boston, Osgood 1882

Tychonius, Christen Lassen: «Syvende Elims Kilde» [før 1740], i Wille Höyberg, Kiøbenhavnske Samlinger af rare trykte og utrykte piecer, Andet Bind, Kiøbenhavn, T.L. Borup 1756

Tønnessen, S. Juell: Norsk og fremmed-ordbok, Oslo, Gyldendal 1926

Tønnesson, Kåre og Helge Stang Aas: Engelske brev fra brødrene Knudtzon 1814–1842 – Jørgen og Broder Knudtzon og Lorenz Johannsen til George W. Norman, George Norman senior og Sir Thomas Dyke Acland, Trondheim, Tapir 2000

Undset, Sigrid: Husfrue [1921], Middelalder-romaner III, Kristin Lavransdatter, Husfrue 2, Oslo, Aschehoug 1932

Uppdal, Kristofer: Dansen gjenom Skuggheimen, Kristiania, Aschehoug 1911

Uppdal, KristoferRøysingfolket – Sjugur Rambern og bøndene, Kristiania, Aschehoug 1923

Ustad, Willy: Jaget vilt, (Fire søsken 17), Oslo, Bladkompaniet 1995

Ustvedt, Yngvar: Slavene på Akershus – Historien om vårt strengeste fengsel, Oslo, Cappelen 1999

Uthaug, Geir: Den kosmiske smie – William Blake – liv, diktning, verdensbilde, Oslo, Aschehoug 2000

Uthaug, Geir: «Kjærlighetsdiktning», på www.wergeland2008.no 22.1.2008

Valéry, PaulEssays og aforismer, oversatt av Carl Hambro, Oslo, Mortensen 1951

Valseth, Otto: Hotel Haukenæs, Christiania, Cammermeyer 1890

Vannebo, Kjell Ivar: Prikken over i-en og andre uttrykk, Oslo, Cappelen Damm 2011

Vedel, Anders SørensenEn Predicken som skeede vdi Erlig Velbyrdig oc Gudfryctig mands, salige Johan Friisis begraffuelse vdi Kiøbenhaffn, den nittende dag Decembris, Aar effter Guds byrd MDLXX, Kiøbenhaffn, Laurentz Benedicht 1571

Vedel, Anders Sørensen: «Koning Hans drager ind i Dytmersk», i [Hundredevisebogen] It Hundrede vduaalde Danske Viser, Om allehaande Merckelige Krigs Bedrifft, oc anden seldsom Euentyr, som sig her vdi Riget, ved Gamle Kemper, Naffnkundige Konger oc ellers forneme Personer begiffuet haffuer, aff arilds tid indtil denne neruærendis Dag, Ribe, prentet vdi Ribe paa Lilebierget aff Hans Brun 1591, via www.kalliope.org/

Vedel, Anders Sørensen: «Kong Byrge i Suerige lader tuende sine Brødre suelte ihiel vdi Fengsel», i [Hundredevisebogen] It Hundrede vduaalde Danske Viser, Om allehaande Merckelige Krigs Bedrifft, oc anden seldsom Euentyr, som sig her vdi Riget, ved Gamle Kemper, Naffnkundige Konger oc ellers forneme Personer begiffuet haffuer, aff arilds tid indtil denne neruærendis Dag, Ribe, prentet vdi Ribe paa Lilebierget aff Hans Brun 1591, via www.kaliope.org

Vegenor, Sverre [Sverre Nicolaisen]: Sølvskatten ved Elinsjø – historien om to gutter, en skjult skatt, en hest og en gal mann, Oslo, Norli 1926

Veigere, Herman: Reveboken, se Weigere

Vergil [Publius Vergilius Maro]: Æneiden, [29 til 19 fvt.], (Vergil. Bucolics, Aeneid, and Georgics Of Vergil. J. B. Greenough. Boston. Ginn & Co. 1900) Latinsk tekst via Perseus Project, Tufts University

Vesaas, Haldis Moren: «Fødd i går», i Harpe og dolk, Oslo, Aschehoug 1929

Vesaas, Tarjei: «Om skrivaren», i Leif Mæhle (red.): Ei Bok om Tarjei Vesaas, Oslo, Det norske samlaget 1964

Vibe, Andreas: Billeder og minder fra mit kystmaalerliv i det nordlige Norge, Dahl, Christiania 1840

Vibe, JohanAlexander Møllers Erindringer, Kristiania, Cammermeyer 1875

Vig, Ole: Enkelte af Ole Vigs Arbeider til Folkelæsning, (O. Arvesen, red.), Christiania, Trykt hos J. Chr. Abelsted 1859

Vigfusson, Guðbrandr og C.R. Unger: Flateyjarbok – En samling af norske konge-sagaer med indskudte mindre fortællinger om begivenheder i og udenfor Norge, Tredie bind, Christiania, Malling 1868

Vikør, Lars S. (red.): Norsk ordbok – ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 4, hefte 3 (Magne Myhren, m.fl.): Grabekre–grøntanlegg, Oslo, Samlaget, 2000

Vinje, aasmund Olavsson: «Fra Thelemarken», serie i Drammens Tidende i 1853, også samlet i O. Midttun (red.): Skrifter i Samling, I Band, Oslo, Cappelen 1916

Vinsnes, Johan Frederik: Stortinget Brænder, Kristiania, Gyldendal 1921

Viṣṇuśarman: Panchatantra / The Five Discourses on Worldly Wisdom, oversatt av Patric Olivelle, New York, The Clay Sanskrit Library 2006

Vold, Hans (m.fl.): Frosta i gammel og ny tid – ei bygdabok – historiske oplysninger om folk og forhold i Frosta fra gammel tid og ned til 1914, Trondhjem, [s.n.] 1918

Vold, Jan ErikEntusiastiske essays – Klippbok 1960–75, Oslo, Gyldendal 1976

Vold, Jan Erik: «Glem ikke det grønne glasskåret!», i Tydelig. 33 – essays 1965–1998, Oslo, Gyldendal 1999

Voltaire: Af Zadig – en Østlig Historie, oversatt av J.S. Sneedorff, i Sneedorffs samtlige Skrivter, niende Bind, Kiøbenhavn, Gyldendal 1777

Voltaire: Den ryggesløse eller forlorne Søn, Comoedie i fem Acter, Oversat af Fransken efter Msr. Voltaires L’Enfant Prodigue, oversatt av B.W. Luxdorph, oppført 1750, trykket i Skuespil til Brug for den danske Skueplads, bind 2b, Kiøbenhavn, Gyldendal 1776

Voss, Ernst: «Thomas Murner’s Attitude in the Controversy Between Reuchlin and the Theologians of Cologne», i Transactions of the Wisconsin Academy of Sciences, Arts and Letters volume XXIII, 1927 s. 29 flg.

Vågslid, EivindNorsk navnebok – døypenovn med tydingar, Oslo,  utgeve på eigen kostnad 1930

Wagenseil, Johann ChristophBelehrung der Jüdisch-Teutschen Red- und Schreibart, Königsberg, P.F. Rhode 1699

Wagner, Lindsay: Naturlig ansiktsløftning ved hjelp av akupressur, Oslo, Hilt & Hansteen 1991

Wakeman, Frederic: Reklame-makerne, oversatt av Per Thomsen, Oslo, Gyldendal 1947

Wallem, Fredrik M.: En bergensk Cicerone, 2. utg., Bergen, Beyer 1865

Wander, Karl Friedrich Wilhelm: Deutsches Sprichwörter-Lexikon: ein Hausschatz für das deutsche Volk, Bogen 1–8 des dritten Band, Leipzig, Brockhaus 1870

Wang, J. Storm: Skjebnen og mennesket – Familieforviklinger, Første Del, Throndhjem, Petersens Forlag 1860

Webster, Thomas Bertram Lonsdale: An Introduction to Menander, Manchester, Manchester University Press 1974

Weigere, HermanEn Ræffue Bog som kaldes paa Tyske Reinicke Foss – oc er en deylig oc lystig Bog met mange skønne Historier, lystige Rim, Exempel, och herlige Figurer, som aldri føre haffuer værid paa Danske, Lybeck, Prentet aff Jørgen Richolff 1555

Weile, Christen OstersenGlossarium juridicum Danico-Norvegicum – Det er: Alle gamle Danske oc Norske Glosers rette Forklaring som findis i de Skaanske, Sielandske, Judske oc Norske Lowbøger […], Kiøbenhaffn, Jørgen Holst 1652

Welhaven, Elisabeth: Fra Staden og Stranden – Smaaskildringer, Christiania, Cammermeyer 1870

Welhaven, Johan SebastianNorges Dæmring – Et polemisk Digt, Christiania, Johan Dahl 1834

Welhaven, Johan Sebastian: «Et Par Bemærkninger i Anledning af en Kritik over Forfatterens Digte» [1860], i Samlede Skrifter, Syvende Bind, Kjøbenhavn, Gyldendal 1868

Welhaven, Johan Sebastian: «Vasdrag og Skovmarker» [1850], i Samlede Skrifter, Syvende Bind, Kjøbenhavn, Gyldendal 1868

Werenskiold, NilsKongen kommer snart, Oslo, Gyldendal 1968

Wergeland, Henrik [Siful Sifadda]: «Ah!» Farce, [1827], via Dokumentasjonsprosjektet, UiO, som igjen er basert på 23 bindsutgaven: Henrik Wergeland – Samlede skrifter, II. Dikterverker, 1. bind: –1830, redigert av Herman Jæger, Didrik Arup Seip, Halvdan Koht og Einar Høigård, Kristiania/Oslo, Steenske forlag 1918-1940

Wergeland, Henrik [Siful Sifadda]: Phantasmer [1829], via Dokumentasjonsprosjektet, UiO, som igjen er basert på 23 bindsutgaven: Henrik Wergeland – Samlede skrifter, II.   Dikterverker 1. bind: – 1830, redigert av Herman Jæger, Didrik Arup Seip, Halvdan Koht og Einar Høigård, Kristiania/Oslo, Steenske forlag 1918–1940

Wergeland, Henrik: «Til en Gran», i Digte, Første Ring, Christiania, Jacob Lehmanns Enke 1829

Wergeland, HenrikGamle Jomfruer (Sortkridttegning), [først trykket i Folkebladet
No. 40. Tirsdag den 1ste October 1833], via Dokumentasjonsprosjektet, UiO, som igjen er basert på 23 bindsutgaven: Henrik Wergeland – Samlede skrifter, III. Artikler og småstykker, polemiske og andre, 2. bind: 1833–1836, redigert av Herman Jæger, Didrik Arup Seip, Halvdan Koht og Einar Høigård, Kristiania/Oslo, Steenske forlag 1918–1940

Wergeland, Henrik: «Smaafuglene paa Juleneget», trykket i Morgenbladet 17. januar 1840

Wergeland, Henrik [Siful Sifadda]: Engelsk Salt, via Dokumentasjonsprosjektet, UiO, som igjen er basert på 23 bindsutgaven: Henrik Wergeland – Samlede skrifter, II. Dikterverker, 5. bind: 1839–1842, redigert av Herman Jæger, Didrik Arup Seip, Halvdan Koht og Einar Høigård, Kristiania/Oslo, Steenske forlag 1918–1940

Wergeland, Henrik: «Vise om Syne-Martha paa Veitastrand i Sogn», [1842], via Dokumentasjonsprosjektet, UiO, som igjen er basert på 23 bindsutgaven: Henrik Wergeland – Samlede skrifter, I. Dikt 3. bind: 1842–1845, redigert av Herman Jæger, Didrik Arup Seip, Halvdan Koht og Einar Høigård, Kristiania/Oslo, Steenske forlag 1918–1940

Wergeland, Henrik [Siful Sifadda]: Stockholmsfareren. Syttende-Maj-Stykke. (Opfört 17 Maj 1837, Det Norske studentersamfund), i Henrik Wergelands Samlede Skrifter. B. 6 [red. Hartvig Lassen], Christiania, Chr. Tönsbergs Forlag 1855

Wergeland, Henrik [Siful Sifadda]: Stockholmsfareren No. 2. Opera i tre Akter. (Til Opförelse i det norske Studentersamfund [ikke oppført, 1837]), i Henrik Wergelands Samlede Skrifter. B. 6 [red. Hartvig Lassen], Christiania, Chr. Tönsbergs Forlag 1855

Wergeland, Henrik: Brev, i Henrik Wergeland – Samlede skrifter, V. Brev, rettsinnlegg, 1. bind, via Dokpro.uio.no, redigert av Herman Jæger, Didrik Arup Seip, Halvdan Koht og Einar Høigård, Kristiania/Oslo, Steenske forlag 1918–1940

Wergeland, Nicolai: Tillæg til “Forsvar for det Norske Folk” og Kritik over Norges Dæmring, Christiania, Cappelen 1836

Werner og Sandgren, Kortoxen 1949

Wesenlund, Rolv og Øyvind Thorsen: Dett var dett!, Oslo, Gyldendal 2000

Wessel, Johan Herman: «Den fromme Bekiender», publisert posthumt 1787, via kalliope.org

Wessel, Johan Herman: «Toujours Perdrix» [1784], i Johan Herman Wessels samtlige Skrivter, Første Deel, Kiøbenhavn, Trykt med A. F. Steins Skrifter 1787

Western, August: Omrids af engelske Institutioner for det sproglig-historiske Gymnasium, Kristiania, Det norske Aktieforlag 1901

Western, August: Skriv norsk – nogen punkter av riksmaalets sproglære, Kristiania, Aschehoug 1915

Western, August: Norsk riksmåls-grammatikk – for studerende og lærere, Kristiania, Aschehoug 1921

Wetås, Åse: Kasusbortfallet i mellomnorsk – Ein komparativ studie av proprialt og appellativistisk materiale, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo 2008

Wichstrøm, Anne: Kvinners bilder – malerinner i Norge før 1900, Kunstnerforbundets katalog nr. 12, Riksgalleriet 1982

Wheelis, A.: «The Place of Action in Personality Change», i Psychiatry, vol. 13/1950, s. 135–148

White, William Allen: The Autobiography [1946], 2d ed., University Press of Kansas 1990

Whitelaw, Alexander (red.): The popular encyclopedia; or, ‘Conversations Lexicon’, London, Blackie & Son 1846

Whitman, Neal: «Called on the Carpet», i Behind the Dictionary – Lexicographers talk about language, 28.6.2010, www.visualthesaurus.com/

Wiborg, JulliForlovet, Kristiania, Cappelen 1915

Wielandt, Joachim (red.): Nye Tidender om lærde og curieuse Sager Samlede udi Aaret 1726, Kjøbenhavn, Kongl. Maj. pri. Bogtrykkerie 1726

Wiers-Jenssen, Hans: Nationalteatret gjennem 25 aar: 1899–1924, Kristiania, Gyldendal 1924

Willis, Herman: Kvalmende og hjerterått – valgdagbok fra en desperat nordnorsk gentleman, Oslo, Aschehoug 1997

Willis, Herman: Gro – en karriere?, Oslo, LibriArte 1998

Wilse, Jacob NicolaiPhysisk, oeconomisk og statistisk Beskrivelse over Spydeberg Præstegield  og Egn i Aggershuus-Stift udi Norge, og i Anledning deraf adskillige Afhandlinger og Anmerkninger deels Norge i Almindelighed, deels dens Østre-Kant i Særdeleshed vedkommende, med nødvendige Kobbere og Bilager, efter 10 Aars egne Undersøgninger, Christiania, Schwach 1779

Wilse, Jacob Nicolai: Norsk Ordbog – eller Samling af Norske Ord i sær de som bruges i Egnen af Spydeberg og viidere paa den Østre-kant af Norge […] Som Bilage K til Spydebergs Beskrivelse og ellers at faae for sig selv, Christiania, S.C. Schwach 1780
[inntatt bak og bundet inn sammen Physisk, oeconomisk og statistisk Beskrivelse over Spydeberg Præstegield, se ovenfor]

Wilse, Jacob Nicolai: Reise-Iagttagelser i nogle af de nordiske Lande, med Hensigt til Folkenes og Landenes Kundskab, først bestemte til at udgives paa Tydsk i det bernoulliske Verk: Samlung kurzer Reisebeschreibungen, men nu udgivne paa Dansk af Forfatteren selv, Fierde Deel, hvor fornemmelig Berlin i alle Henseender er beskrevet og taget under Betragtning, Kiøbenhavn, S. Poulsens Forlag 1793

Winge, Jon: For bare stumpene – Sjømannsuttrykk i norsk dagligtale, Arven fra de hvite seil og det sorte gull, 2. utgave, Oslo, Cappelen Damm 2011

Winsnes, Hanna: Lærebog i de forskjellige Grene af Huusholdningen, Christiania, Wulfsberg 1845

Winther, Christian: «Jacob og Lone» [1832], i Digte, gamle og nye, 5. utgave, Kjøbenhavn, Forlaget Reitzels Bo og Arvinger 1854

Wirtmand, Steen: «Mariæ Besøgelses Dag», [før 1700], i Epistler og Evangelier Sangviis Forfattet udi beqvemme Melodier, Christiania, [s.n.] 1722

Wodehouse, P.G. [Pelham Grenville]: a) Psmith, Journalist, [følj.: The Captain Magazine 1909/1910; bok: London, Adam & Charles Black 1915], via gutenberg.org
b) Psmith som journalist, oversatt av Jacob Brinchmann, Oslo, Aschehoug 1940

Wodehouse, P.G.Penger i skjul, oversatt av Carl Keilhau, Oslo, Aschehoug 1948

Wodehouse, P.G.: Den tjenende ånd, oversatt av Axel Seeberg, Oslo, Aschehoug 1952

Wolfe, Tom: The Electric Kool-Aid Acid Test, Farrar, Straus and Giroux, New York 1968
Norsk utgave: Syreprøven, oversatt av Dag Heyerdahl Larsen, Oslo, Tiden 1995

Woods, Ellen: Lord Oakburns Døttre, føljetong i Morgenbladet 1864

Worm, Jens: Forsøg til et Lexicon over danske, norske og islandske lærde Mænd, som ved trykte Skrifter have giort sig bekiendte, Tredie Deel, Kiøbenhavn, Gyldendal 1784

Wouk, Herman: Mot storm, oversatt av Gunnar Thommessen, Oslo, Gyldendal 1976

Wunderlin, Dominik: Fasnacht, Fasnet, Carnaval im Dreiland, Basel, Schwabe 2005

Wylie, James AitkenThe gospel ministry: Duty and privilege of supporting it, second edition, London, James Nisbet and Co 1857

Yi, Debbie: «Are you being brainwashed by Muzak?», Serendip Studios, 13. februar 2008, Bryn Mawr College

Zapffe, Peter Wessel: Om det tragiske, Oslo, Gyldendal 1941

Zang, Yuehong (Helen)Against Plagiarism – A Guide for Editors and Authors, [2015] digital utg., Springer 2016

Zetlitz, Jens: «Morgenen» [1798], fra Jens Zetlitz’s samlede Digte, 1ste Deel, (s. 332), Christiania, Trykt hos Gröndahl 1825

Zetlitz, Jens: En Norsk Höst – et Digt, Kiöbenhavn, Liunge 1800

Zingerle, Ignaz V.: Die deutschen Sprichwörter im Mittelalter, Wien, Wilhelm Braumüller 1864

Zinn, Howard: Howard Zinn Speaks – Collected Speeches, 1963–2009, (A. Arnove ed.), Chicago, Haymarket Books 2012

Zoëgas, Geir T.: A Concise Dictionary of Old Icelandic, 1910, via Perseus Project, Tufts University

Zosjtsjenko, Mikhail: Hård valuta, oversatt av Nils Jøntvedt, i Lørdagskvelden (Arbeiderbladet) 1.6.1935

Zucker, Arnaud: Physiologos – le bestiaire des bestiaires, Grenoble, Jérôme Millon 2004

Zwierlein, Otto: «Has St. Peter ever been in Rome?», artikkel publisert på hjemmesidene til Institut für Klassische und Romanische Philologie, Universität Bonn, 2013

Øi, Gunnar: Signalet på odden, Trondheim, Rune 1975

Østby, Leif: Erik Werenskiold, Oslo, Kunst i skolen 1966

Øverland, ArnulfHvor ofte skal vi skifte sprog?, Oslo, Aschehoug 1948

Øverland, ArnulfEn kjetters bekjennelser, Oslo, Aschehoug 1969

Aabel, Per: Den stundesløse Per Aabel, Oslo, Gyldendal 1980

Aagaard, Oscar: Paa Streiftog – Skisser og Studier, Kristiania, Malling 1893

Aagaard, Oscar: «Professor Mathiesen», i Norsk Humor og anden Muntration, Kristiania, Norsk Jernbaneboghandels Forlag 1898

Aarflot, Berte Kanutte: Troens Frugt – en Samling af religiøse Opmuntrings og Opbyggelses Breve, samt en Morgen- og Aften-Bøn med hosføiede Sange, Bergen, [s.n.] 1844

Aas, Helge Stang og Kåre Tønnesson (red.): Engelske brev fra brødrene Knudtzon 1814–1842 – Jørgen og Broder Knudtzon og Lorenz Johannsen til George W. Norman, George Norman senior og Sir Thomas Dyke Acland, Trondheim, Tapir 2000

Aasen, Arne Paasche: Pytt i panne, Oslo, Tiden 1937

Aasen, Arne Paasche: Jordbær under snøen, Oslo, Tiden 1956

Aasen, IvarOrdbog over det norske Folkesprog, Kristiania, Carl C. Werner 1850

Aasen, IvarNorske ordsprog, Christiania, Werner 1856

Aasen, Ivar: Norsk Ordbog – med dansk Forklaring, Christiania, Mallings Boghandel 1873
[lenken går til utgaven fra 1900: «Uforandret Aftryk af Anden Udgave 1873», 1873-digitaliseringen ser ut til å være defekt i NB]

Aasen, IvarNorske ordsprog, 2. udg., Christiania, Malling 1881